BIZIT plus

Beneficije za poslodavce pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Svako ljudsko biće je jedinstveno i dragoceno za zajednicu u kojoj živi i doprinosi joj svojim znanjem, radom, umećem, ili samim svojim postojanjem. Kreativno edukativni centar KEC www.kecmnro.org.rs za osobe sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom, veruje u tu ideju i da bi je približio drugim ljudima, osmišljen je program radnog angažovanja i zapošljavanja svojih korisnika na otvorenom tržištu rada.

PCPress.rs Image

Zašto smo se odlučili da dokažemo vrednost naših korisnika društvu oko nas, baš kroz rad? Zato što od rada zavisi kvalitet života svakog pojedinca, a to se odnosi i na osobe sa invaliditetom, kod kojih se kroz rad, kao svrsishodnu delatnost, razvija pozitivna slika o sebi, ljudima oko sebe, kolegama na radnom mestu i zadovoljava se potreba za  socijalnom inkluzijom i samoaktualizacijom.

Mnogo toga je rečeno i napisano kako treba da prihvatimo i tolerišemo različitosti, ali je malo konkretnih koraka učinjeno na putu prevazilaženja predrasuda i negativnih stavova, posebno prema osobama sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Malo je naših sugrađana verovalo da su oni sposobni da bilo šta rade, a još manje da mogu biti deo kolektiva velikih kompanija, sve dok KEC svojim iskustvom nije dokazao opravdanost borbe za prihvatanje osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih građana u svim oblastima života i rada.

Poseban akcenat u radu KEC-a, od 2004. godine, stavljen je na radno  angažovanje i zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Kroz program, u koji je uključeno preko 30 raznih kompanija i firmi u Beogradu, prošlo preko 250 osoba sa invaliditetom, među kojima su i mladi iz domova za decu bez roditeljskog staranja, primaoci socijalne pomoći, beskućnici i druge ranjive grupe građana.

Prema navodima u Strategiji za smanjenje siromaštva, osobe sa invaliditetom u Srbiji spadaju u izrazito ugroženu i siromašnu grupu građana. Procenat nezaposlenosti je visok, a preko 70% osoba sa invaliditetom živi u domaćinstvima sa veoma malim prihodima koji su ispod linije siromaštva. To se, pored ostalog, objašnjava niskim nivoom obrazovanja i malim mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

U saopštenju Ujedinjenih nacija od decembra 2019. navodi se da u Srbiji živi više od 700 hiljada ljudi sa invaliditetom, što je približno svaki deseti čovek.

Problem nezaposlenosti ovih osoba može se rešavati otvaranjem novih radnih mesta, razvijanjem socijalnog preduzetništva i prevazilaženjem predrasuda kod poslodavaca i opšte populacije, vezanih za sposobnosti i motivaciju osoba sa invaliditetom da rade i privređuju.

Po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, član 24 kaže da svali poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu jednu osobu sa invaliditetom.

Poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu najmanje dve osobe sa invaliditetom, i na svakih narednih započetih 50 zaposlenih po jednu osobu sa invaliditetom.

Po članu 26 ovog Zakona, poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom dužan je da uplati iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio.

PCPress.rs Image

Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom je donet 2009. godine, sprovodi se i poštuje, ali kako je problem nezaposlenosti kod nas znatno širih razmera, ovaj zakon još uvek u praksi nije dostigao svoj pun kapacitet primene.

Poslodavci kod nas nemaju dovoljno sluha i senzibiliteta prema zapošljavanju osoba sa invaliditetom, zbog negativnih predrasuda da one nisu sposobne da obavljaju kvalitetno poslove kao osobe bez invaliditeta. Treba uložiti napore ka podizanju svesti poslodavaca o neophodnosti i bitnosti zapošljavanja pripadnika i pripadnica ove marginalizovane grupe građana.

Važno je čuti i videti pozitivna iskustva poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom već duži niz godina, kao što su neke društveno odgovorne kompanije u Srbiji, razne državne i privatne firme, kao i udruženja građana. McDonald’s uspešno sarađuje sa Kreativno edukativnim centrom u programu radnog angažovanja i zapošljavanja štićenika od 2004. godine.

Dragana Malušić, Operational & HR Manager u Mandarina Cake Shop d.o.o. kaže:

„Veliki je izazov i odgovornost dovesti u svoj kolektiv osobu sa invaliditetom. I to kako za njih tako i za nas, to je dvosmerna ulica. Sa puno pažnje i strpljenja smo gradili odnos i vremenom poverili odgovorne zadatke na izvršenje. Sada nakon više od tri godine zajedničkog rada i rasta, svi dišemo kao jedan tim!“

KEC sarađuje sa Hyatt hotelom od 2017. godine, gde štićenici KEC-a, osobe sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom, rade kao pomoćni radnici u kuhinji, restoranu, održavanju higijene, perionici i drugim sektorima. Njihova pozitivna energija i velika motivisanost je nešto što svakodnevno inspiriše i ostale zaposlene u hotelu.

Delhaize Serbia d.o.o. u vezi zapošljavanja osoba sa invaliditetom poručuje da poštovanje različitosti, stvaranje inkluzivnog radnog okruženja i pružanje doprinosa stvaranju inkluzivnog društva teme su kojima Delhaize Srbija pristupa strateški. Kompanija je rano prepoznala značaj koji na ovom putu ima uključivanje osoba sa invaliditetom i godinama unazad radi na njihovom aktivnom zapošljavanju. Danas u kompaniji radi 240 osoba sa invaliditetom, a veliki broj zaposlenih je već dugi niz godina deo tima, budući da je aktivan pristup zapošljavanju započet još 2008. godine. Radi ostvarivanja zajedničkog cilja, kompanija sarađuje sa brojnim organizacijama, a višegodišnju saradnju sa Kreativno edukativnim centrom kompanija je prepoznala kao jedan od važnih koraka ka stvaranju inkluzivnog tima i okruženja, kroz brojne programe i projekte i kontinuiranu komunikaciju i međusobnu podršku.

PCPress.rs Image

Kreativno edukativni centar KEC od 2012. godine, pored svojih programa, koristi i podsticajne mere zapošljavanja osoba sa invaliditetom u svom udruženju, koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Brojne su mogućnosti pomoći poslodavcima u cilju zapošljavanja teže zapošljivih lica, pa je dovoljno uložiti malo napora za pisanje zahteva i time doprineti boljem I kvalitetnijem životu osoba sa invaliditetom.

Ne treba zanemariti činjenicu da su podsticajna sredstva značajna, čak do 75% isplaćene bruto zarade. Poslodavci koji imaju 50 i više zaposlenih i u obavezi su da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, osim što njihovim angažovanjem pomažu inkluziju ove ranjive grupe, značajno štede i svoje finansije – umesto da plaćaju penale za svaku osobu koju nisu zaposlili dobijaju značajna sredstva kroz povraćaj dela zarade za ova lica.    

Programe Nacionalne službe za zapošljavanje, koji podstiču zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugih lica iz ugroženih kategorija građana, nalaze se na sajtu NSZ www.nsz.gov.rs.

Za sve informacije vezane za zapošljavanje osoba sa invaliditetom možete se obratiti i Odseku za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji se za grad Beograd nalazi u Lominoj 22. Pored informacija o programima, tu se vrši i procena radne sposobnosti za osobe sa invaliditetom.

Autor: Greta Kecman

Facebook komentari: