Review: ASUS ZenBook Flip 13 – Hibrid na obrtaje

ZenBook Flip 13 je tanak i lak računar kome ekran može da se obrne do 360 stepeni, pa je upotrebljiv kao laptop, tablet ili nešto između. Takvi hibridni računari uvek privlače pažnju, pa smo ispitali koliko može ovaj veoma lep i kvalitetan uređaj

PCPress.rs Image

ASUS s po­no­som is­tiče da je ZenBook Flip 13 UX362F naj­kom­pak­tni­ji 13,3‑inčni kon­ver­ti­bil­ni lap­top na sve­tu. Čak i le­ti­mičan po­gled na uređaj ot­kri­va svo umeće di­zaj­ne­ra ko­je je ulo­že­no u nje­ga. Mo­že se la­ko za­mi­sli­ti u sva­koj si­tu­aci­ji, u kan­ce­la­ri­ji, kući ili na po­slov­nom pu­to­va­nju. Ve­oma je la­gan (sve­ga 1,3 ki­lo­gra­ma), a uli­va po­ve­re­nje i po pi­ta­nju i­zra­de, bu­dući da pod prsti­ma de­lu­je vrlo čvrsto. Prvi uti­sak ne va­ra – računar ima MIL‑STD‑810G ser­ti­fi­kat o ot­por­nos­ti u skla­du sa spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma ame­ričke voj­ske. Ide­al­no za one ko­ji čes­to pu­tu­ju i ko­ji­ma je po­dje­dna­ko va­žno ka­kav uti­sak nji­hov ZenBook os­tav­lja na okol­ne po­sma­trače. U tom po­gle­du, no­vaj­li­ja bri­lji­ra, s div­nom tam­no­pla­vom bo­jom i broj­nim me­tal­nim de­ta­lji­ma.

PCPress.rs Image

Vi­sok kva­li­tet i­zra­de i vrhun­ski di­zajn nas­tav­lja­ju se u unu­tra­šnjos­ti, s NanoEdge e­kra­nom, ko­me de­blji­na o­kvi­ra i­zno­si sve­ga 3,5 mi­li­me­tra, a za­hva­lju­jući to­me os­tva­re­na je po­kri­ve­nost pre­dnje stra­ne e­kra­nom od čak 90 od­sto. ErgoLift šar­ke ima­ju dvos­tru­ku ulo­gu: s je­dne stra­ne, čvrsto drže hi­brid u svim po­lo­ža­ji­ma, a ka­da se ko­ris­ti u for­mi lap­to­pa, u­zdi­žu ba­zu i­znad po­dlo­ge za ugao do tri ste­pe­na, čime ga čine er­go­no­mični­jim, ali i pod­stiču cir­ku­la­ci­ju va­zdu­ha i hlađenje.

Pročitajte i:  Predstavljena Xiaomi 14 serija s Leica optikom sledeće generacije, koju donosi Xiaomi HyperOS

PCPress.rs Image

O­brta­njem e­kra­na do­bi­ja­ju se računa­ri no­ve for­me: ta­blet, tent, presentation, lap­top, sve su to mo­gući re­ži­mi ra­da, u za­vi­snos­ti od to­ga pod ko­jim je u­glom e­kran o­tvo­ren i na šta je uređaj o­slo­njen. U ta­kvoj si­tu­aci­ji, ne­op­ho­dno je da har­dver ade­kva­tno od­go­va­ra na tran­sfor­ma­ci­ju i ra­di do­bro u svim re­ži­mi­ma, a Flip 13 se mo­že po­dičiti vrhun­skim har­dve­rom. Ko­ris­te se Intel Core pro­ce­so­ri o­sme ge­ne­ra­ci­je, u­ključujući i Core i7‑8565U sa in­te­gri­sa­nom Intel gra­fi­kom. U računa­ru se mo­že naći do 16 GB RAM‑a, o­dno­sno brzi SSD ka­pa­ci­te­ta do 512 GB. Nes­tvar­no ma­la de­blji­na ilus­tro­va­na je i im­ple­men­ti­ra­nim por­to­vi­ma, pa su ko­ri­sni­ci­ma na ras­po­la­ga­nju dva Type‑C USB 3.1 Gen1, kao i audio‑pri­ključak.

PCPress.rs Image

Za­hva­lju­jući ASUS Pen o­slo­bo­dićete svo­je kre­ativ­ne po­ten­ci­ja­le ili os­tva­ri­ti no­vi ni­vo po­slov­nih pri­me­na, za po­dvlačenje i uređiva­nje do­ku­me­na­ta i unos ko­men­ta­ra za­hva­lju­jući Windows Ink te­hno­lo­gi­ji. Flip 13 sti­že s dve ka­me­re – tan­kom Web ka­me­rom na vrhu e­kra­na, o­dno­sno AR ka­me­rom za pro­ši­re­nu re­al­nost le­vo od tas­ta­tu­re, sa čime smo se prvi put su­sre­li u uređaji­ma dos­tu­pnim u ši­ro­koj pro­da­ji. Tas­ta­tu­ra je ve­oma do­bra i nu­di po­za­din­sko o­sve­tlje­nje, a tačped je o­dličan za upo­tre­bu – čak i on ima spe­ci­jal­nu mo­gućnost da se pri­tis­kom na du­gme pre­tvo­ri u nu­merički deo tas­ta­tu­re, odnosno Numberpad. O­dličan audio‑sis­tem pot­pi­su­je Harman Kardon, a troćelij­ska ba­te­ri­ja omo­gućava vi­še od osam sa­ti re­al­ne auto­no­mi­je i mo­že da se do­pu­ni do 60 od­sto za sa­mo 50 mi­nu­ta. Naj­zad, računar do­la­zi sa ope­ra­tiv­nim sis­te­mom Windows 10.

Pročitajte i:  ASUS predstavio Zenfone 11 Ultra, znamo cenu za Srbiju

PCPress.rs Image

Sve po­bro­ja­no čini ZenBook Flip 13 sves­tra­nim, ve­oma upo­tre­blji­vim i le­po za­o­kru­že­nim računa­rom. Naj­lep­še kod nje­ga jes­te to što se pri­la­gođava ko­ri­sni­ko­vim po­tre­ba­ma i že­lja­ma mo­gućnos­ti­ma, for­mom, per­for­man­sa­ma i op­ci­ja­ma. U­pra­vo zbog to­ga pred­stav­lja je­dnu od naj­bo­ljih in­ves­ti­ci­ja ka­da je reč o sav­re­me­nim računa­ri­ma, la­ko se u­kla­pa­jući u ži­vo­tni stil i prohteve bi­lo kog ko­ri­sni­ka.

PCPress.rs Image

asus­plus.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,