Sony Cyber‑shot DSC‑HX100V

PCPress.rs ImageDva no­va Cyber‑shot mo­de­la HX se­ri­je pred­stav­lja­ju na­pad na trži­šte kom­pak­tnih su­per‑zu­mo­va. HX100V ima 30x zum a kom­pak­tni­ji HX9 16x zum o­bjek­tiv. I je­dan i dru­gi sa­drže no­vi 16,2 Mp fo­to‑sen­zor, spo­so­bni su da sni­me pu­ni HD vi­deo i da kon­ti­nu­ira­no sni­ma­ju brzi­nom od 10 sli­ka u se­kun­di, a jači mo­del ima i GPS po­dršku. Se­ri­ja HX pretstavlja prve Sony‑je­ve kom­pak­tne ka­me­re sa Carl Ze­iss o­bjek­ti­vom i 30x zu­mom.

I­zne­na­di­la nas je brzi­na fo­ku­si­ra­nja (0,1 s) ko­ja je sa­da ko­načno im­ple­men­ti­ra­na i na mo­del je­dne kom­pak­tni­je ka­me­re. Im­pre­siv­ni su i ma­li ISO šum, o­dličan ba­lans be­le i ba­te­ri­ja ko­ja se po­ka­za­la izu­ze­tno i­zdržlji­vom i na­kon po­pri­lično du­gog tes­ti­ra­nja. U­prkos sve­mu to­me. HX100V, je ma­li apa­rat, o­dlično le­ži u ru­ci i izu­ze­tno je lak. Kon­tro­le su sve­de­ne na gor­nji pa­nel, dok su po­za­di stan­dar­dni kru­žni tas­ter i tas­te­ri za me­ni, pre­laz u Play re­žim i di­rek­tno star­to­va­nje vi­deo re­ži­ma. Dis­plej je di­ja­go­na­le 7,35 cm sa po­kre­ti­ma o­gra­ničenim po ho­ri­zon­tal­noj osi (sa­svim do­volj­no). Tra­ži­lo je elek­tron­sko i u ni­vou vi­zi­ra ima sen­zor ko­ji, na­kon pri­mi­ca­nja oka, ak­ti­vi­ra tra­ži­lo i is­ključi LCD. I­zbor ak­tiv­nog pri­ka­za mo­guće je fik­si­ra­ti i tas­te­rom na gor­njem pa­ne­lu. In­ter­ni blic se auto­mat­ski ak­ti­vi­ra i­zbo­rom od­go­va­ra­juće op­ci­je u me­ni­ju i ne­ma po­se­ban tas­ter.
Apa­rat ko­ris­ti moćni Carl Zeiss Vario‑Sonar T× sa 30x op­tičkim zu­mom. Među 11 ele­me­na­ta u o­bjek­ti­vu, je­dno sočivo ima ED spe­ci­fi­ka­ci­ju, a dru­go pred­stav­lja as­fe­rični ele­ment (!). Ras­pon 4,8‑144 mm je e­kvi­va­lent ras­po­nu 27 do 810 mm. Zu­mi­ra­nje je glat­ko i pot­pu­no be­šum­no što pri­ja, po­se­bno kod sni­ma­nja vi­dea. Zu­mi­ra­nje je u sva­kom mo­men­tu mo­guće pre­uze­ti i pre­ko prste­na o­bjek­ti­va (u AF/Zoom po­lo­ža­ju), što mi se učini­lo zgo­dni­jim za fi­ne krat­ke po­te­ze ko­je sam tra­pa­vi­je ra­dio pre­ko kon­tro­le ko­ja se, kao i kod većine os­ta­lih apa­ra­ta, na­la­zi oko pre­ki­dača.

Pročitajte i:  PS5 Pro stiže tokom praznične sezone  

PCPress.rs ImageVe­li­ki zum ras­pon da­je o­štre snim­ke sa većim ži­žnim da­lji­na­ma za­hva­lju­jući Optical Steady Shot sis­te­mu sa Active Mode sta­bi­li­za­ci­jom sli­ke po­zaj­mlje­nom sa naj­no­vi­jih Handycam kam­kor­de­ra. Iz Handycam li­ni­je pre­uzet je i Dual Record re­žim ko­ji omo­gućava da u to­ku sni­ma­nja u vi­deo op­ci­ji is­tov­re­me­no sni­ma­te i fo­to­gra­fi­je pri­tis­kom na glav­ni oki­dač, pri čemu se sni­ma­nje ne pre­ki­da. Ova op­ci­ja pred­stav­lja prak­tično re­še­nje za sve one ko­ji se, po­put me­ne, čes­to dvo­ume da li mo­tiv za­slu­žu­je vi­deo ili fo­to-za­pis.
Sli­ke sa 3D efek­tom mo­gu se sni­mi­ti u dva re­ži­ma – 3D Sweep Panorama i 3D Still Image. Ka­me­ra ta­da sni­ma dve uzas­to­pne sli­ke ra­zličitog fo­ku­sa (kal­ku­la­ci­ja du­bi­ne) i on­da for­mi­ra sli­ke za le­vo i de­sno oko. Ta­kav sni­mak se mo­že po­sma­tra­ti i na 2D mo­ni­to­ri­ma i te­le­vi­zo­ri­ma uz po­moć 3D naočara ili na 3D kom­pa­ti­bil­nim te­le­vi­zo­ri­ma. Ova­kvi snim­ci mo­gu se gle­da­ti i na PlayStation3 plat­for­ma­ma uz po­moć a­pli­ka­ci­je Play Memories ko­ja se mo­že po­ku­pi­ti sa PlayStation mre­že.
Treći 3D re­žim je Sweep Multi Angle ko­ji si­mu­li­ra 3D na LCD dis­ple­ju apa­ra­ta. Sni­ma se kao i sva­ka pa­no­ra­ma kli­kom na oki­dač i po­me­ra­njem apa­ra­ta u prav­cu stre­li­ce ko­ja se po­jav­lju­je. Snim­lje­nih 15 sli­ka kom­bi­nu­je se u je­dnu sli­ku i u Preview re­ži­mu se efe­kat uočava po­me­ra­njem apa­ra­ta oko u­zdu­žne ose, što i su­ge­ri­še ani­mi­ra­na iko­na na e­kra­nu.

Pročitajte i:  Broj PS4 konzola u upotrebi jednak je broju PS5 konzola

PCPress.rs ImageSve u sve­mu, apa­rat je prilično ne­obična kom­bi­na­ci­ja op­ci­ja. S je­dne stra­ne je o­dlična op­ti­ka sa fantastičnim 30x zu­mom, o­dličan CMOS sen­zor, GPS i 3D po­drška, pu­ni HD vi­deo sa ste­reo zvu­kom, a sa dru­ge stra­ne ne­dos­ta­tak RAW for­ma­ta i kon­tak­ta za ek­ster­ni blic. Na­rav­no, la­ko je za­mi­sli­ti cilj­nu gru­pu za­in­te­re­so­va­nih ko­ja si­gur­no neće bi­ti ma­la. Pre­po­ručujem apa­rat svi­ma ko­ji­ma očeku­ju vi­sok kva­li­tet sli­ke i vi­dea u o­kvi­ru ovog ce­nov­nog ran­ga.

  Sony Cyber-shot DSC-HX100V
Senzor slike 1/2,3” Exmor R CMOS, 16.2 Mpx (6,17*4,55 mm)
Objektiv Carl Zeiss Vario-Sonnar T, 2,8(W)-5,6(T) / 4,8-144 (ED + aspheric)
Optički zum 30x
Stabilizacija slike Optička – SteadyShot/Active Mode
ISO Auto, 100, 3200
Fokusiranje Multi Point (9 tačaka), Centre-Weight, Spot, Flexibile Spot, Semi Manual, Manual
Tražilo Elektronsko – FLC (Ferroelectric Liquid Crystal), 201.600 piksela
LCD displej 3.0” 921k True back tehnologija
Kontinuirano snimanje 10 sličica u sekundi na 16,2 Mp
Format JPEG (4608*3456), Panorama (10480*4096), 3D panorama (7152*1080)
Video 1920*1080 (FX/FH) 60p, 1440*1080 (HQ) 60p, stereo zvuk
Kontakti HDMI, USB 2.0 (480 Mbps)
Dimenzije i masa 122*87*93 mm, 577 g
Memorija SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro HG
Cena (din.) 47.999,00
Pročitajte i:  Oznaka „PS5 Pro Enhanced“ za Sony konzole

www.sony.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,