ERP 2024

WP8 – Dobro obavljen posao

Win­dows Pho­ne 8 – ta­ko se zo­ve treća ver­zi­ja mo­der­nog Mi­cro­soft‑ovog ope­ra­tiv­nog sis­te­ma. Da li mo­že da kon­ku­ri­še An­dro­id‑u i Ap­ple‑u? Tes­ti­ra­li smo prve smart te­le­fo­ne za­sno­va­ne na “osmici”.

Sve funkcije koje su nam važne nalaze se na početnom ekranu. Lista aplikacija nam, osim toga, omogućava pristup svim programima.
Sve funkcije koje su nam važne nalaze se na početnom ekranu. Lista aplikacija nam, osim toga, omogućava pristup svim programima.

Pos­to­je vre­me­na ka­da je ne­op­ho­dno kre­nu­ti iz počet­ka. Ta vre­me­na do­la­ze za mla­de ka­da se ise­le iz ro­di­telj­ske kuće.

A za je­dan kon­cern do­la­ze ka­da sop­stve­ni pro­i­zvo­di vi­še ni­su tra­že­ni, na pri­mer, za­to što ne­ki kon­ku­rent nu­di ne­što mno­go za­nim­lji­vi­je. Microsoft je si­gur­no ose­tio ne­što slično ka­da su i­zmeđu 2007. i 2008. prvo Apple, a za­tim i Android, o­svo­ji­li trži­šte svo­jim ope­ra­tiv­nim sis­te­mi­ma za smart te­le­fo­ne. Re­ak­ci­ja na to u­sle­di­la je 2010. sa Windows Phone‑ om 7.

Ovaj so­ftver­ski gi­gant pred­sta­vio je ne­ve­ro­va­tno mo­de­ran ope­ra­tiv­ni sis­tem. Lju­di bez pre­dra­su­da po­hva­li­li su kon­cept ru­ko­va­nja, međutim, ne­dos­ta­tak fun­kci­ja i manj­ka­vos­ti pre­uze­te od Android‑a i iOS‑a zas­tra­ši­li su kup­ce.

To ni­je us­pe­la da pro­me­ni ni ažur­na Interims ver­zi­ja Windows Phone 7.5.

Microsoft je s Windows Phone‑om 8 na­pra­vio još je­dan ra­di­ka­lan ko­rak i ot­klo­nio prak­tično sve sla­bos­ti pret­ho­dnih ver­zi­ja. Osim to­ga, prvo­bi­tan kon­cept još je­dnom je do­da­tno po­bolj­šan, pa se tek sa­da po­ka­zu­je pra­vi po­ten­ci­jal Windows Phone‑a.

Microsoft se ovim ope­ra­tiv­nim sis­te­mom i HTC‑ovim, Nokijinim i Samsung‑ovim smart te­le­fo­ni­ma, po­no­vo vra­tio u i­gru. Ali, pročitaj­te sa­mi.

Kon­cept ru­ko­vanja

Ko­ri­snička pov­rši­na bi­la je od sa­mog počet­ka re­vo­lu­ci­onar­na, ali sa­da tek fun­kci­oni­še za­is­ta do­bro.

Korisnička površina koja se na početku zvala Metro, a kasnije je iz pravnih razloga preimenovana u Modern UI, bila je od samog početka revolucionarna. Nažalost, imala je jedan veliki nedostatak koji je sada otklonjen – ali o tome ćemo kasnije reći više. Nakon finog brušenja, Microsoft‑ov operativni sistem sada pokazuje svoje istinske kvalitete.

Režim zaključanog ekrana

Već u prethodnoj verziji ekran je, i dok je zaključan, bio veoma informativan.

Možemo da podesimo koje će nam informacije pokazivati režim zaključanog ekrana. Svaki proizvođač aplikacija svoje programe može da prilagodi ovoj važnoj prezentacionoj površini.
Možemo da podesimo koje će nam informacije pokazivati režim zaključanog ekrana. Svaki proizvođač aplikacija svoje programe može da prilagodi ovoj važnoj prezentacionoj površini.

Da bismo saznali da li je od poslednje upotrebe smart telefona bilo novih mejlova, poruka, propuštenih poziva ili kada je sledeći sastanak, već je i kod Windows Phone‑a 7.5 bio dovoljan samo jedan pritisak tastera i zaključan ekran prikazao bi željene informacije.

Kod Windows Phone‑a 8 zaključan ekran nudi čak i uslugu prikaza Bing‑ove slike dana, omota CD‑a koji upravo slušamo ili najnovije vesti. U SAD je za vesti zadužen CNN, dok u Evropi, u trenutku testiranja, još uvek nije određen takav izvor vesti.

Osim toga, moguć je prikaz detaljnog statusa neke aplikacije, na primer, sledeći sastanak ili detalji o prispelom mejlu. Još pet drugih funkcija mogu da koriste takozvani brzi statusni prikaz kako bi, na primer, signalizirale broj propuštenih poziva. U brzi statusni prikaz može da bude uključena i aplikacija koja nije Microsoft‑ova, naravno, ukoliko podržava odgovarajući format.

Tako je režim zaključanog ekrana u mnogim slučajevima dovoljan za dobijanje uvida u status telefona; ne moramo posebno da uključujemo ili tražimo posebne aplikacije.

Moguće je direktno preko ekrana, koji se može zaključati i PIN‑om, aktivirati i „dečji kutak“ koji se nalazi među aplikacijama, a to je odlično rešenje za zaštitu i deteta i telefona.

Početni ekran i spisak aplikacija

Korisnička površina Modern UI u prvobitnoj verziji imala je, kao što smo već pomenuli, jedan veliki nedostatak: zbog ograničenja na dve veličine ikona, u verziji Windows Phone 7.5 na ekranu je bilo moguće prikazati najviše osam ikona. A to je u svakodnevici premalo, pa često moramo da skrolujemo kroz uglavnom veoma dugačku listu aplikacija.

U najnovijoj verziji predviđen je i treći, znatno manji format ikona, pa se na ekranu Lumije 920 može naći do 24 takve ikone koje otvaraju aplikacije. To potrebu za skrolovanjem smanjuje na minimum. Budući da ikone i u najmanjnem obliku mogu da prikazuju elementarne informacije takozvanih Live aplikacija, dovoljan je, kako bismo bili informisani, kratak pogled na početni ekran koji lako možemo da konfigurišemo u nekoliko poteza. Aplikacije moramo da otvaramo samo ako postoji nešto zaista novo ili ako želimo da ih koristimo.

Aplikacije koje su nam ređe potrebne, mogu da budu smeštene u onom delu koji nije vidljiv i koji se nalazi ispod početnog ekrana. Osim toga, postoji još i spisak aplikacija u kojem su svi programi raspoređeni po abecedi. To je kod Windows‑a 7.5 bilo vrlo nezgodno – zbog velike dužine i zato što smo često morali da skrolujemo. Sada Windows Phone može da pokaže sve svoje prednosti u rukovanju i trenutno je verovatno najudobniji operativni sistem za smart telefone.

Sve funkcije koje su nam važne nalaze se na početnom ekranu. Lista aplikacija nam, osim toga, omogućava pristup svim programima.

Možemo da podesimo koje će nam informacije pokazivati režim zaključanog ekrana. Svaki proizvođač aplikacija svoje programe može da prilagodi ovoj važnoj prezentacionoj površini.

Hardver

Bi­lo da je reč o e­kra­nu ili pro­ce­so­ri­ma – Windows Phone 8 pro­i­zvođačima o­tva­ra sa­svim no­ve mo­gućnos­ti.

snapdragon_spreadDo sada su Windows Phone uređaji ličili jedan na drugi kao jaje jajetu. Operativni sistem je, na primer, zahtevao određenu rezoluciju ekrana. Kada je reč o ekranu, sada su, pored dosadašnjeg standarda od 800 x 480 tačaka, moguće i varijante od 1280 x 720 i 1280 x 768 tačaka.

Tako Windows Phone uređaji sada mogu da budu konkurentni u klasi smart telefona sa ekranima visoke rezolucije. Takođe je vredno pomena da najniža rezolucija mora da ima radnu memoriju od najmanje 512 MB, a više rezolucije 1 GB, a minimum interne memorije je 4 GB. Pored toga, novi Microsoft‑ov operativni sistem podržava najzad i Micro SD kartice sve do specifikacije SDXC sa 48 do 2048 GB, a telefon  je moguće povezati s računarom u režimu disk jedinice.

Na nas je takođe ostavilo utisak to što, dok se preko Explorer‑a kopiraju podaci, i dalje možemo da koristimo telefon, dakle, nije nikakav problem ako želimo uporedo da telefoniramo. Tako izgleda pravi multitasking koji omogućava i uporedno slušanje muzike, korišćenje VoIP‑a i aplikacije koje prikazuju lokalne podatke. Ostale aplikacije, čim ih napustimo, „padaju“ u režim mirovanja, a čim sledeći put budemo hteli da ih koristimo, stoje nam munjevito brzo na raspolaganju. Kada je reč o procesoru, Windows Phone 8 se opredelio za snagu Qualcomm‑ovih Dual Core  procesora S4, a moguć je i veći broj jezgara.

Novitet je i to što Windows Phone 8 sada podržava i NFC.

(Objavljeno u časopisu connect 25)

Facebook komentari:

2 thoughts on “WP8 – Dobro obavljen posao

Comments are closed.