PC Press Studio

Review: 4K Partizan kamere za video-nadzor

U PC#259 pi­sa­li smo o pre­dnos­ti­ma 4K vi­deo‑nad­zo­ra, na­gla­siv­ši da je za kva­li­te­tan rad po­tre­bna od­go­va­ra­juća in­ves­ti­ci­ja u o­pre­mu i in­fras­truk­tu­ru. Uz Par­ti­zan 8 Mp ka­me­re tro­ško­vi su značaj­no ma­nji, a in­sta­la­ci­ja drži do­bru rav­no­te­žu i­zmeđu je­dnos­tav­nos­ti i flek­si­bil­nosti.

PCPress.rs Image

Veća re­zo­lu­ci­ja sli­ke je ve­oma va­žna za vi­deo‑nad­zor – ako nad­gle­da­te ne­ki pros­tor, že­li­te da na snim­ci­ma vi­di­te i de­ta­lje kao što su li­ca lju­di, nat­pi­se na ko­li­ma ili bro­je­ve na re­gis­tar­skim ta­bli­ca­ma. FullHD re­zo­lu­ci­ja ni­je do­volj­na za ta­kvu pre­ci­znost, a sle­deći lo­gičan ko­rak su ka­me­re re­zo­lu­ci­je 8 Mp ko­ji obe­zbeđuju kva­li­te­tne 4k snim­ke. Na­rav­no, taj vi­deo‑ma­te­ri­jal, od­go­va­ra­juće kom­pri­mo­van, tre­ba sla­ti kroz lo­kal­nu mre­žu, skla­di­šti­ti na dis­ko­vi­ma, a ka­sni­je po po­tre­bi efi­ka­sno ana­li­zi­ra­ti.

Tri ka­mere

Lunatronik nam je ovo­ga pu­ta po­slao tri IP ka­me­re bri­tan­ske fir­me Partizan Security. Iako po ka­rak­te­ris­ti­ka­ma i o­snov­noj na­me­ni značaj­no ra­zličite, sve tri ka­me­re ge­ne­ri­šu sli­ku u re­zo­lu­ci­ji 3840×2160 tačaka, uz sni­ma­nje 15 sli­ka u se­kun­di i kom­pre­si­ju vi­deo stream‑a ko­rišćenjem H.264 / H.265 ko­de­ka. Ako je po­tre­ban veći fps, mo­že­te sma­nji­ti re­zo­lu­ci­ju na 2592×1520 i sni­ma­ti 18 sličica u se­kun­di, ili preći na „običan“ full HD uz 25 sli­ka u se­kun­di. U prak­si ćete se naj­ve­ro­va­tni­je o­pre­de­li­ti za prvu va­ri­jan­tu, po­što je 15 sli­ka u se­kun­di op­ti­mal­no za vi­deo nad­zor.

PCPress.rs ImageIPD‑VF5MP‑IR AF 4K ka­me­ra je na­me­nje­na za spo­lja­šnju mon­ta­žu. Nje­no čvrsto, me­tal­no kući­šte ot­por­no je na vo­du i udar­ce i te­ži 810 gra­ma, sa sve no­sačem ko­ji se mon­ti­ra na ne­ki od spolj­nih zi­do­va o­bjek­ta. Ka­me­ra je o­prem­lje­na IR LED‑ovi­ma ko­ji po noći o­sve­tlja­va­ju do da­lji­ne od 30 me­ta­ra, obe­z­beđujući 24‑časov­ni vi­deo‑nad­zor. Va­žan adut ka­me­re je varifokalni objektiv (ži­žna da­lji­na se kreće od 3.3 do 12 mi­li­me­ta­ra, uz auto­fo­kus). Za ve­zu s o­kru­že­njem obe­zbeđen je čitav niz ko­nek­to­ra, ali je za većinu pri­me­na do­vo­ljan PoE ko­nek­tor ko­ji obe­zbeđuje na­pa­ja­nje; ko­mu­ni­ka­ci­ja s ka­me­rom obav­lja se be­žično. Po­me­ni­mo naj­zad i (op­ci­onu) microSD kar­ti­cu na ko­ju se mo­gu upi­sa­ti svi nas­ta­li do­gađaji, za slučaj da ko­mu­ni­ka­ci­ja sa ser­ve­rom u ne­kom pe­ri­odu bu­de pre­ki­nu­ta.

Pročitajte i:  Motorola postaje premijum sponzor EuroLeague Basketball takmičenja

 

IFD‑5SP‑IR 4K je ka­me­ra ko­ju ćete ko­ris­ti­ti u za­tvo­re­nom pros­to­ru, ali ona zbog to­ga ni­je mno­go ma­nje ro­bu­sna. Čvrsto me­tal­no kući­šte je vo­do­ot­por­no (IP 66), a je­dno „oko“ ka­me­re omo­gućava sni­ma­nje u mra­ku o­bje­ka­ta uda­lje­nih do 30 me­ta­ra. Ka­me­ra je značaj­no lak­ša od pret­ho­dno opi­sa­ne, ne­ma mo­gućnost pri­ključenja microSD kar­ti­ce ni­ti mo­gućnost sni­ma­nja i re­pro­duk­ci­je zvu­ka, ali je u svim bi­tnim ka­rak­te­ris­ti­ka­ma i u­građenom so­ftve­ru sa­svim upo­re­di­va s „većom braćom“.

I­PO‑VF5MP AF 4K je so­bna ka­me­ra, ali značaj­no ro­bu­sni­ja od IFD‑5SP. Ima varifokalni objektiv (3.3 – 12 mm) uz auto­mat­sko fo­ku­si­ra­nje, nje­ne LED di­ode noću „do­ba­cu­ju“ čak 40 me­ta­ra, MicroSD kar­ti­ca ka­pa­ci­te­ta do 128 GB je op­ci­oni ele­ment, a omo­gućeno je sni­ma­nje zvu­ka kao i re­pro­duk­ci­ja – mo­že­te se ja­vi­ti u nad­zi­ra­ni pros­tor i ra­z­go­va­ra­ti s oni­ma ko­ji se ta­mo na­la­ze. Po­bolj­ša­ne ka­rak­te­ris­ti­ke su „plaćene“ većim di­men­zi­jama i ma­som od 750 gra­ma (IFD‑5SP te­ži sa­mo 375 gra­ma), a ka­me­ra je ot­por­na na vo­du pa je mo­že­te mon­ti­ra­ti gde god je po­tre­bna.

PCPress.rs Image

Na disk ili u o­blak

Ko­lek­ci­ju ka­me­ra za­o­kru­žu­je NVH‑852 2.0 vi­deo‑ri­kor­der, za­pra­vo spe­ci­ja­li­zo­va­ni Linux računar ko­ji omo­gućava sni­ma­nje ma­te­ri­ja­la na in­ter­ni hard‑disk. Za ra­zli­ku od ka­me­ra, vi­deo‑ri­kor­der ima sop­stve­no na­pa­ja­nje i po­ve­zu­je se u lo­kal­nu mre­žu Ethernet ka­blom, a od pri­bo­ra za po­de­ša­va­nje po­tre­ban vam je sa­mo mo­ni­tor, ko­ji po­ve­zu­je­te VGA ili (ve­ro­va­tni­je) HDMI ka­blom. Po­želj­no je da mo­ni­tor bu­de 4k re­zo­lu­ci­je, ka­ko bis­te vi­de­li sve de­ta­lje na sli­ci. Za kon­tro­lu čita­vog sis­te­ma ko­ris­ti se da­ljin­ski u­prav­ljač ili miš ko­ga do­bi­ja­te u pa­ke­tu, a ako baš te­ži­te luk­su­zu, mo­že­te da pri­ključite bi­lo ko­ju tas­ta­tu­ru; u pro­tiv­nom ćete po­tre­ban tekst (re­ci­mo lo­zin­ku) uno­si­ti ku­ca­jući mi­šem po vir­tu­el­noj tas­ta­tu­ri pri­ka­za­noj na e­kra­nu.

Pročitajte i:  Motorola postaje premijum sponzor EuroLeague Basketball takmičenja

PCPress.rs Image

Pos­to­je ra­zne ver­zi­je vi­deo‑ri­kor­de­ra, a mo­del ko­ji smo mi do­bi­li na test mo­že da sa­drži do dva dis­ka mak­si­mal­nih ka­pa­ci­te­ta po 8 TB i da sni­ma do 8 ka­na­la u 4k re­zo­lu­ci­ji, uz 25 sličica u se­kun­di; ako ste se o­pre­de­li­li za ni­žu re­zo­lu­ci­ju, ka­na­la mo­že da bu­de do 24. Kod re­pro­duk­ci­je mo­že­te gle­da­ti je­dan ka­nal u 4K re­zo­lu­ci­ji i uz 25 fps. Gru­ba pro­ce­na ka­že da se na disk sa sva­ke ka­me­re sni­ma oko 80 GB po­da­ta­ka na dan. Taj broj mo­že bi­ti i ma­nji, u slučaju da se nad­zi­re pros­tor u ko­me ne­ma mno­go po­kre­ta. Uko­li­ko, re­ci­mo, ima­te 4 ka­me­re, disk od 2 TB bi obe­zbe­dio skla­di­šte­nje vi­deo‑ma­te­ri­ja­la za pret­ho­dnih 6 da­na.

Vi­deo‑ri­kor­der ima svoj ope­ra­tiv­ni sis­tem ko­ji omo­gućava broj­na po­de­ša­va­nja čiji bi opis za­hte­vao mno­go vi­še pros­to­ra ne­go što nam je na ras­po­la­ga­nju za ovaj tekst. Ipak, već u po­dra­zu­me­va­nom sta­nju sve teče sa­svim do­bro, a za po­se­bne za­hte­ve kao što je de­fi­ni­sa­nje zo­na u ko­ji­ma ćete de­tek­to­va­ti pro­me­ne i čak ak­ti­vi­ra­li alarm ko­ji se mo­že po­ve­za­ti na ovaj uređaj do­bro je an­ga­žo­va­ti ser­ti­fi­ko­va­nog in­sta­la­te­ra.

PCPress.rs Image

Za­nim­lji­vo je da Partizan Security omo­gućava i skla­di­šte­nje sli­ke u o­bla­ku, što znači je lo­kal­na in­fras­truk­tu­ra je­dnos­tav­ni­ja i da se ne mo­že de­si­ti da ne­ko u­kra­de sam vi­deo‑ri­kor­der, pa na nje­mu o­dne­se i čitav sni­mak krađe. Na­rav­no, za sla­nje sli­ke vi­so­ke re­zo­lu­ci­je u cloud po­tre­ban je ade­kva­tan In­ter­net link, a za pre­ci­zan pro­račun obe­zbeđen je so­ftver na­zvan Partizan Calculator… ili se opet mo­že­te o­bra­ti­ti li­cen­ci­ra­nom in­sta­la­te­ru.

Pročitajte i:  Motorola postaje premijum sponzor EuroLeague Basketball takmičenja

Mo­bil­na pa­met

Skla­di­šte­nje sli­ke na hard‑disk ili na cloud je ne­op­ho­dna stvar, ali većina ko­ri­sni­ka vi­deo‑nad­zo­ra že­li mo­gućnost da u sva­kom tre­nut­ku vi­di šta se u pros­to­ru de­ša­va, pre sve­ga o­sla­nja­jući se na mo­bil­ni te­le­fon ili ta­blet. Partizan Security je ov­de na svom te­re­nu: kroz pro­gram na­zvan device manager, o­dno­sno device manager mobile upa­ru­je­te Android i iOS uređaje, na ko­je su in­sta­li­ra­ne od­go­va­ra­juće a­pli­ka­ci­je. S mo­bil­nog te­le­fo­na mo­že­te gle­da­ti sli­ku u pu­noj (ili uma­nje­noj, po že­lji) re­zo­lu­ci­ji, ali i u­prav­lja­ti op­ci­ja­ma uređaja, uz od­go­va­ra­juću auto­ri­za­ci­ju.

PCPress.rs Image

Pa­žlji­vi­jom ana­li­zom ot­krićete da ka­me­re ima­ju niz smart fun­kci­ja. Re­ci­mo, mo­že­te da de­fi­ni­še­te zo­ne u ko­ji­ma se ne očeku­je kre­ta­nje – ako se u ta­kvoj zo­ni pri­me­ti ne­ki o­bje­kat, sis­tem po­di­že u­zbu­nu, sla­njem e‑ma­il‑a ili čak si­re­nom. U­zbu­nu mo­že­te da za­hte­va­te i ako je bi­lo ko­ji o­bje­kat pre­šao pre­ko za­da­te (vir­tu­el­ne) li­ni­je, uz me­mo­ri­sa­nje kom­ple­tne tra­jek­to­ri­je o­bjek­ta. Pos­to­ji i mo­gućnost da ka­me­ra pro­ve­ra­va pos­to­ja­nje ne­kog o­bjek­ta – ako on bu­de po­me­ren ili u­kra­den, pre­du­zi­ma­ju se pro­gra­mi­ra­ne ak­ci­je. Tu su i mo­gućnos­ti de­tek­ci­je pe­ša­ka, de­tek­ci­je li­ca pa čak i (pri­bli­žnog) bro­ja­nje ko­li­ko je lju­di pro­šlo ne­kim pros­to­rom, re­ci­mo ko­li­ko je lju­di ula­zi­lo u ra­dnju. Sve te smart fun­kci­je značaj­no pro­ši­ru­ju upo­tre­bnu vre­dnost sis­te­ma za vi­deo‑nad­zor, a ne po­većava­ju nje­go­vu ce­nu po­što sav po­sao obav­lja so­ftver.

Partizan Security o­kru­že­nje je flek­si­bil­no, te­hničke ka­rak­te­ris­ti­ke su o­dlične a na kva­li­tet i­zra­de o­pre­me uka­zu­je i tro­go­di­šnja ga­ran­ci­ja. Ce­na o­snov­ne 4K ka­me­re za spolj­nu mon­ta­žu ne pre­la­zi 150 ev­ra (plus PDV), što znači da kva­li­te­tan sis­tem vi­deo‑nad­zo­ra mo­že­te da pos­ta­vi­te uz sa­svim ume­re­ne tro­ško­ve.

Kontakt: Lu­na­tro­nik, www.klt.rs

 

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,

Dejan Ristanović

www.dejanristanovic.com