BIZIT plus

U prodaji je connect 18

Kod operatora i u radnje polako pristižu modeli prikazani na sajmovima. Probali smo prve modele s četiri jezgra i izneli prve utiske. Novi  iPad bori se za tržište, ali izgleda da je prethodni iPad 2 pokrio želje i potrebe većine korisnika. Operatori se trude da novostima privuku korisnike, pa je SBB ljubiteljima brzine ponudio 100 Mbps internet, a Telekom objedinio ponudu u povoljne Box pakete…

connect-18-cover

connect-18-content_00

Smartfoni iz Barselone

Na Mo­bi­le World Con­gress‑u u Bar­se­lo­ni pro­i­zvo­đa­či su pred­sta­vi­li no­ve pro­i­zvo­de i na­ja­vi­li one ko­ji će se po­ja­vi­ti do kra­ja go­di­ne. Ni­smo mo­gli sve da ih de­talj­no tes­ti­ra­mo, ali smo for­mi­rali prve utis­ke…

connect-18-content_01

Prada Phone by LG 3.0

Prada Phone by LG 3.0 na­me­njen je  korisnicima ko­ji­ma su po­dje­dna­ko va­žni i te­hni­ka i do­bar i­zgled – kva­li­tet je za­ga­ran­to­van.

connect-18-content_02

Elektronski višeboj

U po­nu­di do­ma­ćih pro­vaj­de­ra, in­ter­net, te­le­vi­zi­ja i te­le­fon sve če­šće trpa­ju u is­ti koš. Kakve su perspektive mul­ti play ser­vi­sa na na­šem trži­štu?

connect-18-content_04

SBB na 100 Mbps

Po­čet­kom mar­ta SBB je po­nu­dio pris­tup internetu brzi­nom ko­ju su i naj­ve­ći op­ti­mis­ti te­ško mo­gli da za­mi­sle – 100 Mb u se­kun­di za 6840 di­na­ra  me­se­čno. Da li je de­kla­ri­sa­na brzi­na re­al­na i šta mo­že­te da oče­ku­je­te od ta­kvog internet pri­ključ­ka?

connect-18-content_05

iPad 3 na detaljnom testu

Novi iPad nikog ne ostavlja ravnodušnim: za tri dana širom sveta su prodata tri miliona primeraka. Ekran mu je neverovatan, autonomija izvanredna… a šta je sa LTE interfejsom?

connect-18-content_06

Energija uvek pri ruci

Te­le­fon se is­pra­znio? Connect je tes­ti­rao ek­ster­ne ba­te­ri­je ko­je pu­ne smart te­le­fo­ne i ta­ble­te ka­da u bli­zi­ni ne­ma utični­ca za stru­ju.

connect-18-content_07

I­za­zo­vi te­le­kom ope­ra­to­ra

Sa ek­span­zi­jom bro­ad­band‑a ek­spo­nen­ci­jal­no se po­većava sa­o­braćaj ko­ji ne re­zul­ti­ra očeki­va­nim  po­većanjem pri­ho­da ope­ra­to­ra. Zato oni mo­ra­ju da ra­zmi­sle o even­tu­al­noj pro­me­ni bi­znis mo­de­la

Pročitajte i:  PC Press video: DMS - Ekološki autoput za dokumenta, Nenad Solujić, Docloop

connect-18-content

Facebook komentari: