Uslužni programi

Pro­gram fman (ime počinje ma­lim slo­vom) je so­ftver­ski alat za rad sa faj­lo­vi­ma, ko­ji mo­že bi­ti al­ter­na­ti­va za File Explorer. Za­sno­van je na sis­te­mu ra­da sa glav­nim e­kra­nom po­de­lje­nim po ver­ti­ka­li, za is­tov­re­me­ni pri­kaz sa­drža­ja dva fol­de­ra. Ovo je po­pu­lar­ni kon­cept ko­ji je ne­ka­da dav­no pred­sta­vio le­gen­dar­ni Norton Commander, a da­nas ga ko­ris­te po­pu­lar­ne fi­le ma­na­ger a­pli­ka­ci­je po­put čuvenog Total Commander‑a.

Za do­bre file manager pro­gra­me uobičaje­no je da se mno­ge ope­ra­ci­je mo­gu oba­vi­ti brže i efi­ka­sni­je ko­rišćenjem prečica sa tas­ta­tu­re umes­to mi­ša. Pre­fe­ren­ci­ja auto­ra pro­gra­ma ka ko­rišćenju tas­ta­tu­re ide do takvih finesa da se ne­ke op­ci­je mo­gu ak­ti­vi­ra­ti sa­mo pre­ko tas­ta­tu­re, a fman ne­ma uobičajen sis­tem pa­da­jućih me­ni­ja. Ka­da u počet­ku ko­rišćenja pro­gra­ma pro­ba­te da ura­di­te ne­što mi­šem, biće pri­ka­zan di­ja­log sa o­bja­šnje­njem da je bo­lje ko­ris­ti­ti tas­ta­tu­ru, uz op­ci­ju da is­pra­ti­te kra­tak kurs u­građen u pro­gram, ko­ji vam mo­že po­moći da naučite o­snov­ne mo­gućnos­ti i prečice sa tas­ta­tu­re.

Prva op­ci­ja sa tas­ta­tu­re ko­ju tre­ba pro­ba­ti u pro­gra­mu fman je Ctrl+Shift+P, što će pri­ka­za­ti pa­le­tu ko­man­di, o­dno­sno lis­tu o­snov­nih op­ci­ja. Za uobičaje­ne op­ci­je nad faj­lo­vi­ma za­du­že­ni su is­ti fun­kcij­ski tas­te­ri ko­ji su stan­dard za *Commander pro­gra­me. Ta­ko se faj­lo­vi i­zmeđu i­zvor­nog i cilj­nog fol­de­ra (sva­ki pri­ka­zan sa je­dne stra­ne glav­nog e­kra­na) ko­pi­ra­ju sa F5, tas­ter F6 je za­du­žen za pre­ba­ci­va­nje, a F8 za bri­sa­nje o­značenih faj­lo­va. Ne­ke od do­da­tnih prečica ko­je tre­ba za­pam­ti­ti su Ctrl+P za pro­me­nu ak­tiv­nog fol­de­ra, F9 za o­tva­ra­nje ko­man­dnog pro­zo­ra, Ctrl+Le­va stralica i Ctrl+De­sna strelica za o­tva­ra­nje fol­de­ra u le­vom ili de­snom pa­ne­lu, te re­ci­mo Ctrl+. (tačka) za u­ključiva­nje o­dno­sno is­ključiva­nje pri­ka­za skri­ve­nih faj­lo­va.

Pročitajte i:  Neke Windows 11 nadogradnje instaliraće se bez restarta računara

Prečice sa tas­ta­tu­re za i­zvrša­va­nje ko­man­di se mo­gu pro­me­ni­ti, ali u skla­du sa mi­ni­ma­lis­tičkim pris­tu­pom za ovo ne pos­to­ji e­kran za po­de­ša­va­nje pro­gra­ma, već je po­tre­bno ručno i­zme­ni­ti kon­fi­gu­ra­ci­oni fajl Key Bindings.json. Na sličan način, i­zme­nom ili kre­ira­njem od­go­va­ra­jućeg kon­fi­gu­ra­ci­onog faj­la u JSON for­ma­tu, mo­že se pro­ši­ri­ti fun­kci­onal­nost pro­gra­ma i do­da­ti no­ve ko­man­de. Ne­dos­ta­tak sis­te­ma me­ni­ja i e­kra­na za po­de­ša­va­nje za većinu ko­ri­sni­ka ni­je po­go­dno re­še­nje, pa je fman u tre­nu­tnom sta­nju na­me­njen vi­še oni­ma ko­ji ne ma­re da pro­ve­du vi­še vre­me­na da ručno pri­la­go­de pro­gram svo­jim po­tre­ba­ma.

fman se dis­tru­bi­ura po shareware prin­ci­pu, uz o­gra­ničenje u vi­du uvo­dnog e­kra­na ko­ji se pri­ka­zu­je pri sva­kom star­to­va­nju, gde mo­ra­te iza­bra­ti od­go­va­ra­jući tas­ter za nas­ta­vak ra­da – slično o­gra­ničenju ko­je ima Total Commander. fman je vi­še­plat­for­mski pro­gram, dos­tu­pan u ver­zi­ja­ma za Windows, Linux i macOS. In­sta­la­ci­ja ne nu­di ni­ka­kve op­ci­je po­de­ša­va­nja, već će auto­mat­ski pre­ne­ti sve po­tre­bne faj­lo­ve i kre­ira­ti prečicu za star­to­va­nje pro­gra­ma. In­sta­la­ci­ja će ta­kođe bez pi­ta­nja do­da­ti fman op­ci­je u kon­tek­stni me­ni File Explorer‑a. Ako vam sve ovo de­lu­je za­nim­lji­vo, po­se­ti­te fman.io i pre­u­zmi­te pro­gram.

Pročitajte i:  Promenite ovih 5 Windows podešavanja da biste poboljšali zaštitu vaših podataka

Objavljeno u PC#256)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,