BIZIT plus

Sajt kao zadatak kojim se bavi cela firma

Ukoliko biste vlasnika prosečne srpske firme pitali ko se bavi kompanijskim Internet sajtom, on bi verovatno rekao „oni iz marketinga“ ili „oni iz IT sektora“. Srećom, prošla su vremena kad je odgovor glasio: „Ma, onaj komšijin mali nešto petlja s tim“, ali su za savremenu kompaniju sva tri odgovora pogrešna. Internet sajt firme je suviše važna i složena stvar da se njime ne bi bavili skoro svi sektori u firmi… i još poneko stručan, angažovan spolja!

PCPress.rs Image

Po­sao for­mi­ra­nja i o­drža­va­nja saj­ta po­dra­zu­me­va an­ga­žo­va­nje mar­ke­ting i PR sek­to­ra, IT sek­to­ra, sek­to­ra pro­da­je, fi­nan­si­ja, pa i prav­nog sek­to­ra. Za sa­mu i­zra­du saj­ta mo­že da bu­de an­ga­žo­va­na fir­ma ko­ja pru­ža ce­lo­ku­pnu u­slu­gu ili tim po­je­di­na­ca u sas­ta­vu: ko­pi­raj­ter, di­zaj­ner i pro­gra­mer. U oba slučaja, ima tu po­sla i za kvalifikovanog In­ter­net kon­sul­tan­ta – i pre, i to­kom, i po­sle i­zra­de saj­ta. Uos­ta­lom, ko bi dru­gi mo­gao da vam da ce­lo­vi­to sa­gle­da­va­nje šta sve obu­hva­ta bav­lje­nje saj­tom?

Mar­ke­ting i PR sek­tor – pri­kla­dne i sve­že In­ter­net ko­mu­ni­ka­cije

Kom­pa­nij­ski Web sajt je me­dij za se­be, pa se kao o­zbi­ljan ka­nal ko­mu­ni­ka­ci­je, po lo­gi­ci stva­ri, ve­zu­je za mar­ke­ting i public relations. Ta dva sek­to­ra (o­bje­di­nje­na ili ra­zdvo­je­na, sve­je­dno) na­ju­pućeni­ja su da bri­nu o In­ter­net sa­drža­ju, di­zaj­nu ono­ga što se po­jav­lju­je na saj­tu i še­ru­je na dru­štve­nim me­di­ji­ma kom­pa­ni­je… je­dnos­tav­no, da se ba­ve online imi­džom i bren­do­vi­ma. U to spa­da i pro­mo­ci­ja na In­ter­ne­tu, to jest svi o­bli­ci online o­gla­ša­va­nja, a sva­ka­ko su naj­po­zva­ni­ji da se pe­tlja­ju i u SEO, jer je za nje­ga u­pra­vo naj­bi­tni­ja op­ti­mi­za­ci­ja tek­sto­va. Mo­ra­li bi da bu­du upućeni i u Web ana­li­ti­ku ka­ko bi pra­ti­li re­zul­ta­te online nas­tu­pa.

Sve to im ma­lo vre­di ako ne ažu­ri­ra­ju re­dov­no sajt i ne o­sve­ža­va­ju ga no­vim ves­ti­ma, blog pos­to­vi­ma i dru­gim in­for­ma­ci­ja­ma. U­krat­ko, mo­ra­ju da se o­dlično sna­la­ze sa faj­lo­vi­ma ko­ji ima­ju ek­sten­zi­je DOC(X), XLS(X), PDF, JPG, GIF, PNG, MP3, MP4… I da po­red o­snov­nog Office pa­ke­ta, zna­ju da izađu na kraj i s raznoraznim pro­gra­mi­ma za o­bra­du sli­ka, vi­dea i zvu­ka. Zbog po­tre­ba svog po­sla, tre­ba da zna­ju i ka­ko da za­ko­ni­to i pris­toj­no ma­sov­no ša­lju po­ru­ke e‑po­šte, a da to ne bu­de spa­mo­va­nje.

Pročitajte i:  AI kao direktor kompanije?

PCPress.rs Image

IT sek­tor – po­u­zda­ne i be­z­be­dne In­ter­net ope­ra­cije

Pro­gra­mi­ra­nje saj­ta pri­ro­dno pri­pa­da IT sek­to­ru, tačni­je – ne mo­ra­ju da zna­ju da pro­gra­mi­ra­ju, ali mo­ra­ju da bu­du upućeni u o­sno­ve HTML‑a, PHP‑a i CSS‑a ka­ko bi mo­gli da efi­ka­sno ko­mu­ni­ci­ra­ju sa spo­lja an­ga­žo­va­nim pro­i­zvođačima saj­ta. Uos­ta­lom, njih se os­ta­le ko­le­ge iz fir­me naj­pre se­te ka­da se po­ja­vi pro­blem u CMS‑u saj­ta.

IT‑jev­ci o­dlučuju o to­me gde će se i ka­ko sajt fir­me hos­to­va­ti, a oni upućeni­ji ba­ve se i nje­go­vim te­hničkim o­drža­va­njem i ra­znim po­de­ša­va­nji­ma ser­ve­ra, do­me­na, pod­do­me­na, pre­u­sme­ra­va­nji­ma, krat­kim URL‑ovi­ma… U vre­me učes­ta­log saj­ber­kri­mi­na­la, na­ročito je bi­tna bri­ga o saj­ber­be­zbe­dnos­ti, i to oba nje­na as­pek­ta – be­zbe­dnom In­ter­net po­na­ša­nju lju­di iz fir­me i si­gur­nom ra­du har­dve­ra i so­ftve­ra po­ve­za­nog na In­ter­net. Oni o­dređuju pra­va pris­tu­pa ra­znim In­ter­net ser­vi­si­ma, od ko­jih je naj­bi­tni­ja e‑po­šta za za­po­sle­ne, ali i nji­ho­va za­šti­ta od spa­mo­va­nja spo­lja.

No­ve te­hno­lo­gi­je ko­je kom­pa­ni­je ko­ris­te u po­slo­va­nju ve­za­ne su za In­ter­net (Internet of Things, Big Data, Software as a Service…) Po­se­bna priča su in­te­gra­ci­je po­slov­nih so­ftve­ra (ERP, CRM…) sa saj­tom fir­me.

PCPress.rs Image

Sek­tor pro­da­je – pro­fi­ta­bil­ne In­ter­net pro­dav­nice

Elek­tron­ska trgo­vi­na odav­no ni­je sa­mo običan Webshop. Osim ku­po­vi­ne i pro­da­je pro­i­zvo­da i u­slu­ga, ona da­nas obu­hva­ta i elek­tron­ski tran­sfer nov­ca, u­prav­lja­nje lan­cem snab­de­va­nja, e‑mar­ke­ting, elek­tron­sku ra­zme­nu po­da­ta­ka i auto­mat­ske sis­te­me za sa­ku­plja­nje po­da­ta­ka. Sek­tor pro­da­je bri­ne o po­ten­ci­jal­nim kli­jen­ti­ma i nji­ho­vom pre­tva­ra­nju u po­slov­ne par­tne­re i ko­ri­sni­ke/kli­jen­te/po­tro­šače. Da­kle, i B2B i B2C, a u po­je­di­nim slučaje­vi­ma i B2B2C.

Pročitajte i:  Pet razloga da vaša poslovna rešenja budu u oblaku

Us­pos­tav­lja­nje kva­li­te­tne e‑pro­dav­ni­ce ni­je mo­guće bez pu­ne sa­ra­dnje sa sek­to­rom mar­ke­tin­ga. Ni­je to sa­mo ve­za­no za kre­ira­nje sa­drža­ja o pro­i­zvo­di­ma ili u­slu­ga­ma na saj­tu (tek­sto­vi, fo­to­gra­fi­je, vi­deo…) već se tiče i po­li­ti­ke ce­na, to jest smi­šlja­nje pro­mo­tiv­nih ak­ci­ja i sis­te­ma po­pus­ta. A ne­ki od ta dva sek­to­ra tre­ba da se ba­vi i re­kla­ma­ci­ja­ma (a i po­hva­la­ma i pri­med­ba­ma) ko­je sti­žu od po­se­ti­la­ca saj­ta.

Sek­tor pro­da­je i sek­tor fi­nan­si­ja tre­ba da se do­go­vo­re i ko­je će sve o­bli­ke elek­tron­skih plaćanja i pod ko­jim u­slo­vi­ma obe­zbe­di­ti na e‑pro­dav­ni­ci, a i da vo­de računa o po­res­kim sto­pa­ma za ra­zličita trži­šta i ra­zličitu ro­bu ili u­slu­ge.

Prav­ni sek­tor – za­ko­ni­to In­ter­net pri­sustvo

Mno­gi­ma je ne­po­zna­to da o­zbi­ljan kom­pa­nij­ski In­ter­net sajt mo­ra da za­do­vo­lji i broj­ne do­maće za­ko­ne, kao što su: Za­kon o o­gla­ša­va­nju, Za­kon o elek­tron­skoj trgo­vi­ni, Za­kon o elek­tron­skim ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma, Za­kon o za­šti­ti po­tro­šača, Za­kon o za­šti­ti po­da­ta­ka o ličnos­ti, Za­kon o autor­skim i sro­dnim pra­vi­ma… Po­ne­što o svim tim za­ko­ni­ma mo­ra­ju da zna­ju (i po­štu­ju) i svi os­ta­li sek­to­ri fir­me, ali je prav­ni sek­tor u ovoj o­blas­ti naj­po­zva­ni­ji da na vre­me ka­že svo­je mi­šlje­nje.

Za­šti­ta in­te­lek­tu­al­ne svo­ji­ne na In­ter­ne­tu ve­oma je bi­tna, i to gle­da­no u oba sme­ra – i kao za­šti­ta svo­je i kao za­šti­ta (od ne­za­ko­ni­te upo­tre­be) tuđe in­te­lek­tu­al­ne svo­ji­ne. Kom­pa­ni­je ko­je ima­ju svo­je za­štićene ži­go­ve – trgo­vačke mar­ke, zna­ju ko­li­ko je to va­žno, za­je­dno sa za­šti­tom autor­skih pra­va za sve sa­drža­je na saj­tu, što je uobičaje­no da sto­ji na Web stra­ni zva­noj „U­slo­vi ko­rišćenja“, ko­ju mno­gi izos­ta­ve.

Pročitajte i:  Blokiranje domena koji asociraju na poznate brendove

Bri­ga o po­se­ti­oci­ma saj­ta, na­ročito na­kon uvođenja GDPR‑a u EU, pos­ta­je ve­oma bi­tna oba­ve­za, a tiče se za­šti­te pri­va­tnos­ti i za­ko­ni­tog pri­ku­plja­nja, o­bra­de i čuva­nja po­da­ta­ka o po­se­ti­oci­ma. Ako fir­ma ima i svo­ju e‑pro­dav­ni­cu, o za­šti­ti po­tro­šača, po­red sek­to­ra pro­da­je, mo­ra da bri­ne i prav­ni sek­tor. Ne za­bo­ra­vi­mo ugo­vo­re, na­ročito one sa spolj­nim sa­ra­dni­ci­ma na i­zra­di saj­ta.

PCPress.rs Image

Spolj­ni sa­ra­dni­ci – pro­fe­si­onal­ni In­ter­net nas­tup

Vi­de­li smo da sva­ki od sek­to­ra fir­me, po­red svog o­snov­nog po­sla, ima i dos­ta to­ga što tre­ba da ura­di po­vo­dom kom­pa­nij­skog saj­ta. Te­oret­ski je mo­guće da se o­dre­di ne­ko iz fir­me i an­ga­žu­je ne­kog Web ko­pi­raj­te­ra, Web di­zaj­ne­ra i Web pro­gra­me­ra, i da s nji­ma kre­ira do­bar Web sajt. Međutim, to za iole o­zbilj­ne kom­pa­ni­je ni­je op­ti­mal­no re­še­nje, izu­zev ako među svo­jim za­po­sle­ni­ma ne­ma­ju oso­bu ko­ja od­go­va­ra opi­su In­ter­net kon­sul­tan­ta, ko­ja bi nad­gle­da­la i ko­or­di­ni­ra­la sve ko­ra­ke pro­jek­ta i­zra­de saj­ta.

Kva­li­te­tan i is­ku­san spolj­ni In­ter­net kon­sul­tant je onaj ko o­dlično po­zna­je šta sve tre­nu­tne In­ter­net te­hno­lo­gi­je mo­gu da pru­že i ka­ko da to op­ti­mal­no us­kla­di s po­tre­ba­ma i mo­gućnos­ti­ma na­ručioca saj­ta. Još bi­tni­je – zna ka­ko da izađe na kraj s ko­pi­raj­te­rom, di­zaj­ne­rom i pro­gra­me­rom saj­ta, jer go­vo­re „is­tim je­zi­kom“, ko­ji na­ručioci saj­to­va najčešće ne ra­zu­me­ju (ni­ma­lo ili ne­do­volj­no). In­ter­net kon­sul­tant zna da o­smi­sli ar­hi­tek­tu­ru bu­dućeg saj­ta, da pla­ni­ra sve ko­ra­ke nje­go­ve i­zra­de, da pra­ti ceo pro­ces i u­prav­lja njim, da usa­gla­si sve ko­ji su u­ključeni u taj po­sao i da oba­vi sve po­tre­bne fi­nal­ne pro­ve­re pre pu­šta­nja saj­ta u rad. On ga­ran­tu­je da će ceo pro­je­kat bi­ti i­zve­den u skla­du sa stan­dar­di­ma sav­re­me­nog In­ter­net pri­sus­tva.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,