RATEL: Tržište telekomunikacija

ratelRepublička agencija za telekomunikacije danas je predstavila godišnju publikaciju “Pregled tržišta telekomunikacija u Republici Srbiji za 2008. godinu”.

“Ukupan prihod na tržištu telekomunikacija Republike Srbije je u 2008. godini iznosio 1.611 miliona evra, za 9% više nego u 2007. Učešće sektora telekomunikacija u bruto domaćem proizvodu je 4,87%, što predstavlja porast od 15% u odnosu na 2007. Najveći prihod je ostvaren u mobilnoj telefoniji, 61% od ukupnog prihoda. Na drugom mestu je fiksna telefonija sa 25% udela”, izjavio je dr Milan Janković, izvršni direktor RATEL-a.

Ukupan broj pretplatnika fiksne telefonije je u 2008. godini dostigao 3.084.872, što predstavlja penetraciju od  41,14%, uz stepen digitalizacije od 95,52%. Ukupan prihod od usluga fiksne telefonije je bio 413 miliona evra.

Ukupan broj pretplatnika mobilne telefonije je u 2008. godini dostigao 9.618.767, što predstavlja penetraciju od 128,27%. Ukupan prihod od usluga mobilne telefonije je bio 980,45 miliona evra, uz 240,27 miliona evra investiciranih u mobilne mreže u 2008. Treba naglasiti i da se broj pretplatnika 3G mreže skoro utrostručio u odnosu na 2007. godinu i dostigao cifru od 750.026.

Pročitajte i:  Da li znate šta traži 97% internet korisnika?

Usluge kablovske distribucije radio i televizijskog programa trenutno u Srbiji pružaju 74 provajdera, koji su u 2008. ostvarili ukupan prihod od 60,7 miliona  evra. Broj pretplatnika KDS usluga je 860.787, uz značajan porast od 11% u poređenju sa 2007. Pri tom, u poslednje dve godine preovlađuje upotreba hibridnih mreža, što utiče na porast kvaliteta usluge kablovske distribucije.

Broj registrovanih Internet provajdera u Republici Srbiji je 197, a broj pretplatnika 1.619.711, što predstavlja penetraciju od 21,6%. Ukupan prihod od pružanja usluga Interneta je dostigao 107,58 miliona evra. Uočava se da tehnologije koje obezbeđuju širokopojasni pristup beleže stalni rast (pre svega ADSL i kablovski modem). Takođe je interesantan pristup Internetu preko mobilne mreže treće generacije, 3G.

Po  okončanom Javnom konkursu Republičke radiodifuzne agencije (RRA) za regionalne radio i televizijske emitere, završeno je izdavanje dozvola za: 5 televizijskih i 5 radio-mreža (257 predajnika) sa nacionalnim pokrivanjem, 6 televizijskih i 14 radio-stanica za teritoriju grada Beograda, 1 televizijsku i 1 radio-stanicu za teritoriju Vojvodine, 24 televizijska i 21 radio-emitera u FM opsegu sa regionalnim pokrivanjem, 91 televizijskog i 234 radio-emitera u FM opsegu sa lokalnim pokrivanjem.

Pročitajte i:  Yettel Sve – objedinjena ponuda za mobilnu telefoniju, kućni internet i TV

Od 1. septembra 2008. RRA i RATEL sprovode postupak gašenja televizijskih i radio stanica koje emituju program bez dozvole. U kontrolno-mernim centrima “Dobanovci” i “Niš” dnevno se prate radio-stanice u radio-difuznim frekvencijskim opsezima sa fiksnih lokacija, a vrše se i periodična merenja na celoj teritoriji Republike Srbije iz vozila za kontrolu frekvencijskog spektra.

Praćenje stanja na tržištu telekomunikacija uključuje i analizu stepena slobodne konkurencije. Tržište mobilne telefonije, sa jednim domaćim i dva inostrana operatora, je potpuno slobodno. U cilju liberalizacije tržišta fiksne telefonije, sprovedena je procedura javnog nadmetanja za fiksni bežični pristup (FWA) za teritoriju Republike Srbije u CDMA tehnologiji, gde se prijavilo 8 potencijalnih ponuđača za 2 licence. Licence su 17. juna dodeljene preduzećima Telekom Srbija i Media Works, uz obavezu da počnu sa pružanjem komercijalnih usluga u roku od šest meseci po dobijanju licence.

Krajem 2008. godine, donošenjem neophodne regulative, učinjeni su važni koraci u procesu liberalizacije velikoprodaje Interneta, tako da su do danas izdata: 24 odobrenja za javne telekomunikacione mreže, 17 odobrenja za međunarodno povezivanje, 31 odobrenje za usluge prenosa govora putem Interneta (VoIP), što je za posledicu  imalo sniženje cena međunarodnih poziva.

Pročitajte i:  Akcije Dell-a padaju zbog veštačke inteligenicje

U oblasti kontrole cena prepoznata su dva tržišta na kojima postoje operatori sa značajnim tržišnim udelom: javna govorna usluga i kablovska distribucija radio i televizijskog programa. Cene usluga na tržištu ograničene konkurencije se formiraju primenom troškovnog principa i uz saglasnost RATEL-a. Akvizicijom parametara ostalih telekomunikacionih tržišta i njihovom analizom omogućiće se prepoznavanje novih tržišta koja zahtevaju kontrolu i donošenje odluka o operatorima sa značajnim tržišnim udelom.

“Od ubrzanog razvoja širokopojasnog pristupa i, pre svega, e-servisa očekuje se da omoguće brži razvoj privrede i otvaranje novih radnih mesta, pa će ta oblast informaciono-komunikacionih tehnologija biti među prioritetima Republičke agencije za telekomunikacije”, izjavio je profesor Jovan Radunović, predsednik Upravnog odbora RATEL-a.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , ,