ePlaneta

PC Press: Nero InfoTool

PCPress-Nero-Info-Tool Nero InfoTool je ma­li u­slu­žni pro­gram za pri­kaz in­for­ma­ci­ja o ras­po­lo­ži­vim disk draj­vo­vi­ma, ubačenim dis­ko­vi­ma, in­sta­li­ra­nom so­ftve­ru i sis­tem­skoj kon­fi­gu­ra­ci­ji. In­for­ma­ci­je ko­je InfoTool pri­ka­zu­je su za­is­ta de­talj­ne, pa će ta­ko za u­građeni CD/DVD uređaj pri­ka­za­ti brzi­ne čita­nja i pi­sa­nja, ko­je ti­po­ve dis­ko­va po­drža­va (u­ključujući ra­zne va­ri­jan­te for­ma­ta DVD dis­ko­va, HD DVD ili Blu‑Ray), kao i sta­tus re­gi­onal­nog za­ključava­nja DVD‑a.

Za ubačeni disk InfoTool će pri­ka­za­ti tip, ka­pa­ci­tet, ši­fra pro­i­zvođača i de­ta­lji o sa­drža­ju. Pri­ka­za­ne su brzi­ne sni­ma­nja ko­je disk po­drža­va, što je zgo­dan način da pro­ve­ri­te da li dis­ko­vi ko­je ste na­ba­vi­li za­is­ta po­drža­va­ju brzi­nu ko­ja je na­značena na pa­ko­va­nju. Pre­os­ta­le op­ci­je svo­de se na skraćenu va­ri­jan­tu ono­ga što ima većina pro­gra­ma za pri­ku­plja­nje sis­tem­skih in­for­ma­ci­ja – spi­sak draj­ve­ra, o­snov­na har­dver­ska kon­fi­gu­ra­ci­ja, po­da­ci o in­sta­li­ra­nim sis­tem­skim do­pu­na­ma i slično.

InfoTool je bes­pla­tna alat­ka ko­ju Nero nu­di na svom saj­tu (www.nero.com). Ovaj pro­gram se na­la­zi na na­šem DVD‑u broj 158 u o­kvi­ru ZIP ar­hi­ve ko­ju tre­ba neg­de ras­pa­ko­va­ti i na­pra­vi­ti prečicu za star­to­va­nje. S ob­zi­rom na to da ne za­hte­va in­sta­la­ci­ju i po­de­ša­va­nje, InfoTool mo­že­te no­si­ti na USB flash dis­ku, za­je­dno sa dru­gim pri­ručnim alat­ka­ma.

Pročitajte i:  PC Press video: Zašto je „Ford“ uveo standard ISO 9001? | Miodrag Ilić, Linkom-PC

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: