BIZIT plus

A od Tehnomanije i PC Press-a: Nikon D3100

Nikon_D3100D3100 je no­va i una­pređena ver­zi­ja Nikon‑ovog o­snov­nog re­flek­snog mo­de­la D3000 i pred­stav­lja ide­al­nu ula­zni­cu u svet DSLR apa­ra­ta. Po­red CMOS sen­zo­ra re­zo­lu­ci­je 14 Mp, una­pređenja pre sve­ga obu­hva­ta­ju Live View i sni­ma­nje vi­dea u Full HD re­zo­lu­ci­ji, što je u pri­ličnoj me­ri po­većalo upo­tre­blji­vost ovog apa­ra­ta. No­vi CMOS sen­zor je nat­pro­sečnog kva­li­te­ta za do­nju DSLR kla­su, pa je šum na ISO 1600 je­dva pri­me­tan, a nje­go­va ve­ličina je 23,1×15,4 mm, ta­ko da ži­žnu da­lji­nu o­bjek­ti­va tre­ba pom­no­ži­ti sa 1,5 da bi se do­bio 35‑mi­li­me­tar­ski e­kvi­va­lent. O­bjek­tiv ko­ji se do­bi­ja u kom­ple­tu je 18‑55 mm, da­kle, e­kvi­va­len­tnih 27‑83 mm, ve­oma sličan (re­klo bi se, isu­vi­še sličan) onom ko­ji se do­bi­ja uz Canon EOD 550D, pa će je­dna­ko do­bro po­slu­ži­ti za početak. I kod Nikon‑a je sis­tem za op­tičku sta­bi­li­za­ci­ju u o­bjek­ti­vu, pa po­ve­di­te računa o to­me ka­da ku­pu­je­te no­ve.

Ne­za­hval­no je po­re­di­ti re­flek­sne apa­ra­te, ali pri­mećuje­mo da je ovaj mo­del go­to­vo upo­la je­fti­ni­ji od Canon‑a EOS 550D sa (prak­tično) is­tim o­bjek­ti­vom. Is­ku­sni ko­ri­sni­ci će ume­ti da pro­ce­ne da li to­li­ka ra­zli­ka u ce­ni pra­ti i ra­zli­ku u mo­gućnos­ti­ma, ali još je­dnom ćemo po­no­vi­ti da je i ovaj Nikon o­dlično re­še­nje za prve ko­ra­ke u re­flek­snom sve­tu.

Pročitajte i:  PC Press video: Korisnik ne želi da kupi vaš proizvod već rešenje za svoj problem!, Miroslav Varga

 Nikon D3100 SET 18-55 VR

Rezolucija (Mp)

14

Zum (eq)

3x (27-83)

ISO

100-3200

Video

1080p

Baterije

Li-Ion

Cena (din.)

49.990


Nikon D3100 je glavna nagrada u velikom letnjem foto-konkursu “Leto u vašem objektivu” u organizaciji Tehnomanije i PC Press-a.

Svoje radove možete poslati koristeći stranicu za upload.

Pristigle fotografije možete da pogledate u Galeriji foto-konkursa.

Facebook komentari: