PC Press Studio

Volan u ruci, benzin u krvi, struja oko nas: Beogradski Sajam automobila

U Beogradu je održan 54. Sajam automobila, u znaku transformacija i iščekivanja. Dok nam predočavaju premijerne modele i adute, automobilski brendovi kao da grozničavo iščekuju nešto novo i veliko. Doskora neprikosnoveni trendovi u automobilskoj industriji su pod znakom pitanja, a sav fokus je na novim tehnologijama.

PCPress.rs Image
BMW i3 i njegov električni punjač

Čak 35 auto­mo­bil­skih bren­do­va, 48 pre­mi­je­ra ko­je je o­drža­lo 26 bren­do­va, kao i na­gla­še­ni pro­daj­ni ka­rak­ter… valj­da se zbog ta­kvih tren­do­va Sa­jam auto­mo­bi­la o­drža­va i iz go­di­ne u go­di­nu ras­te. Ču­dne i­gre in­dus­tri­je kao da ne do­tiču Be­o­grad – Fran­cu­zi ne idu na saj­mo­ve u Ne­mačkoj, mno­gi pro­i­zvođači sma­tra­ju sa­lo­ne u ve­li­kim gra­do­vi­ma Za­pa­dne Ev­ro­pe pres­ku­pim in­ves­ti­ci­ja­ma ko­je ne mo­gu da pov­ra­te o­grom­ne tro­ško­ve ko­ji to po­dra­zu­me­va­ju, a u na­šoj pres­to­ni­ci svi bren­do­vi op­sta­ju, na­la­ze svo­je mes­to, re­dov­no su pri­su­tni, a čes­to sve­že pre­mi­je­re do­la­ze u Be­o­grad o­dmah na­kon Že­ne­ve. Na sve to, naj­jači bren­do­vi za­ku­plju­ju ha­le saj­ma na du­že ro­ko­ve (i do 10 go­di­na), ta­ko da de­fi­ni­tiv­no pos­to­ji zdra­va o­sno­va, pre sve­ga za­hva­lju­jući ve­oma na­gla­še­nom pro­daj­nom ka­rak­te­ru na­šeg Saj­ma auto­mo­bi­la.

Čeka­jući elek­tričnog Go­doa

Svet­ski tren­do­vi su ne­umo­lji­vi i ja­sno se pre­sli­ka­va­ju na srpsko trži­šte – sve je veći udeo hi­bri­dnih i elek­tričnih vo­zi­la. Na Saj­mu smo vi­de­li mno­štvo ta­kvih auto­mo­bi­la, a mno­ga od njih su udar­ni adu­ti svo­jih bren­do­va. O hi­bri­di­ma se ne priča vi­še u­zgred, oni ne sto­je u ćo­šku kao do­da­tak stan­dar­dnoj po­nu­di. U svet­skim ra­zme­ra­ma do­da­tni pod­sti­caj pre­las­ka na ova­kva vo­zi­la do­šao je i u­sled skan­da­la s di­zel‑mo­to­ri­ma, za ko­je se (ko­načno) u­tvrdi­lo ko­li­ko su za­pra­vo ško­dlji­vi/šte­dlji­vi nas­pram mo­to­ra ko­ji se o­sla­nja­ju na dru­gačije go­ri­vo. Za brže pri­hva­ta­nje ova­kvih auto­mo­bi­la u Srbi­ji po­tre­bno je da se de­se dve stva­ri: uve­du pod­sti­ca­ji i obe­zbe­di od­go­va­ra­juća in­fras­truk­tu­ra, uz za­kon­sku re­gu­la­ti­vu.

PCPress.rs Image
Zvanično najbolji po izboru novinara: novi Peugeot 508

U zem­lji ko­ja za pet go­di­na uve­ze 600.000 po­lov­nih vo­zi­la, u­glav­nom pres­ta­rih za Za­pa­dnu Ev­ro­pu, mo­žda de­lu­je da go­vo­ri­mo o naučnoj fan­tas­ti­ci. Ipak, pro­šle go­di­ne za­be­le­žen je rast pro­da­je no­vih auto­mo­bi­la sa 25.177 pro­da­tih pu­tničkih vo­zi­la, a očeku­je se da se trend ras­ta ove go­di­ne nas­ta­vi. Da sve bu­de još bo­lje, na Saj­mu smo sa­zna­li da je Međuna­ro­dna aso­ci­ja­ci­ja auto­mo­bil­skih pro­i­zvođača sta­vi­la Srbi­ju na roadmap ka­da je reč o elek­tričnim vo­zi­li­ma. Od ve­li­kog bro­ja i­zla­gača do­bi­li smo vrlo ek­spli­ci­tne na­ja­ve da na­re­dne go­di­ne pla­ni­ra­ju da počnu s pro­da­jom elek­tričnih auto­mo­bi­la. Renault Zoe i Twizy te Nissan Leaf bi na­re­dne go­di­ne tre­ba­lo da se pri­dru­že već pri­su­tnom BMW i3. Is­to ta­ko, svi automobili iz serije Smart tre­ba­lo bi od na­re­dne go­di­ne da pos­ta­nu elek­trični, da ne spo­mi­nje­mo o­gro­man broj mo­de­la ko­ji će do­bi­ti elek­trične al­ter­na­ti­ve i va­ri­jan­te.

PCPress.rs Image
Renault Zoe, električni automobil: Prodaja u Srbiji bi trebala da krene tokom 2020.

Šta smo vi­de­li od eko­lo­ški pri­hva­tlji­vih i šte­dlji­vih vo­zi­la? Ni­kad vi­še ta­kvih vo­zi­la ni­je bi­lo, i to u ra­znim kla­sa­ma, u­ključujući i one ko­je ni­ka­da ni­smo aso­ci­ra­li sa šte­dlji­vošću. Re­ci­mo, Honda CR‑V SUV je do­bio hi­bri­dni mo­del, dok di­zel ni­je ni u pla­no­vi­ma. Gotovo čita­va Toyota ga­ma se mo­že na­ba­vi­ti u hi­bri­dnoj va­ri­jan­ti. Po­se­bnu pa­žnju pri­vu­kao je Camry, li­mu­zi­na ko­ja me­nja Avensis – pros­to je ne­ve­ro­va­tno da ta­ko ve­li­ko vo­zi­lo tro­ši ta­ko ma­lo, uz to­li­ko i­zra­že­no pri­sus­tvo na pu­tu. Hi­bri­dnu va­ri­jan­tu ima­ju i no­va Corolla, CH‑R, kao i ma­li grad­ski Yaris. To su mo­de­li ko­ji se već uve­li­ko vo­ze. Ka­da im se su­tra bu­du pri­dru­ži­li naj­pro­da­va­ni­ji elek­trični auto­mo­bi­li, kao što su Nissan Leaf i Renault Zoe, moći ćemo da ka­že­mo ka­ko su načinje­ni o­zbilj­ni ko­ra­ci u tom smi­slu. „Su­tra“ je u ovom slučaju za­pra­vo 2020. go­di­na.

Pročitajte i:  Toyota najavljuje troredni električni SUV za SAD 

Sva­ko u svom svetu

Luk­su­zni pro­i­zvođači i ovog pu­ta za­ku­pi­li su sop­stve­ne ha­le, pa ta­ko BMW u Ha­li 2a i Mercedes u Ha­li 3 i­zla­žu svo­je auto­mo­bi­le, u­ključujući i mno­štvo pre­mi­je­ra. No­va BMW se­ri­ja 3 je sva­ka­ko ve­oma in­te­re­san­tna op­ci­ja za sva­ko­ga ko vo­li auto­mo­bi­le, ali su tu i X1 i X2 kro­so­ve­ri, Se­ri­ja 5, Mini One, Mini John Cooper Works i Mini Cabrio, X3 i X5 SUV mo­de­li ko­ji­ma se u­pra­vo na Saj­mu pri­dru­žio X7. Svi ko­ji vo­le vo­žnju bez kro­va mo­gu da se ra­du­ju do­las­ku BMW Z4 roadster‑a, ko­ji će i­zma­mi­ti o­smeh na li­ce, bez ob­zi­ra na ver­zi­ju. Mercedes je imao šest pre­mi­je­ra, u­ključujući svoj glav­ni SUV mo­del GLE, ali i vo­zi­la dos­tu­pna većem bro­ju ku­pa­ca, po­put no­ve B kla­se ili li­mu­zin­ske va­ri­jan­te A kla­se.

PCPress.rs Image
Novi BMW X5 mami uzdahe još više nego prethodnici

Trend kro­so­ve­ra je i te ka­ko bio vi­dljiv na Saj­mu. Ra­zlog je ja­san – kup­ci vo­le po­di­gnu­to se­di­šte s bo­ljom pre­gle­dnošću i ge­ne­ral­ni osećaj ma­siv­ni­jeg vo­zi­la ko­je do­no­si i ne­što vi­še pros­to­ra i po­vi­šen osećaj be­zbe­dnos­ti (s pra­vom ili ne, to je dru­go pi­ta­nje). Pro­i­zvođači za ma­lo veći u­tro­šak ma­te­ri­ja­la u o­dno­su na re­gu­lar­ne hečbek auto­mo­bi­le iz ko­jih kro­so­ve­ri nas­ta­ju kre­ira­ju vo­zi­la ko­ja se mo­gu pro­da­ti po većoj ce­ni, i svi su srećni i za­do­volj­ni. Da su stva­ri da­le­ko oti­šle, po­ka­za­telj mo­že bi­ti Seat, ko­ji ni­je i­zlo­žio ni­šta osim SUV/kro­so­ver vo­zi­la. Ni­šta pri­lično sve­ža Ibiza, ni­šta o­dlični Leon, na štan­du su bili Arona, Ateca, ko­ji­ma se pri­dru­žio Tarraco, SUV sa se­dam se­di­šta.

PCPress.rs Image
Citroen C5 Aircross, novi crossover francuskog proizvođača

Još je­dnu pre­mi­je­ru za­be­le­ži­li smo na štan­du – Cupra Ateca. To je po prvi put za­se­ban brend, do­no­si spoj SUV‑a i brzog spor­tskog auto­mo­bi­la. Porsche Srbija, zas­tu­pnik VW, Seat i Audi vo­zi­la, i­zlo­žio je čita­vu ga­mu. Ta­ko su se, uz po­me­nu­ti Seat, tu na­šli i broj­ni Volkswagen mo­de­li, u­ključujući le­gen­dar­ni Golf, i to u kup­ci­ma pri­jemčivim va­ri­jan­ta­ma, pre­ko Passat‑a i Polo‑a, do kro­so­ve­ra Tiguan, T‑Roc i SUV‑a Touareg. Naj­zad, na Saj­mu je pre­mi­jer­no pri­ka­zan T‑Cross, ba­zi­ran na Polo mo­de­lu, ko­ji će bi­ti pra­vi hit među kup­ci­ma. Na dru­goj stra­ni je pri­ka­za­na kom­ple­tna Audi pa­le­ta, počev od Audi A3 li­mu­zi­ne, pa sve do A8, kao i Q2 do Q8. Ovaj brend imao je dve pre­mi­je­re – Audi A1 Sportback, ma­li, luk­su­zni grad­ski auto­mo­bil, kao i Q3 kro­so­ver.

Ši­ri­na po­nude

Škoda je na svom štan­du pri­ka­za­la ne­ko­li­ko in­te­re­san­tnih vo­zi­la. Tu se na­šlo mes­ta za Kodiaq RS, spor­tsku ver­zi­ju (ako se ta­ko mo­že na­zva­ti) nje­nog vo­dećeg te­ren­ca, ali i Vision‑E, ko­ji po­ka­zu­je ka­kvi nas auto­mo­bi­li očeku­ju u bu­dućnos­ti. Uz stan­dar­dne mo­de­le iz Škoda po­nu­de (Octavia, Fabia, Superb…), hit štan­da bio je pre­mi­jer­ni mo­del Scala, „Ško­din Golf“, od ko­ga se očeku­je pu­no.

PCPress.rs Image
Premijera: Škoda Scala

Ford‑ov štand bio je pre­vas­ho­dno u zna­ku no­vog Focus hečbe­ka, ko­ji je ne­dav­no sti­gao, pa se ta­ko on mo­gao naći u stan­dar­dnoj, ST‑Line i Vignale va­ri­jan­ti. Na­šlo se mes­ta i za dru­ge mo­de­le iz po­nu­de, kao što su vrlo pris­tu­pačna Fiesta ili Mondeo li­mu­zi­na. Alfa Romeo, pro­i­zvođač od čijeg po­me­na brže ku­ca srce mno­gih auto­mo­bil­skih en­tu­zi­jas­ta, ne­ma ni­šta no­vo u o­dno­su na pret­ho­dni Sa­jam – i da­lje po­nu­dom do­mi­ni­ra­ju Stelvio SUV i Giulia li­mu­zi­na, uz i­zlo­žen Stelvio Quadrofoglio Verde.

Pročitajte i:  Vodonik kao alternativa benzinu i dizelu 
PCPress.rs Image
Konačno u pravom izdanju: nova Toyota Corolla

Renault i Dacia su se ta­kođe pri­ka­za­li u naj­bo­ljem sve­tlu. Adut Dacia bren­da su pris­tu­pačne ce­ne auto­mo­bi­la. Renault je pri­ka­zao stan­dar­dne mo­de­le iz po­nu­de, u­ključujući Megane, Scenic, Kadjar i Talisman, ali štan­dom je do­mi­ni­ra­la pre­mi­je­ra nji­ho­vog naj­pro­da­va­ni­jeg auto­mo­bi­la – u pi­ta­nju je no­va ge­ne­ra­ci­ja le­gen­dar­nog Clio grad­skog vo­zi­la. Hyundai je po­ka­zao no­vu Elantru, dok os­ta­tak po­nu­de čine do­bro po­zna­ti mo­de­li, u is­to­ve­tnom i­zda­nju ili bla­go re­di­zaj­ni­ra­ni, kao i20, sve­ži i30, Kona i Tucson.

PCPress.rs Image
Premijera: Novi Audi A1

Toyota se mo­že po­dičiti pre­mi­je­rom no­ve ge­ne­ra­ci­je Corolla auto­mo­bi­la, ko­ja u ovoj ite­ra­ci­ji sti­že u tri o­bli­ka ka­ro­se­ri­je – kao li­mu­zi­na, ka­ra­van, ali i hečbek, čime „pre­uzi­ma šta­fe­tu“ od do­sa­da­šnjeg Auris‑a. Re­kli bi­smo da je u­pra­vo u toj for­mi i na­ja­trak­tiv­ni­ja. Na Toyota štan­du mo­že se pro­naći još mno­štvo auto­mo­bi­la od ju­bi­lar­nog Yaris‑a, pre­ko CH‑R‑a, do pre­mi­jer­nih Camry i RAV4 mo­de­la, ko­ji su de­fi­ni­tiv­no po­ka­za­te­lji da hi­brid ne mo­ra bi­ti po­se­bno di­zaj­ni­ran auto­mo­bil večito osuđen na za­se­bni di­zajn i ka­ro­se­ri­ju, već da se vrlo la­ko mo­že pro­naći u svim kla­sa­ma. Honda je i­zlo­ži­la stan­dar­dni Civic, kro­so­ver HR‑V i no­vi SUV CR‑V, ali i auto­mo­bil od ko­ga mno­gi­ma srce za­drhti – naj­brži hot‑hatch na sve­tu, Civic Type‑R.

Velike felne i svemirski kokpit

Na­kon Ja­pa­na­ca, na re­du su Fran­cu­zi, ko­ji su i te ka­ko ima­li šta da ka­žu. Brat­ske kom­pa­ni­je Peugeot i Citroen do­šle su s kom­ple­tnom po­nu­dom, ali su dva auto­mo­bi­la za­se­ni­la ne sa­mo os­ta­tak po­nu­de već i do­bar deo kon­ku­ren­ci­je na Saj­mu. Peugeot 508 je auto godine u Srbiji, ali i na­jin­te­re­san­tni­ji auto­mo­bil na Saj­mu, ne sa­mo zbog spo­lja­šnjos­ti već i zbog di­zaj­na unu­tra­šnjos­ti ko­ja i­zgle­da kao da ste u ma­ši­ni iz bu­dućnos­ti. Citroen je pred­sta­vio C5 Aircross kro­so­ver, ko­ji po­jam luk­su­zne vo­žnje po­di­že na naj­vi­ši ni­vo, a pri to­me ne za­hte­va da se ru­ka zav­lači du­bo­ko u džep, za­drža­va­jući is­tov­re­me­no i do­pa­dljiv i uv­rnut di­zajn.

PCPress.rs Image
Svemirska unutrašnjost prati sjajnu spoljašnjost: novi Peugeot 508

Na štan­du British Motors‑a do­mi­ni­rao je Jaguar I‑Pace, auto­mo­bil go­di­ne u Ev­ro­pi, za ko­ji je sprem­lje­na po­se­bna ak­cij­ska ce­na, za­je­dno s ra­znim Land Rover vo­zi­li­ma. Suzuki je, i­zmeđu os­ta­log, pre­mi­jer­no pri­ka­zao sim­pa­tičan ma­li te­re­nac Jimney, za­je­dno s re­di­zaj­ni­ra­nom Vi­ta­rom. Još je­dna pre­mi­je­ra bi­la je na KIA štan­du – no­vi Ceed je u pi­ta­nju, dos­tu­pan u ra­znim va­ri­jan­ta­ma i s ra­znim mo­to­ri­ma. Mazda je po­ka­za­la sve što ima, ali je sla­vu po­brao mo­del Mazda 3 – sa o­dličnom ka­bi­nom ko­ja je ve­ro­va­tno naj­veći po­mak za tog pro­i­zvođača do sa­da. Nissan je ta­kođe po­ka­zao sve mo­de­le iz po­nu­de, u­ključujući o­sve­že­ni Qashqai kro­so­ver sa no­vim 1,3 ben­zin­skim mo­to­rom ra­zvi­je­nim u sklo­pu Mercedes‑Renault par­tner­stva. Opel ni­je imao ve­li­kih no­vi­te­ta, ali je po­nu­da izu­ze­tno sna­žna, od Astre, pre­ko Grandland X kro­so­ve­ra, do Insignia li­mu­zi­ne.

Luk­su­zne unu­tra­šnjos­ti kra­si veća sto­pa di­gi­ta­li­za­ci­je. U­pra­vo će to čini­ti ra­zli­ku u bu­dućnos­ti. Ko­ri­sni­ke sve ma­nje in­te­re­su­je ko­ji je mo­tor u pi­ta­nju, jer su svi do­volj­no do­bri, ali će se i bren­do­vi i mo­de­li ra­zli­ko­va­ti po o­prem­lje­nos­ti, ka­bi­ni, di­gi­tal­nim po­ma­ga­li­ma i asis­ten­ci­ji u vo­žnji, fun­kci­onal­nos­ti­ma i la­koći ko­rišćenja infotainment sis­te­ma. To je ono što kup­ci tra­že i ce­ne i tu će se tek lo­mi­ti ko­plja u bu­dućnos­ti.

Zve­ro­vi de­luks

Ni ovaj Sa­jam ni­je mo­gao da prođe bez luk­su­znih, sku­pih i brzih mo­de­la. Ve­ro­va­tno naj­brži „trkač“ po­dno ku­po­la Be­o­grad­skog saj­ma jes­te Ferrari Portofino sa 600 ko­nja. Mercedes je i­zlo­žio AMG‑tju­ni­ra­ne mo­de­le, ali i Maybach S kla­su. I ra­zni BMW mo­de­li spa­da­ju u ovu ka­te­go­ri­ju, bi­lo da se ra­di o luk­su­znim li­mu­zi­na­ma po­put Se­ri­je 7 ili li­mu­zi­na‑trkača kao što je M5.

Pročitajte i:  Vozila trećeg nivoa autonomije su na putevima 
PCPress.rs Image
Porsche 911 Carrera 4S

Po­se­bnu pa­žnju pri­vu­kao je Rolls‑Royce Cullinan, prvi SUV u po­nu­di naj­luk­su­zni­jeg bren­da na pla­ne­ti, ko­ji je tre­nu­tno u vla­sni­štvu BMW‑a. Na Porsche‑ovom štan­du pre­mi­jer­no su pred­stav­lje­ni Porsche 911 Carrera 4S, ali i Bentley Continental GT W12. Uz po­me­nu­ti Cupra Ateca, ko­ji bez ob­zi­ra na to što je no­vaj­li­ja, mo­že s pu­nim pra­vom da se svrsta u ovu ka­te­go­ri­ju, ne mo­že­mo da ne po­me­ne­mo ma­li, sim­pa­tični VW Up GTI, je­di­ni GTI mo­del ko­ji je bio i­zlo­žen i ko­ji ve­ro­va­tno za ulo­že­ni no­vac do­no­si ube­dlji­vo naj­vi­še za­ba­ve na ce­lom Saj­mu. Is­ta­kli bi­smo i Ford Mustang, ko­ji sprem­no po­ka­zu­je pu­no „ame­ričkih mi­šića“.

PCPress.rs Image
Najluskuzniji automobil sajma: Rolls Royce Cullinan

Vla­sni­štvo ili za­kup?

Za­ključićemo tekst di­le­mom ko­ja to za­pra­vo ni­je. U sve­tu je zav­la­dao mo­del ko­ji po­dra­zu­me­va ovu ili onu va­ri­jan­tu li­zin­ga. Pot­pu­no ra­zu­me­mo za­što se kup­ci o­pre­de­lju­ju za ova­kav vid ku­po­vi­ne, na­ročito oni pla­te­žno spo­so­bni­ji. Je­dnom ku­pi­te no­vo vo­zi­lo i ta­man ka­da tre­ba da ga ot­pla­ti­te, is­te­kne pe­ta go­di­na i sta­vi­te ga kao ulog za sle­deće vo­zi­lo, a nas­tav­lja­te da ot­plaćuje­te ra­tu.

PCPress.rs Image
Veliki i snažan hibrid: Toyota Camry limuzina menja Avensis

Uko­li­ko ste u sta­nju da ukal­ku­li­še­te per­ma­nen­tni me­sečni tro­šak od, re­ci­mo, 250 do 650 ev­ra, bi­lo lično, bi­lo kao prav­no li­ce, čeka vas bezbrižno ko­rišćenje. Sva­kih četi­ri do pet go­di­na ima­te nov auto, on je uvek pod ga­ran­ci­jom, te­ško da će mu se i­šta o­zbilj­ni­je de­ša­va­ti, a do­maći bren­do­vi pos­ta­raće se da u sklo­pu po­nu­de bu­de i ne­ko­li­ko ser­vi­sa. Ni­je ne­mo­guće da vam auto sve vre­me ek­splo­ata­ci­je neće ni i­zla­zi­ti iz ga­ran­ci­je. Uz to, mo­že­te da me­nja­te bren­do­ve, mo­de­le, kla­su auto­mo­bi­la…

Trži­šte se kreće u tom sme­ru. Do­maće fir­me sve­sne su to­ga, iako to u Srbi­ji ni­je pre­ov­lađujući trend zbog sla­bi­je pla­te­žne moći sta­nov­ni­štva, ali već jes­te do­mi­nan­tan među oni­ma ko­ji su u sta­nju da se­bi re­dov­no pri­u­šte nov auto. Sto­ga ne čudi da u po­nu­di prak­tično svih do­maćih pro­da­va­ca mo­že­te pro­naći i po­lov­ne auto­mo­bi­le po­volj­ne ce­ne, ko­ji su u­pra­vo ova­kvim sis­te­mom „vraćeni“ onoj dru­goj, većoj ba­zi do­maćih ku­pa­ca. Uos­ta­lom, sva­ka ro­ba ima svo­ga kup­ca, zar ne?

PCPress.rs Image
Definicija luksuza: Mercedes-Maybach

Na­ža­lost, pos­to­ji i o­zbilj­na ma­na tog sis­te­ma, ko­ji na­i­zgled de­lu­je kao da je sav­rše­no sko­ckan za na­še trži­šte. Ka­ko oni ko­ji za­ku­plju­ju vo­zi­lo u­glav­nom ne gle­da­ju kraj­nju ce­nu auto­mo­bi­la, već sa­mo i­znos ra­te, ce­ne se ko­rak po ko­rak uvećava­ju i mno­gi mo­de­li su „ot­kli­za­li“ van svo­je ka­te­go­ri­je. Ra­zmi­šlja­nje: „Kad imam 320 ev­ra za ra­tu, daću još 40 ev­ra za bo­gat pa­ket s na­vi­ga­ci­jom i auto­mat­skim me­njačem“ ima i po­sle­di­cu na one ko­ji ku­pu­ju auto­mo­bil u svoje vlasništvo zarad duže eksploatacije, bilo na kredit, bilo preko is­pla­te u ce­li­ni. Do­maće ban­ke i osi­gu­ra­va­juće kuće pra­te kon­cep­tu­al­ne pro­me­ne. Hoće li na­ša de­ca uop­šte ži­ve­ti u sve­tu u kom pos­to­ji vla­sni­štvo nad vo­zi­lom? Vre­me će po­ka­za­ti…

Želite još fotografija? Možete ih pogledati u galeriji ispod, ili posetiti našu Facebook galeriju sa preko 300 fotografija!

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,