Top50 2023

Zen­bo­ok UX31

PCPress.rs ImageIn­tel je ja­sno de­fi­ni­sao stan­dar­de za ul­tra­bo­ok računa­re, ali ih ne­ki pro­i­z­vo­đači baš i ne po­štu­ju. Pro­ve­ri­li smo ka­ko se u tom po­gle­du po­na­ša ASUS.

Kon­cept ultrabook‑a po­dra­zu­me­va pre­no­si­ve računa­re ko­ji su tan­ki i la­ga­ni, ali čvrsti i ro­bus­tni; sa ve­li­kom pro­ce­sor­skom sna­gom, ali du­gom auto­no­mi­jom i brzim po­di­za­njem sis­te­ma… Re­klo bi se da se ova­kve pro­tiv­rečnos­ti ne mo­gu po­mi­ri­ti, ali smo se na pri­me­ru Asus Zenbook‑a uve­ri­li da ipak mo­gu. Zenbook se pro­i­zvo­di u va­ri­jan­ta­ma od 11 i 13 inča – mi smo is­pro­ba­li veću, o­zna­ke UX31.

UX31 i­zgle­da im­pre­siv­no: izu­ze­tno je ta­nak, što je na­ročito uočlji­vo ka­da se po­di­gne po­klo­pac. To­li­ko je ta­nak da de­lu­je ne­ve­ro­va­tno da se u nje­mu na­la­zi e­kran, ali LED po­za­din­sko o­sve­tlje­nje je već pro­bi­lo mno­ge ba­ri­je­re; ovo je bi­la sa­mo je­dna od njih. Na do­njem de­lu se na­la­zi o­dlična tas­ta­tu­ra ko­ja se go­to­vo ne ugi­ba, s ve­li­kim tas­te­rom En­ter. Ne­ki­ma će ipak za­sme­ta­ti vrlo pli­tak hod tas­te­ra, ali ne­ke stva­ri se mo­ra­ju us­kla­di­ti s di­men­zi­ja­ma (u ovom slučaju de­blji­nom). Is­pod tas­ta­tu­re je vrlo pros­tran i pri­ja­tan na do­dir touchpad čija je do­nja ivi­ca sa­vi­tlji­va – tas­te­ri su is­pod nje. Sve to je spa­ko­va­no u sre­brnkas­to alu­mi­ni­jum­sko kući­šte bri­žlji­vo o­brađene mat pov­rši­ne (još kad bi i e­kran bio mat…), ta­ko da nećete ima­ti pro­ble­ma sa otis­ci­ma prsti­ju. Kući­šte je čvrsto i ne­sa­vi­tlji­vo, a sve za­je­dno te­ži ne­pu­nih 1,4 kg! Da­kle, kva­li­tet i­zra­de Zenbook‑a za­slu­žu­je čis­tu pe­ti­cu.

Pročitajte i:  ASUS Zenbook Duo: Raznovrsna uživancija

Pri­me­rak ko­ji smo tes­ti­ra­li imao je Intel‑ov pro­ce­sor Core i7, a pos­to­je i va­ri­jan­te sa Core i5 – u oba slučaja per­for­man­se su na vi­so­kom ni­vou. S dru­ge stra­ne, u ul­tra­tan­kom kući­štu na prvi po­gled ne­ma mes­ta za ve­li­ku ba­te­ri­ju, pa ni­smo očeki­va­li vrhun­ske re­zul­ta­te na tes­tu Battery Eater (s pu­nim op­te­rećenjem pro­ce­so­ra), a is­to ta­ko smo očeki­va­li i pro­ble­me sa hlađenjem. Zenbook nas je i­zne­na­dio: vi­še od dva sa­ta na tes­tu ba­te­ri­je je zna­tno i­znad pro­se­ka, ven­ti­la­tor je sve vre­me bio go­to­vo nečujan, a kući­šte sa­mo mla­ko.

PCPress.rs ImageKa­ko je to pos­ti­gnu­to? Pre sve­ga i­zbo­rom kva­li­te­tnih kom­po­nen­ti, ba­te­ri­jom ko­ja se ne va­di (čime je pros­tor mak­si­mal­no is­ko­rišćen) i SSD dis­kom, a alu­mi­ni­jum­sko kući­šte efi­ka­sno o­dvo­di to­plo­tu. Još je­dna čis­ta pe­ti­ca za te­hnička re­še­nja, a do­daj­mo i to da je auto­no­mi­ja u re­al­nom ra­du zna­tno du­ža, du­ža i od očeki­va­ne, jer su, po­red uobičaje­nih me­to­da šte­dnje ener­gi­je, pri­me­nje­ne i do­da­tne. Računar se prak­tično tre­nu­tno bu­di iz us­pa­va­nog re­ži­ma, pa je sho­dno to­me kon­fi­gu­ri­san i da se, čim pri­me­ti ne­ak­tiv­nost, o­dmah us­pa­va – u mno­štvu pri­lo­že­nog so­ftve­ra na­la­zi se pro­gram Power4 Gear ko­ji efi­ka­sno kon­tro­li­še po­tro­šnju i is­ključuje sve što tre­nu­tno ne ra­di, pa de­kla­ri­sa­ni po­da­tak od se­dam sa­ti pro­sečne auto­no­mi­je de­lu­je re­al­no. I mi­ni­ja­tur­ni adap­ter za na­pa­ja­nje, je­dva ne­što veći od onih za mo­bil­ni te­le­fon, po­ka­zu­je da Zenbook ni­je ve­li­ki po­tro­šač. A ba­te­ri­ju na­pu­ni pri­lično brzo.

Pročitajte i:  ASUS pomera granice sa svojim novim laptopovima

Gde su on­da kom­pro­mi­si? Je­dan smo već po­me­nu­li (fik­sna ba­te­ri­ja), a ima ih još dva: ve­oma skro­man skup pri­ključaka (HDMI pos­to­ji, ali u mi­ni‑va­ri­jan­ti – pa­zi­te ka­da ku­pu­je­te kabl – a USB pri­ključaka ima sa­mo dva; ne­ma Et­her­net pri­ključka, a umes­to nje se do­bi­je adap­ter USB – LAN) i, ako se to uop­šte mo­že na­zva­ti kom­pro­mi­som, ce­na: sa „o­dli­ka­šem“ kao što je Zenbook ni­ka­ko ne mo­že­te proći je­fti­no. Za ver­zi­ju sa pro­ce­so­rom Core i7 i SSD dis­kom od 256 GB mo­ra­te da i­zdvo­ji­te 1.300 ev­ra. Do­bra vest je to što su u ce­nu uračuna­ti Windows i tor­bi­ca‑fu­tro­la, a ne­što pa­ra mo­že­te da u­šte­di­te ako se o­pre­de­li­te za ver­zi­ju sa pro­ce­so­rom Core i5 i/ili dis­kom od 128 GB.

   Asus Zenbook UX31
Ekran  13,3” 1600*900 LED
Procesor  Intel Core i7 2677M 1,8 GHz
Memorija  4 GB
Disk  256 GB SSD
Grafika  Intel HD3000
Operativni sistem  Windows 7 Home Premium 64-bitni
Cena  1300 evra
www.asus.rs  

(Objavljeno u PC#186)

Bojan Stanojević

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,