BIZIT plus

Sionnet: Plantronics BT slušalice

PCPress-_Sionnet-Plantronics01 Ako ste ra­ni­je i ima­li i­zgo­vor, sad vi­še ne­ma vrda­nja – no­vi za­kon o sa­o­braćaju će sve nas 
na­te­ra­ti da ko­ris­ti­mo han­dsfree. Pa ne­ka ba­rem bu­de bez ži­ca… Is­pro­ba­li smo za vas tri mo­de­la Plan­tro­nics slu­ša­lica — Mladen Mijatović

Stan­dard Bluetooth je do­bio ime po sre­dnjo­ve­kov­nom vi­kin­škom vla­da­ru ko­ji je us­peo da uje­di­ni svo­je kra­ljev­stvo, baš kao što su i tvor­ci ovog be­žičnog pro­to­ko­la po­ku­ša­li da uje­di­ne na­še broj­ne ge­dže­te. Ko­li­ko su u to­me us­pe­li, pro­su­di­te sa­mi, ali je­dno je si­gur­no – ka­da su mo­bil­ni te­le­fo­ni i handsfree uređaji u pi­ta­nju, Bluetooth je su­ve­re­ni vla­dar. Plantronics je pro­i­zvođač kva­li­te­tnih BT handsfree se­to­va ka­ko za mo­bil­ne te­le­fo­ne, ta­ko i za fik­sne kor­po­ra­cij­ske pri­me­ne u call cen­tri­ma. Ovo­ga pu­ta vam pred­stav­lja­mo tri mo­de­la od ko­jih se sva­ki po nečemu is­tiče od os­ta­lih.

Voyager 510‑USB je amal­gam fik­snog i mo­bil­nog BT se­ta, po­što je pri­la­gođen obe­ma na­me­na­ma – pri­hva­tlji­vo je ma­li za fik­snu slu­ša­li­cu, dok je za mo­bil­nu po­dno­šlji­vo ve­lik. U kom­ple­tu se do­bi­ja­ju USB adap­ter i sta­lak za pu­nje­nje ba­te­ri­ja. Tre­ba reći da ov­de ni­je reč o kla­sičnom USB Bluetooth adap­teru – ka­da ga po­ve­že­te s računa­rom, ope­ra­tiv­ni sis­tem ga pre­po­zna­je kao USB audio device i pre­dla­že da ga ime­nu­je za default ­zvučni uređaj, što tre­ba pri­hva­ti­ti ako vam računar pre­vas­ho­dno slu­ži za gla­sov­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju. Uređaj po­drža­va sve po­zna­ti­je SoftPhone pro­gra­me – so­ftver­ske za­me­ne ko­je slu­že kao za­me­na za har­dev­rski za Vo­IP te­le­fon, što je po­se­bno in­te­re­san­tno zbog sve veće po­nu­de Vo­IP u­slu­ga kod do­maćih pro­vaj­de­ra. Na pra­tećem CD‑u se do­bi­ja i so­ftver PersonoCall ko­ji ni­je oba­ve­zan, ali olak­ša­va rad. Pri­li­kom in­sta­la­ci­je ko­ri­sni­ku se nu­de SoftPhone a­pli­ka­ci­je re­no­mi­ra­nih bren­do­va (Cisco, Avaya…), ali i po­pu­lar­ni bes­pla­tni ser­vi­si kao što su Skype i Yahoo Messenger. Slu­ša­li­ca se upa­ru­je sa USB adap­te­rom pri­tis­kom na po­se­ban tas­ter, dok se upa­ri­va­nje s mo­bil­nim te­le­fo­nom obav­lja na uobičajen način. Po­drža­na je multipoint te­hno­lo­gi­ja ko­jom se is­ti handsfree set mo­že upa­ri­ti s dva uređaja, npr. s računa­rom i s mo­bil­nim te­le­fo­nom. Bu­dući da Voyager 510‑USB ima mno­štvo du­gmića i da se ovo i­zvo­di na kom­pli­ko­van način, pre­dla­že­mo da pročita­te uput­stvo.

Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group

 

PCPress-_Sionnet-Plantronics02 Naj­do­pa­dlji­vi­ji Plantronics‑ov handsfree set i je­dan od naj­do­pa­dlji­vi­jih na trži­štu uop­šte je Dis­co­very 925. Ova fen­si spra­vi­ca se pro­da­je u ra­zličitim bo­ja­ma i izu­ze­tno je la­ka ‑ sa­mo osam gra­ma. Ne­ma šna­lu za kačenje, već sa­mo me­ka­ni si­li­kon­ski nas­ta­vak ko­ji se bla­go ugu­ra u uho. Mo­že vam se učini­ti da će slu­ša­li­ca sva­kog časa is­pas­ti, ali ona za­pra­vo sto­ji vrlo čvrsto. Na ma­ju­šnom kući­štu je bi­lo mes­ta za sa­mo dva tas­te­ra.

Veći slu­ži za u­prav­lja­nje po­zi­vi­ma, dok se ma­njim kon­tro­li­še jačina zvu­ka – uzas­to­pnim pri­tis­ka­njem se ci­klično me­nja­ju tri ni­voa. Iako oči­gle­dno mi­ni­ja­tur­na, u­građena li­ti­jum‑po­li­mer­ska ba­te­ri­ja da­je sa­svim so­li­dno vre­me ko­rišćenja, a tor­bi­ca za no­še­nje čak du­pli­ra auto­no­mi­ju – u njoj je skri­ve­na još je­dna Ni‑MH ba­te­ri­ja ko­ja za tri sa­ta u pot­pu­nos­ti na­pu­ni is­pra­žnje­nu ba­te­ri­ju uređaja. Kad smo kod auto­no­mi­je, tre­ba reći i da u­ključiva­nje multipoint op­ci­je zna­tno skraćuje ras­po­lo­ži­vo vre­me.

Za kraj os­ta­je spra­vi­ca pro­fe­si­onal­nog i­zgle­da po ime­nu Voyager Pro ‑ ro­bus­tan handsfree set je er­go­nom­ski di­zaj­ni­ran, pa u­prkos ve­li­kom de­lu ko­ji se pos­tav­lja iza uha, dos­ta do­bro le­ži na svom mes­tu. Kao i os­ta­li mo­de­li, mo­že se no­si­ti na le­vom ili na de­snom uhu – stra­na se me­nja za­o­kre­ta­njem oko cen­tral­ne tačke i o­kre­ta­njem kon­zo­le s mi­kro­fo­nom. Ovaj mi­kro­fon je ono po čemu se Voyager Pro is­tiče – ra­di se o du­al­nom mi­kro­fo­nu pre­kri­ve­nom za­šti­tnim slo­jem ko­ji ga šti­ti od ve­tra. Pre­ma tvrdnja­ma pro­i­zvođača, pri­me­na AudioIQ2 te­hno­lo­gi­je sni­ža­va ne­že­lje­ne šu­mo­ve za 80%. U kom­ple­tu se do­bi­ja­ju pu­njači za ko­la, USB i mre­žnih 220 V, kao i set si­li­kon­skih i sunđeras­tih nas­ta­va­ka za slu­ša­li­cu. Na­rav­no, po­drža­na je i multipoint te­hno­lo­gi­ja, a ce­na je ade­kva­tna sve­mu navedenom.

Pročitajte i:  10 godina platforme za dobre i tradicionalne recepte - Recepti i Kuvar Online

www.sionnet.rs

PC Press

Facebook komentari: