Stav: Samsung fotoaparati ST550, ST500 i ST1000

PCPress-Stav-Samsung Trka u me­ga­pik­se­li­ma je već po­tro­šen mar­ke­tin­ški ma­mac, pa kup­ca tre­ba pri­vući u­kla­pa­njem di­gi­tal­ne fo­to­gra­fi­je u kon­ver­gen­tne te­hno­lo­gi­je, a pre sve­ga so­ci­jal­ne mre­že kao što su Facebook, Twitter, Reddit i YouTube. Samsung je, da­kle, po­nu­dio auto­mat­ski pre­nos snim­lje­nih sa­drža­ja na In­ter­net i nji­ho­vo je­dnos­tav­no pu­bli­ko­va­nje – baš ono što je (na­ročito mlađim) ko­ri­sni­ci­ma na­jin­te­re­san­tni­je.

O­krećući se pro­ši­re­nju ko­nek­tiv­nos­ti, Samsung ne za­ne­ma­ru­je ni tra­di­ci­onal­ne kva­li­te­te fo­to­apa­ra­ta, gde no­vi mo­de­li ta­kođe do­no­se ino­va­ci­je, po­put se­kun­dar­nog LCD dis­ple­ja na pre­dnjoj stra­ni apa­ra­ta ko­ji olak­ša­va ka­dri­ra­nje pri sni­ma­nju auto­por­tre­ta, LCD dis­ple­ja naj­veće di­ja­go­na­le i re­zo­lu­ci­je ko­ji je do sa­da viđen na ne­kom fo­to­apa­ra­tu (3,5“ dis­plej re­zo­lu­ci­je čak 1152000 p na mo­de­lu ST550), kao i ši­ri­ne u­glo­va nji­ho­ve op­ti­ke ko­ja ih svrsta­va u sam vrh svet­ske po­nu­de. Je­dan od pi­oni­ra uvođenja e­kra­na ose­tlji­vih na do­dir i da­lje sma­tra da je nji­ho­va u­gra­dnja na fo­to­apa­ra­te pra­vi način da se olak­ša in­te­rak­ci­ja ko­ri­sni­ka sa u­prav­ljačkim in­ter­fej­som, a po mo­gućnos­ti­ma za or­ga­ni­zo­va­nje i ma­ni­pu­la­ci­ju snim­lje­nim ma­te­ri­ja­lom no­vi mo­de­li se mo­gu me­ri­ti sa so­ftver­skim pa­ke­ti­ma za o­bra­du fo­to­gra­fi­ja. Cilj je ja­san – eli­mi­ni­sa­ti računar kao ne­za­obi­la­zni ko­rak na pu­tu fo­to­gra­fi­je ka Web stra­ni­ci.

Pročitajte i:  Samsung predstavlja Galaxy AI viziju na kongresu MWC 2024 sa najnovijim proizvodima i uslugama

Dva je­dnos­tav­ni­ja mo­de­la, ST500 i ST550 su kon­cep­tu­al­no go­to­vo je­dna­ki, a ključna ra­zli­ka je e­kran di­ja­go­na­le 3,5“ i re­zo­lu­ci­je 1152000 p na ST550 (ST500 ima stan­dar­dni 3“ e­kran sa 230000 p). Oba su o­prem­lje­na se­kun­dar­nim LCD e­kra­nom di­ja­go­na­le 1,5“ s pre­dnje stra­ne, una­pređenim al­go­ri­tmom za pre­po­zna­va­nje li­ca (do 20 oso­ba u ka­dru), „pa­me­tnom“ auto­ma­ti­kom sa 15 scen­skih mo­do­va, kao i mo­gućnošću sni­ma­nja vi­deo-kli­po­va u HD for­ma­tu. Op­tičke ka­rak­te­ris­ti­ke su ja­ko do­bre – ši­ri­na u­gla od čak 27 mm, uz ras­pon zu­ma 4,6x.

Pra­vu re­vo­lu­ci­ju do­no­si mo­del ST1000, ko­ji uz sve kva­li­te­te ko­ji kra­se ST550 (u­ključujući i LCD re­zo­lu­ci­je 1152000 p) do­no­si i ul­ti­ma­tiv­nu be­žičnu ko­nek­tiv­nost, nu­deći ko­ri­sni­ci­ma prak­tično sve da­nas po­zna­te načine za po­ve­zi­va­nje sa be­žičnim mre­ža­ma: WiFi i Bluetooth 2.0, a u­građeni GPS omo­gućava auto­mat­ski geotagging fo­to­gra­fi­ja, ta­ko da ih prak­tično na sva­kom mes­tu sa slo­bo­dnim be­žičnim pris­tu­pom in­ter­ne­tu mo­že­te, već ge­ore­fe­ren­ci­ra­ne, auto­mat­ski pos­tav­lja­ti na ge­o­gra­fske Web ser­vi­se kao što je Panoramio. Tu je i DLNA po­drška, ko­ja omo­gućava di­rek­tno be­žično po­ve­zi­va­nje sa dru­gim uređaji­ma ko­ji po­drža­va­ju taj pro­to­kol, kao što su HDTV apa­ra­ti.

Pročitajte i:  6.4 milijardi dolara za Samsung i fabriku čipova u Teksasu

Sva tri mo­de­la ima­ju sen­zo­re da­nas stan­dar­dne re­zo­lu­ci­je od 12 Mp i Schneider‑Kreuznach op­ti­ku, mo­gućnost auto­mat­skog fo­ku­si­ra­nja do­di­ri­va­njem že­lje­ne tačke na e­kra­nu, op­tičku sta­bi­li­za­ci­ju, kao i čitav niz na­pre­dnih mo­gućnos­ti za por­tre­ti­sa­nje, u­ključujući i beauty mod i de­tek­ci­ju trep­ta­ja, a po­se­du­ju i mo­gućnost prav­lje­nja fo­to­al­bu­ma na sa­mom fo­to­apa­ra­tu. Mo­de­li će se na na­šem trži­štu po­ja­vi­ti u sep­tem­bru, ka­da će nam se pru­ži­ti pri­li­ka i za nji­ho­vo te­melj­no tes­ti­ra­nje.

 

ST550

ST500

ST1000

Rezolucija

12,2 Mp

12,2 Mp

12,2 Mp

Optički zum

4.6x

4.6x

5x

LCD displej

Dual LCD

Prednji LCD: 1.5”,

Stražnji LCD: 3.5“

1.152,000 p touch screen

Dual LCD

Prednji LCD: 1.5”

Stražnji LCD: 3.0“

230.000 p touch screen

3.5“, 1.152.000 p

touch screen

Video-mod

720p HD (opciono HDMI)

720p HD

720p HD / H.264 Format

(opcioni HDMI / CEC cradle)

Dimenzije

99,8×59,8×18,9 mm

99,8×59,8×19,1 mm

99,8×60,8×18,9 mm

Stav

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,

Aleksandar Veljković

My site says it all...