ERP 2024

Unix u avi­onu

Naš sa­ra­dnik je ne­dav­no pu­to­vao iz Ame­ri­ke, i na e­kra­nu is­pred svog se­di­šta u­gle­dao ovo… Pre­po­znao je da se ra­di o ne­koj pri­lično sta­roj Red Hat dis­tri­bu­ci­ji, po­mi­nje se ne­ka­kav i386 na 266 MHz. Po­na­dao se da pi­lo­ti ipak ko­ris­te ne­što mo­der­ni­ji so­ftver.

PCPress.rs Image(Objavljeno u PC#247)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: