ERP 2024

Review: ASUS laptopovi – nestvarno tanka realnost

Tanki i laki notebook računari su dugo bili slabije upotrebljivi za zahtevne poslove. Za promenu te percepcije zaslužni su kako kreatori sve boljeg i kvalitetnijeg hardvera, tako i proizvođači računara. Lider na tom polju svakako je ASUS, pa su na naš test stigli VivoBook S15 S530 i ZenBook 14 UX433.

PCPress.rs Image

Taj­van­ski pro­i­zvođač ASUS spa­da u te­hno­lo­ške li­de­re te pre­da­no ra­di na to­me da u sva­koj ka­te­go­ri­ji pro­i­zvo­da u ko­joj je pri­su­tan bu­de na sa­mom vrhu. Neuobičaje­no za tra­di­ci­onal­ne pro­i­zvođače, ne čuva se ek­spe­ri­men­ti­sa­nja ni­ti is­tra­ži­va­nja ne­po­zna­tog. Dva računa­ra ko­ja smo do­bi­li na test i ko­ji u­pra­vo pra­te ta­kvu fi­lo­zo­fi­ju zo­vu se VivoBook S15 S530 i ZenBook 14 UX433. Reč je o ul­tra­tan­kim računa­ri­ma no­ve ge­ne­ra­ci­je, ko­ji o­dlično de­mon­stri­ra­ju ko­li­ko smo se u pro­te­klim go­di­na­ma o­dma­kli od tra­di­ci­onal­nih lap­to­pa, a da smo to­ga je­dva i sve­sni. Oba uređaja i­zgle­da­ju fan­tas­tično, a pri to­me vrlo o­dme­re­no i ne pra­ve kom­pro­mi­se sko­ro ni na je­dnom po­lju, a na­ročito ka­da je reč o har­dve­ru.

Sličnos­ti i ra­zlike

Šta je za­je­dničko ovim računa­ri­ma, osim tan­kih ivi­ca? Mno­go vi­še ne­go što de­lu­je na prvi po­gled. ASUS je im­ple­men­ti­rao NanoEdge o­kvi­re oko e­kra­na, što dras­tično una­pređuje vi­zu­el­ni uti­sak. I­šli su do­tle da je na ZenBook 14 lap­to­pu po­kri­ve­nost e­kra­nom de­kla­ri­sa­na na čak 92 od­sto.

PCPress.rs Image

Ipak, bla­gu pre­dnost da­je­mo ZenBook mo­de­lu. Oba računa­ra os­tav­lja­ju uti­sak da se ra­di o ma­njem e­kra­nu ne­go što je­su, ali je to kod ZenBook‑a da­le­ko i­zra­že­ni­je – reč je o 14“ lap­to­pu, sme­šte­nom u te­lo ko­je bi po di­men­zi­ja­ma od­go­va­ra­lo 13“ mo­de­lu, a ko­je de­lu­je kao da je reč o 12“ računa­ru. Uza sve to, nig­de se ni­je i­zgu­bi­lo na fun­kci­onal­nos­ti, pa ta­ko za­tičemo USB i HDMI por­to­ve pu­ne ve­ličine, uz USB‑C i microSD čitač me­mo­rij­skih kar­ti­ca. Sve što je po­tre­bno pos­to­ji.

Pročitajte i:  Da li će Nvidia prestići Microsoft i postati najvrednija komanija na svetu?

PCPress.rs ImageSlična priča va­ži i za VivoBook S15. Reč je o 15,6‑inčnom računa­ru ko­ga ćete ve­oma la­ko po­brka­ti sa 14“ ultrabook‑om. Trend mak­si­mal­nog is­ta­nji­va­nja ivi­ca ja­sno je uočljiv, ali nam se po­se­bno do­pa­da što je ASUS za­is­ta po­go­dio pra­vu me­ru – za­drža­ne su sve fun­kci­onal­nos­ti i ne­ma ni­ka­kvih kom­pro­mi­sa sa upo­tre­blji­vošću računa­ra u bi­lo kom po­gle­du, plus je hlađenje ve­oma do­bro re­še­no u oba slučaja, što je omo­gućilo u­gra­dnju ve­oma sna­žnog har­dve­ra.

Oba računa­ra su dos­tu­pna u ne­ko­li­ko har­dver­skih kom­bi­na­ci­ja, a mi smo na tes­tu ima­li pri­li­ku da is­pro­ba­mo naj­sna­žni­ju. Srce sis­te­ma činio je Intel Core i7 8565U pro­ce­sor ko­ji ra­di na ra­znim tak­to­vi­ma, od 1,8 do 4,6 GHz, u za­vi­snos­ti od op­te­rećenja i za­gre­va­nja. Za­hva­lju­jući obi­lju re­zer­vi sna­ge, oba lap­to­pa u sta­nju su da se no­se s bi­lo ka­kvim iza­zo­vi­ma, sva­ka­ko i­znad ono­ga što se per­ci­pi­ra od ova­kvih računa­ra. No­vo i­zne­nađenje sti­že u vi­du pri­sus­tva dis­kre­tne gra­fi­ke – osim in­te­gri­sa­ne Intel HD 620 ko­ja o­drađuje po­sao u ne­za­htev­nim sce­na­ri­ji­ma, oba računa­ra sti­žu s NVI­DIA GeForce MX 150 gra­fi­kom sa 2 GB sop­stve­ne me­mo­ri­je. To po­di­že upo­tre­blji­vost obe ma­ši­ne, do­no­seći o­dređene mul­ti­me­di­jal­ne spo­so­bnos­ti, mo­gućnost da se odi­gra po­ne­ka ne­za­htev­na i­gra u tre­nu­ci­ma za­ba­ve i ra­zo­no­de, a za­što da ne, i har­dver­sku GPU ak­ce­le­ra­ci­ju u po­slov­nim a­pli­ka­ci­ja­ma.

Pročitajte i:  Notepad konačno dobija dugo željene funkcije

PCPress.rs ImageDok VivoBook 15 sti­že sa 8 GB RAM‑a, do­tle ma­nji ZenBook 14 ide do kra­ja i sti­že sa čak 16 GB DDR4 me­mo­ri­je! Slično se mo­že reći i za storage pod­sis­tem – dok ZenBook do­la­zi s je­dnos­tav­nim, ali efi­ka­snim re­še­njem u vi­du ul­tra­brzog NVMe SSD‑a ka­pa­ci­te­ta 512 GB, priča kod VivoBook‑a je ne­što slo­že­ni­ja. On ko­ris­ti kom­bi­na­ci­ju hard‑dis­ka od 1 TB i 16 GB Intel Optane me­mo­ri­je ka­ko bi o­bje­di­nio naj­bo­lje od oba sve­ta – ve­li­ki ka­pa­ci­tet dis­ko­va i ma­lo vre­me pris­tu­pa SSD‑ova.

Fi­nal­na za­je­dnička ka­rak­te­ris­ti­ka na ko­ju ćemo o­bra­ti­ti pa­žnju je ErgoLift me­ha­ni­zma šar­ki. Šar­ke su di­zaj­ni­ra­ne ta­ko da, ka­da o­tvo­ri­te e­kran, po­di­gnu do­nji deo lap­to­pa do na­gi­ba od 3,5 ste­pe­na. Na taj način se po­ma­že pri­li­kom hlađenja i stru­ja­nja va­zdu­ha, osim što se una­pređuje er­go­no­mi­ja ko­ja će pu­no značiti oni­ma ko­ji ko­ris­te lap­top na sto­lu. Do­neće ma­li pro­blem u si­tu­aci­ja­ma ka­da ko­ris­ti­te lap­top na ko­le­ni­ma, jer ta­da računar ni­je do­volj­no sta­bi­lan. Za­je­dnička oso­bi­na je i hod tas­te­ra od 1,4 mi­li­me­ta­ra. Spi­sak za­je­dničkih ka­rak­te­ris­ti­ka kom­ple­ti­ra­mo o­dličnim Sonic Master audio‑sis­te­mom ko­ji na oba računa­ra is­po­ručuje nat­pro­sečan ni­vo zvu­ka.

PCPress.rs Image

Đavo je u de­ta­ljima

Šta de­li ove mo­de­le? Pre sve­ga, o­blik i di­men­zi­je, ali i i­zra­da. Iako je VivoBook o­dlične i­zra­de, kom­bi­nu­jući plas­ti­ku i alu­mi­ni­jum­ski po­klo­pac, ZenBook pred­stav­lja sam vrh na tom po­lju jer je u pot­pu­nos­ti i­zrađen od me­ta­la. Oba računa­ra dos­tu­pna su u vi­še bo­ja, s tim što je VivoBook dos­tu­pan u ne­ko­li­ko za­bav­nih kom­bi­na­ci­ja ko­je su pri­lično ne­sva­ki­da­šnje za trži­šte lap­to­pa, dok ZenBook vi­še ide na „u­zvi­še­ni“, kla­sični do­živ­ljaj.

Pročitajte i:  Microsoft počeo da prikazuje Windows 11 reklame u Windows-u 10

E­kra­ni su di­ja­go­na­la 15,6 i 14 inča dok su os­ta­le ka­rak­te­ris­ti­ke go­to­vo iden­tične. Oba e­kra­na su IPS ti­pa i ko­ris­te 1080p re­zo­lu­ci­ju, ko­ja je sa­svim do­volj­na i pri­me­re­na ova­kvim računa­ri­ma. Touchpad‑i su sjaj­ni, ali po­no­vo ima­mo o­dređene ra­zli­ke. VivoBook ima ske­ner otis­ka prsta im­ple­men­ti­ran u gor­nji de­sni ugao touchpad‑a, dok ZenBook tu ima du­gme ko­je pre­tva­ra touchpad u nu­me­rički deo tas­ta­tu­re, na­do­knađujući ne­dos­ta­tak tog se­gmen­ta tas­ta­tu­re, što mo­že bi­ti od ve­li­ke ko­ris­ti svi­ma ko­ji pu­no ko­ris­te Excel ili ra­de s bro­je­vi­ma. Ka­pa­ci­tet troćelij­skih ba­te­ri­ja je 45 Wh o­dno­sno 50 Wh. U oba slučaja do­neće o­dličnu auto­no­mi­ju – du­že od šest sa­ti za VivoBook i vi­še od osam sa­ti za ZenBook.

PCPress.rs Image

Sva­ka­ko je vre­dna spo­me­na i ASUS te­hno­lo­gi­ja brzog pu­nje­nja, ko­ja na pri­me­ru VivoBook S15 pu­ni ba­te­ri­ju do 60 od­sto ka­pa­ci­te­ta za sa­mo 49 mi­nu­ta. Ra­zli­ke u ce­ni ni­su za­ne­mar­lji­ve, a oba lap­to­pa mo­gu se s la­koćom pre­po­ručiti. Im­pre­si­oni­rao nas je Zen­Book 14, ko­ji je is­tin­ski uni­ver­za­lac. Reč je o mo­der­nim računa­ri­ma do­brih ka­rak­te­ris­ti­ka ko­ji će mno­ge os­ta­vi­ti bez da­ha. Iz sa­svim ra­zum­lji­vih ra­zlo­ga, bu­dući da je reč o bi­se­ri­ma mo­der­nih te­hno­lo­gi­ja.

Kontakt: asus­plus.rs

Facebook komentari: