Trenuto gledate objave s oznakom: Photoshop Elements

PC Press: Malolitražni Photoshop

Grafički i AV softver

PC Press: Malolitražni Photoshop

Pho­tos­hop Ele­ments 8 je po­je­dnos­tav­lje­na ver­zi­ja moćnog Pho­tos­hop‑a: do­bi­li smo je­ftin, ali i da­lje sna­žan alat ko­ji će za­do­vo­lji­ti po­tre­be većine vla­sni­ka di­gi­tal­nih... 

Detaljnije... »