Računari i Galaksija

Trendovi optimizovane štampe

Optimized Print Service (OPS), na srpskom poznat kao optimizovana štampa, bitan je elemenat digitalne transformacije savremenih kompanija. Svaka kompanija to čini na sebi prilagođen način, ali postoje globalni trendovi koji važe za sve.

PCPress.rs Image

Da­na­šnje IT o­kru­že­nje ne­pov­ra­tno je pro­me­nje­no tren­do­vi­ma kao što su Big Data i po­većana mo­bil­nost, ali je in­fras­truk­tu­ra za štam­pa­nje čes­to za­pos­tav­lje­na, jer se mno­ge kom­pa­ni­je i da­lje o­sla­nja­ju na na­sleđenu flo­tu uređaja za štam­pa­nje dokumenata i o­bra­du sli­ke. Sta­ra re­še­nja ne fun­kci­oni­šu na op­ti­ma­lan način i čes­to ge­ne­ri­šu pro­ble­me iza­zva­ne sve slo­že­ni­jim i obim­ni­jim za­hte­vi­ma ko­ji se pred njih pos­tav­lja­ju.

Kao vo­deći pro­vaj­der pro­i­zvo­da i u­slu­ga štam­par­skih re­še­nja, Konica Minolta je po­svećena efi­ka­snom spa­ja­nju pro­ce­sa s pa­pir­nom i di­gi­tal­nom do­ku­men­ta­ci­jom. Nje­na Managed Print Services (MPS) re­še­nja re­ša­va­ju to us­ko grlo, a nji­ho­ve štam­pače i mul­ti­fun­kci­onal­ne uređaje u Srbi­ji nu­di kom­pa­ni­ja Original. Is­tra­ži­vačko‑ana­li­tička kom­pa­ni­ja Quocirca je u o­kvi­ru stu­di­je Global Print 2025, o­bja­vi­la i se­dam tren­do­va ko­ji re­de­fi­ni­šu in­dus­tri­ju štam­pa­nja u 2019. go­di­ni. Kre­ni­mo re­dom:

1) Internet stvari (IoT) povećava troškove bezbednosti štampanja

PCPress.rs ImageBe­zbe­dno­sne IoT ra­nji­vos­ti na štam­pačima pos­taće uobičaje­ni pra­vac na­pa­da, jer saj­ber­na­pa­di ko­ji ko­ris­te IoT uređaje ne po­ka­zu­ju zna­ko­ve sla­blje­nja. Za­šti­ta da­na­šnjeg o­kru­že­nja za štam­pa­nje iza­zov­na je zbog svo­je slo­že­nos­ti, po­se­bno ka­da pos­to­je po­me­ša­ne flo­te zas­ta­re­lih i no­vih uređaja. GDPR regulativa je do­vela do ne­kih po­bolj­ša­nja u be­zbe­dnos­ti štam­pe, ali i da­lje pos­to­ji o­dređeni ne­dos­ta­tak sves­ti o po­ten­ci­jal­nim IoT be­zbe­dno­snim ri­zi­ci­ma oko štam­pača i pa­me­tnih mul­ti­funk­ci­onal­nih uređaja.

Saj­ber­na­pa­dači ne tra­že sa­mo po­ver­lji­ve in­for­ma­ci­je ko­je se čuva­ju na uređaji­ma za štam­pa­nje, već ih ko­ris­te i kao mre­žne pris­tu­pne tačke na is­ti način kao što se zlo­upo­tre­blja­va­ju i dru­gi IoT uređaji. Po­što sve vi­še pro­vaj­de­ra op­ti­mi­zo­va­ne štam­pe svo­je u­slu­ge o­drža­va­nja i u­prav­lja­nja uređaji­ma za štam­pa­nje obav­lja kroz cloud, be­zbe­dnost će pos­ta­ti sve va­žni­ja. Auto­ma­ti­zo­va­no u­prav­lja­nje za­krpa­ma so­ftve­ra kroz cloud osi­gu­ra­va da se ot­kri­ve­ne ra­nji­vos­ti, za ko­je pro­i­zvođači sa­zna­ju, ot­klo­ne u naj­kraćem ro­ku. Pro­i­zvođači štam­pača mo­ra­ju da pro­ši­re svo­je u­slu­ge pro­ce­ne i praćenja be­zbe­dnos­ti, u par­tner­stvu s tra­di­ci­onal­nim do­bav­ljačima IT be­zbe­dno­snih re­še­nja, po­se­bno na po­dručju oba­ve­štaj­nih po­da­ta­ka o pre­tnja­ma. To će bi­ti im­pe­ra­tiv da bi se omo­gućilo da be­zbe­dnost štam­pa­nja do­bi­je is­ti pri­ori­tet kao i os­ta­tak IT in­fras­truk­tu­re.

2) Nastavak konvergencije štampanog i digitalnog

Kon­ver­gen­ci­ja štam­pa­nog i di­gi­tal­nog će ove go­di­ne do­ves­ti do po­većane po­tra­žnje za in­te­gri­sa­nim ra­dnim to­kom do­ku­men­ta. U­prkos brzom u­sva­ja­nju di­gi­tal­nih i mo­bil­nih te­hno­lo­gi­ja, mno­ge fir­me u o­dređenoj me­ri i dalje za­vi­se od štam­pe. Bez ob­zi­ra na sve di­gi­ta­li­zo­va­ni­je o­kru­že­nje, kom­pa­ni­je se i da­lje o­sla­nja­ju na pro­ce­se za­sno­va­ne na pa­pi­ru, ta­ko da čak 64 od­sto njih sma­tra da će štam­pa­nje i da­lje bi­ti va­žno za nji­hov sva­ko­dnev­ni po­sao, sve do 2025. go­di­ne. To je značaj­na pri­li­ka za pru­ža­oce u­slu­ga op­ti­mi­zo­va­ne štam­pe da ar­ti­ku­li­šu ja­san pre­dlog u ve­zi sa in­te­gri­sa­nim u­slu­ga­ma pa­pi­ra i di­gi­tal­nog to­ka. Bu­dući da kom­pa­ni­je tra­že vođstvo kroz di­gi­tal­ne ini­ci­ja­ti­ve, do­bavljači op­ti­mi­zo­va­ne štam­pe ko­ji su ve­šti u di­gi­tal­nom pro­ce­su ra­da imaće naj­bolje po­zi­ci­je za us­peh.

3) Cloud optimizovana štampa je odrasla

Op­ti­mi­zo­va­na štam­pa o­slo­nje­na na cloud pos­taće sve va­žni­ja, sma­nju­jući op­te­rećenja ve­za­na za u­prav­lja­nje štam­pom, jer je to u­prav­lja­nje na lo­ka­ci­ji kli­jen­ta sku­po. Na pri­mer, pre­me­šta­nje u­prav­lja­nja u o­blak omo­gućava da se za­da­ci za štam­pa­nje dos­tav­lja­ju vir­tu­el­nom ser­ve­ru za štam­pa­nje, a ne vi­še ser­ve­ru ko­ji je na lo­ka­ci­ji kli­jen­ta.

Svi provajderi cloud u­slu­ga, u že­lji da po­bolj­ša­ju pro­fi­ta­bil­nost i pro­du­be o­dno­se s ko­ri­sni­ci­ma, nu­de flek­si­bi­lan i je­ftin pris­tup op­ti­mi­zo­va­noj štam­pi u­pra­vo za trži­šte ma­lih i sre­dnjih pre­du­zeća. U 2019. godini će ne­sum­nji­vo sve vi­še pru­ža­la­ca u­slu­ga op­ti­mi­zo­va­ne štam­pe pro­ši­ri­ti svo­je tra­di­ci­onal­ne po­nu­de i na cloud u­slu­ge.

PCPress.rs Image

4) Big Data mogućnosti ostaće neiskorišćene

Obećana Big Data ana­li­ti­ka neće se de­si­ti u sko­ri­je vre­me. Iako su Big Data mo­gućnos­ti o­gro­man po­ten­ci­jal za in­dus­tri­ju štam­pa­nja, većina pro­i­zvođača tek tre­ba da to is­ko­ris­ti. Vo­deći pro­i­zvođači uređaja za op­ti­mi­zo­va­nu štam­pu već ko­ris­te tu ana­li­ti­ku za po­di­za­nje prak­se štam­pa­nja na vi­ši ni­vo. Ta­ko je Konica Minolta, u svom Cen­tru za po­slov­nu ino­va­ci­ju, po­svećena i na­pre­dnim te­hno­lo­gi­ja­ma ko­ji­ma se ba­vi nji­hov Big Data Lab.

5) Ključna je ekspertiza IT usluga

PCPress.rs ImageIs­tra­ži­va­nje kom­pa­ni­je Quocirca u o­kvi­ru stu­di­je Global Print 2025 ot­kri­lo je da će kom­pa­ni­je do 2025. fa­vo­ri­zo­va­ti pru­ža­oce IT u­slu­ga u o­dno­su na tra­di­ci­onal­ne do­bav­ljače u­slu­ga štam­pa­nja. Par­tne­ri i dis­tri­bu­te­ri pro­i­zvođača štam­pača mo­ra­ju da pro­ši­re svo­je IT zna­nje, ili unu­tar fir­me ili kroz par­tner­stvo sa is­ku­snim pru­ža­oci­ma IT u­slu­ga, pru­ža­jući ta­ko pris­tup ši­rem por­tfe­lju pro­i­zvo­da, na pri­mer, kroz po­nu­du be­zbe­dnos­ti štam­pa­nja kao de­lu ce­lo­ku­pnog u­prav­lja­nja be­zbe­dnošću. Ne­ki pro­i­zvođači, među ko­ji­ma je Konica Minolta, su već na­pra­vi­li po­mak u tom sme­ru, pro­ši­ru­jući svo­je spo­so­bnos­ti u­prav­lja­nja IT u­slu­ga­ma u­glav­nom kroz a­kvi­zi­ci­ju spe­ci­ja­li­zo­va­nih kom­pa­ni­ja u toj o­blas­ti.

6) Vodeći „igrači“ ponudiće upravljane IoT usluge

Pru­ža­oci u­slu­ga op­ti­mi­zo­va­ne štam­pe ima­ju sna­žno na­sleđe u u­pravljanju naj­sav­re­me­ni­jim IoT uređaji­ma na mre­ži – štam­pačima i mul­ti­fun­kci­onal­nim uređaji­ma. Efi­ka­sne plat­for­me za op­ti­mi­zo­va­nu štam­pu već u­pravljaju per­for­man­sa­ma, po­u­zda­nošću, be­zbe­dnošću i kon­ti­nu­ite­tom in­fras­truk­tu­re za štam­pa­nje kroz nad­zor uređaja, ana­li­ti­ku, daljin­sku di­ja­gnos­ti­ku i pre­dik­tiv­no o­drža­va­nje. Po­ja­va kor­po­ra­tiv­nih IoT plat­for­mi ko­je nu­de u­pravljanje imo­vi­nom, ot­kri­va­nje gre­ša­ka, in­te­li­gen­tnu ana­li­ti­ku i daljin­sko nad­gle­da­nje pred­stavlja ši­ru mo­gućnost za pru­ža­oce u­slu­ga op­ti­mi­zo­va­ne štam­pe da učes­tvu­ju u IoT pros­to­ru.

PCPress.rs Image

7) Veštačka inteligencija (AI) ulazi na radno mesto

U­slu­ge ko­je omo­gućava­ju te­hno­lo­gi­ju pa­me­tnih ra­dnih mes­ta počeće da ko­ris­te AI. To­kom 2018. po­ja­vi­le su se ne­ke o­snov­ne fun­kci­je pre­po­zna­va­nja gla­sa za pa­me­tne štam­pače i mul­ti­fun­kci­onal­ne uređaje, a mo­gu da se očeku­ju značaj­na po­boljša­nja u 2019. go­di­ni. Ta­ko je i Konica Minolta 2018. do­bi­la na­gra­du Smart Workplace Vision, kao je­di­ni do­bav­ljač u in­dus­tri­ji štam­pa­nja ko­ji je pri­mio ovu na­gra­du za ra­zvi­ja­nje in­te­gri­sa­nih re­še­nja za pa­me­tne kan­ce­la­ri­je bu­dućnos­ti, a ko­ja ko­ris­te mo­gućnos­ti har­dve­ra, so­ftve­ra i pra­tećih u­slu­ga.

Na našim prostorima

PCPress.rs Image

Na srpskom trži­štu go­di­na­ma pos­to­je re­še­nja za op­ti­mal­nu upo­tre­bu štam­pača i mul­ti­fun­kci­onal­nih uređaja za kom­pa­nij­ske po­tre­be kroz svi­ma pri­la­gođene pa­ke­te iPlus u­slu­ga. Njih nu­di kom­pa­ni­ja Original, kom­bi­nu­jući sa­ve­to­va­nje, har­dver, im­ple­men­ta­ci­ju so­ftve­ra i u­prav­lja­nje to­ko­vi­ma po­sla, uz obu­ku, o­drža­va­nje i ser­vis. Olak­ša­no je i o­dlučiva­nje i na­bav­ka op­ti­mal­nih re­še­nja za po­slov­no štam­pa­nje, kroz po­nu­du uređaja svet­skih bren­do­va Konica Minolta i Oki, a kom­ple­tna ga­ma štam­pača i mul­ti­fun­kci­onal­nih uređaja na­la­zi se na originalgrupa.com/iplus.

Korisna adresa: ori­gi­nal­gru­pa.com

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,