Ba­ckup pre­ko USB 3.0

_DSC0041No­vi mo­de­li se­ri­je pre­no­si­vih dis­ko­va Canvio kom­pa­ni­je Toshiba ima­ju USB 3.0 in­ter­fejs. Di­zaj­ni­rani su slično kao i sta­ri, s pre­po­zna­tlji­vim kva­dra­tićima na površi­ni, s tim što su sada kva­dra­tići sitni­ji i ima ih vi­še. Kući­šte je po ivici o­blo­že­no gu­me­nom tra­kom koja po­većava tre­nje i ti­me smanju­je mo­gućnost da vam disk isklizne iz ru­ke. A i ako vam is­kli­zne, antishock sen­zor će ra­zdvoji­ti gla­ve od ploče, pa će disk pre­ži­ve­ti pa­do­ve sa ume­re­nih vi­si­na.
Disk ko­ji smo is­pro­ba­li imao je ka­pa­ci­tet od 500 GB (pos­to­je i ver­zi­je sa 750 GB i 1 TB), što je do­volj­no za sto­ti­nak hi­lja­da fo­to­gra­fi­ja ili MP3 da­to­te­ka, o­dno­sno vi­še de­se­ti­na HD fil­mo­va. Da­to­te­ke mo­že­te da ko­pi­ra­te ručno ili da na­pra­vi­te kla­sičan backup: so­ftver za tu na­me­nu već se na­la­zi na dis­ku, po­tre­bno je sa­mo da po­kre­ne­te Setup. U po­gle­du po­tro­šnje stru­je, disk je vrlo eko­no­mičan i ko­ris­ti sa­mo je­dan USB kabl pre­ko ko­ga se i na­pa­ja – je­di­na za­mer­ka je to što je kabl kra­tak, pa ako je vaš računar u ve­li­kom kući­štu, mo­že da se do­go­di da disk vi­si ka­da ga pri­ključite. Disk se o­kreće na 5400 rpm i ima ba­fer od 8 MB, što u kom­bi­na­ci­ji sa in­ter­fej­som USB 3.0 omo­gućava da backup bu­de zav­ršen ve­oma brzo, mno­go brže ne­go s dis­ko­vi­ma sta­ri­jih ge­ne­ra­ci­ja.
Ako vaš ra­čunar ne­ma USB 3.0 in­ter­fejs, to ne znači da no­vi Toshiba Canvio ni­je za vas: disk će ra­di­ti i na USB 2.0, ali sra­zmer­no spo­ri­je. Bu­dući da je ce­na ne­zna­tno vi­ša u o­dno­su na mo­de­le bez USB 3.0 in­ter­fej­sa, Canvio 500 GB pred­stav­lja do­bru ku­po­vi­nu, čak i ako ne­ma­te USB 3.0 in­ter­fejs – u tom slučaju ga mo­že­te sma­tra­ti in­ves­ti­ci­jom u bu­dućnost. A pos­to­ji i veoma zgodno međure­še­nje…
In­tex Su­per­Spe­ed je kar­ti­ca ko­ja će sta­ri­jim računa­ri­ma do­ne­ti ve­li­ke USB brzi­ne: kom­pa­ti­bil­na je sa stan­dar­dom USB 3.0, kao i sa sta­ri­jim ver­zi­ja­ma 2.0 i 1.1. Pre ne­go što je ku­pi­te pro­ve­ri­te da vaš sta­ri računar ni­je pre­vi­še star: ova kar­ti­ca ko­ris­ti ma­gis­tra­lu PCI Express ko­ju vrlo sta­re ge­ne­ra­ci­je računa­ra ne­ma­ju. Bu­dući da se mno­gi ek­ster­ni uređaji na­pa­ja­ju pre­ko USB pri­ključka, na kar­ti­ci se na­la­zi Molex ko­nek­tor (kao za P‑ATA dis­ko­ve) za na­pa­ja­nje, ko­ji USB utični­ca­ma obe­zbeđuje do 900 mA stru­je – što je vi­še od stan­dar­dnih spe­ci­fi­ka­ci­ja, ta­ko da će po­ve­za­ni ek­ster­ni dis­ko­vi po­u­zda­no ra­di­ti.
Na po­leđini kar­ti­ce na­la­ze se dva USB 3.0 pri­ključka – to je na prvi po­gled ma­lo, jer su, svo­jev­re­me­no, USB 2.0 kar­ti­ce is­te na­me­ne ima­le po tri ili četi­ri pri­ključka. Ipak, to ni­je ve­li­ko o­gra­ničenje, bu­dući da pe­ri­fe­rij­skih uređaja ko­ji ko­ris­te pre­dnos­ti USB 3.0 in­ter­fej­sa još ne­ma mno­go. Ve­ro­va­tno ne­ma­te vi­še od dva ek­ster­na dis­ka, a ako že­li­te da vaš no­vi Toshiba Canvio ra­di pu­nom brzi­nom i na sta­rom računa­ru, ova kar­ti­ca će mu to omo­gućiti.

Pročitajte i:  Nedostatak konzola aktuelne generacije mogao bi da potraje do 2023. godine
  Toshiba Canvio 500 GB 3.0
Kapacitet 500 GB
Interfejs USB 3.0/2.0
Vreme pristupa 12 ms
Brzina obrtanja 5400 rpm
Bafer 8 MB
Cena 6300 din.
  www.tnt.rs

Bojan Stanojević

(Objavljeno u PC#181)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,