ERP 2024

Četvrta gejmerska republika

PCPress.rs ImageNa­kon dva ASUS-ova kandidata iz se­ri­je RoG, na re­du je treći i fi­nal­ni pred­stav­nik ovih vrhun­skih ma­tičnih ploča: Asus Ram­pa­ge IV For­mula.

Rampage IV Formula po svo­jim ka­rak­te­ris­ti­ka­ma do­la­zi tačno i­zmeđu Gene i Extreme va­ri­jan­ti. Ko­ris­ti PCB stan­dar­dnih ATX di­men­zi­ja, za ra­zli­ku od mo­de­la Extreme ko­ji ko­ris­ti ne­što ši­ri E-ATX PCB. To znači i ma­nje slo­bo­dnog pros­to­ra za većinu fun­kci­ja i mo­gućnos­ti ko­je kra­se Rampage IV Extreme, pa je in­te­re­san­tno vi­de­ti ka­ko se ipak dos­ta to­ga mo­že spa­ko­va­ti u stan­dar­dni ATX for­mat. Kao i os­ta­le Rampage IV ploče, Formula je dos­tu­pna u dve va­ri­jan­te, sa i­grom Battlefield 3 ili bez nje.

U o­snov­nim de­ta­lji­ma Rampage IV Formula se ne ra­zli­ku­je mno­go od mo­de­la Rampage IV Extreme. Na­rav­no, di­men­zi­je su ma­nje, ali ne­ma bi­tni­jih ne­dos­ta­ta­ka. Je­di­no što se o­dmah pri­me­ti jes­te ma­nji broj me­mo­rij­skih slo­to­va, a Formula ima stan­dar­dna četi­ri. Oko me­mo­rij­skih slo­to­va se na­la­ze ele­men­ti na­pon­ske je­di­ni­ce. Oni su slični oni­ma ko­je smo vi­de­li na mo­de­lu Extreme, pa je Formula o­prem­lje­na is­tom na­pon­skom je­di­ni­com – Extreme Engine Digi+ II. Ona do­no­si 8-phase deo za na­pa­ja­nje pro­ce­so­ra, 3-phase deo za me­mo­rij­ski kon­tro­ler i na kra­ju 2+2-phase na­pa­ja­nje za me­mo­ri­ju. Ta­kođe, do­bro je što X-Socket op­ci­ja pos­to­ji i na Rampage IV Formuli, jer omo­gućava ko­rišćenje LGA1366 ku­le­ra, pa ne mo­ra­te da ku­pu­je­te no­vi. Rampage IV Formula ima četi­ri gra­fička PCI Express slo­ta, gde prva dva mo­gu ra­di­ti u x16 mo­du, dok su dru­ga dva o­gra­ničena na x8 mod. Svi slo­to­vi su po ExpressPCI 3.0 spe­ci­fi­ka­ci­ji, što će moći da se is­ko­ris­ti tek ka­da na ras­po­la­ga­nju bu­du gra­fičke kar­te i pro­ce­so­ri ko­ji po­drža­va­ju 3.0 spe­ci­fi­ka­ci­ju.PCPress.rs Image

Pročitajte i:  ASUS predstavio kompletan Copilot+ PC portfolio na Computex 2024 sajmu

Sve Republic of Gamers ploče ima­ju na­pre­dne over­klo­king mo­gućnos­ti, pa Formula pre­uzi­ma dos­ta stva­ri ko­je smo vi­de­li na mo­de­lu Extreme, a o­snov­ni ne­dos­ta­tak je OC Key do­da­tak. Tu je ROG Connect tas­ter, ko­ji se na­la­zi na I/O pa­ne­lu i slu­ži kao tas­ter za re­se­to­va­nje BI­OS-a, ali i op­ci­ja za ak­ti­vi­ra­nje BI­OS Flashback fun­kci­je. GO tas­ter je sa­da već oba­ve­zan, a kao i ra­ni­je, ima dvo­ja­ku fun­kci­ju, GO i MemoryOK. Rampage IV Formula ima set kon­ta­ka­ta ko­ji slu­že za me­re­nje na­po­na sva­kog vi­tal­nog de­la sis­te­ma, što je ve­oma ko­ri­sna stvar za rev­no­sne over­klo­ke­re. Tu je i set DIP pre­ki­dača ko­ji omo­gućava­ju po­je­di­načno is­ključiva­nje PCI Express slo­to­va „na ži­vo” u to­ku ra­da, što je ko­ri­sna stvar sa­mo pri LN2 over­klo­kin­gu. Za LN2 ak­ci­je, tu je i LN2 mod ko­ji re­gu­li­še pro­blem „hla­dnog star­ta” ko­ji se mo­že ja­vi­ti na du­žim LN2 se­si­ja­ma. Za do­da­tno praćenje ra­dnih na­po­na slu­ži set pi­no­va pre­ko ko­jih se mul­ti­me­rom mo­gu di­rek­tno me­ri­ti na­po­ni. U do­njem de­snom u­glu PCB-a, na­la­zi se još je­dan pre­ki­dač, ko­ji ima ulo­gu pro­me­ne ak­tiv­nog BI­OS-a. Da­kle, od na­pre­dnih fun­kci­ja (po­red po­me­nu­tog OC Key-a) ne­dos­ta­ju sa­mo SubZiro Sense i VGAHotWireOv­de je fa­li­la reč pa sam do­dao ’ne­dos­ta­ju’. Vi­di, mo­lim te, da ni­sam pro­ma­šio, što su opet stva­ri ko­je in­te­re­su­ju sa­mo ma­li broj fa­na­tičnih LN2 over­klo­ke­ra.

Pročitajte i:  Prvi put kod nas: ASUS ProArt kreativni skup

I BI­OS je sličan kao na mo­de­lu Extreme, pa vam Formula neće us­kra­ti­ti na­pre­dne op­ci­je. Over­klo­king je ve­oma je­dnos­tav­na ak­ci­ja, pa se uz mi­ni­mal­na po­de­ša­va­nja la­ga­no sti­že do tak­ta od 4,8 GHz, što je već na sa­moj gra­ni­ci mo­gućnos­ti Sandy Bridge E pro­ce­so­ra. S po­većanjem ra­dnog na­po­na, mo­guće je ići i na 4,9 GHz, dok na ma­gičnih 5 GHz ipak ne mo­že da ra­di sta­bil­no s vaz­­du­šnim hlađenjem.

Per­for­man­se svih Republic of Gamers ploča su slične, jer su i ploče su­štin­ski slične. U­pra­vo zbog tih sličnos­ti, že­le­li smo da uka­že­mo na mo­del Rampage IV Formula ko­ji je ne­što po­volj­ni­ji od Extreme-a. Sho­dno na­zi­vu, Extreme je na­me­njen baš ta­kvim ko­ri­sni­ci­ma – za­in­te­re­so­va­ni­ma za LN2 over­klo­king ili oni­ma ko­ji že­le naj­bo­lji mo­del. Za sve os­ta­le ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni za Sandy Bridge E, Rampage IV Formula pred­stav­lja op­ti­ma­lan i­zbor ka­da su u pi­ta­nju X79 ma­tične ploče mak­si­mal­nih mo­gućnos­ti i per­for­man­si.

www.asus.rs

Rampage IV Extreme Rampage IV Formula
Sandra 2011
CPU 161,2 / 193,15 / 138 161,3 / 193,21 / 138,08
Multimedia 286,8 / 328,8 / 244,64 / 136,27 286,7 / 328,4 / 244,71 / 136,34
Memory 39,77 / 39,77 39,78 / 39,77
Memory latnecy (manje je bolje) 71.5 71.5
Cryptography 4,18 / 12,51 / 1,4 4,18 / 12,51 / 1,4
3DMark Vantage 13.461 / 37.640 13.469 / 37.648
ChessBench 14,260 14,259
Cinebench11 score 11.06 11.06
WinRAR 3.70 4683 4684
x264 HD kompresija (fps) 109,52 / 56,12 109,51 / 56,14
FryBench (min:sec) 3:37 3:37
Maya 2012 (min:sec) 3:28 3:28
FarCry 2 FPS 143.92 143.89
World In Conflict FPS 156 156
Crysis Warhead FPS 98.45 98.41
Pročitajte i:  ASUS ROG Zephyrus G16 GU605: Snaga za poneti

Mi­loš Sta­men­ko­vić

(Objavljeno u PC#187)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,