Računari i Galaksija

Direct Link: APC napajanja za SMB sektor

1.BK650EI Na i­zne­na­dni nes­ta­nak stru­je i dru­ge po­re­mećaje u snab­de­va­nju elek­tričnom ener­gi­jom većina po­tro­šača ne­ma uti­ca­ja. U slučaju ma­lih i sre­dnjih pre­du­zeća „fak­tor i­zne­nađenja“ se mo­že eli­mi­ni­sa­ti pri­me­nom pre­ven­tiv­nih i ko­rek­tiv­nih me­ha­ni­za­ma za­šti­te na­pa­janja

Va­žnost sis­te­ma za obe­zbeđiva­nje ne­pre­ki­dnog na­pa­ja­nja za ma­lo i sre­dnje pre­du­zeće pro­izi­la­zi iz značaja ope­ra­tiv­nih po­da­ta­ka (snim­lje­nih i onih u pro­ce­su nas­ta­ja­nja/o­bra­de), za­tim ce­ne o­drža­va­nja a­pli­ka­ci­ja i in­for­ma­ci­onih ser­vi­sa, a na po­slet­ku i od tro­ško­va pro­iza­šlih iz priv­re­me­nog pre­ki­da pro­ce­sa ra­da. Na­rav­no da od ste­pe­na pri­me­ne IT in­fras­truk­tu­re (ser­ve­ra, ser­vi­sa, ba­za po­da­ta­ka i a­pli­ka­ci­ja) u pre­du­zeću za­vi­si i ce­na ko­ju bi ono mo­glo da pla­ti u slučaju da se na­ru­ši rad nje­ne IT in­fras­truk­tu­re.

4.SUA3000XLIIT sis­te­mi su ose­tlji­vi na nes­ta­nak ili fluk­tu­aci­je na­po­na i fre­kven­ci­je stru­je, udar gro­ma ili ha­va­ri­ju elek­tro­sis­te­ma. Uređaji to najčešće do­živ­lja­va­ju kao pre­na­pon, po­dna­pon i i­zne­na­dni gu­bi­tak na­pa­ja­nja. U ne­kim pri­li­ka­ma će po­re­mećaj kom­pen­zo­va­ti na­pa­ja­nje računa­ra pa neće doći do ha­va­ri­je dis­ko­va, ali ne tre­ba se o­sla­nja­ti na sreću. Za­to za sva­ko ma­lo i sre­dnje pre­du­zeće prvu li­ni­ju od­bra­ne od gu­bit­ka po­da­ta­ka, kao i od na­ru­ša­va­nja ra­da ser­ve­ra, pred­stav­lja­ju uređaji za ne­pre­ki­dno na­pa­ja­nje (UPS).

Ame­rička kom­pa­ni­ja APC je je­dan od vo­dećih do­bav­ljača sis­te­ma za za­šti­tu na­pa­ja­nja i na­pre­dnih sis­te­ma za obe­zbeđiva­nje kon­ti­nu­ite­ta ra­da IT o­pre­me. Li­der­ska po­zi­ci­ja APC‑a na trži­štu pro­izi­la­zi iz sve­obu­hva­tnos­ti po­nuđenih re­še­nja, ne sa­mo u do­me­nu uređaja za za­šti­tu, ra­zvođenje i ne­pre­ki­dnost na­pa­ja­nja. APC ima sve što je po­tre­bno – od ka­bi­ne­ta za IT o­pre­mu, pre­ko re­še­nja za ven­ti­la­ci­ju/hlađenje, elek­tron­ski nad­zor IT or­ma­na (ser­ver­skih so­ba), pa sve do o­pre­me i a­pli­ka­ci­ja za mre­žno u­prav­lja­nje svim tim uređaji­ma. Lo­gi­ka APC‑a je da ni­ko ne že­li da gu­bi no­vac za vre­me dok sis­tem ne fun­kci­oni­še (downtime) i da je za pre­du­zeća sa o­gra­ničenim IT bu­dže­ti­ma naj­bo­lje da se za­šti­te kroz pre­ven­tiv­ne me­re.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Re­še­nja za za­šti­tu na­pa­ja­nja sa UPS‑evi­ma kao gra­div­nim ele­men­ti­ma, pro­jek­tu­ju se i im­ple­men­ti­ra­ju pre­ma pos­to­jećoj o­pre­mi (in­sta­li­ra­na ba­za), ima­jući u vi­du po­tre­be za ras­tom IT in­fras­truk­tu­re u sre­dnjem ro­ku. Ta­mo gde je to po­tre­bno, in­sis­ti­ra se na mo­du­lar­nos­ti, pa ko­ri­snik ne mo­ra una­pred da in­ves­ti­ra u ne­što što neće o­dmah ko­ris­ti­ti. U prak­si to znači i da ne pos­to­ji loš mo­me­nat za na­bav­ku i im­ple­men­ta­ci­ju re­še­nja za za­šti­tu na­pa­ja­nja, a kao i kod sva­kog pre­ven­tiv­nog re­še­nja – bo­lje je to učini­ti pre, ne­go ka­sni­je.

Re­še­nja za za­šti­tu na­pa­ja­nja kom­pa­ni­je APC su dos­tu­pna pre­ko par­tne­ra kom­pa­ni­je Direct Link, ko­ja je auto­ri­zo­va­ni dis­tri­bu­ter APC‑a za Srbi­ju. Za vi­še in­for­ma­ci­ja po­se­ti­te link www.dl.co.rs/gdekupiti.

DirectLinkgdekupiti5


Re­gis­truj­te se i o­svo­ji­te na­gra­de! U­sme­ri­te browser na http://promo.apc.com i une­si­te kod: 66564T. Re­gis­truj­te se i moći ćete da sa Web‑a bes­pla­tno pre­u­zme­te elek­tron­ski do­ku­ment (PDF whitepaper) kom­pa­ni­je APC pod na­zi­vom The Seven Types of Power Problems. Naj­bržih 10 čita­la­ca ko­ji se re­gis­tru­ju i pre­u­zmu ovaj PDF do­ku­ment na en­gles­kom je­zi­ku, do­biće na po­klon APC ma­ji­cu!


Izvor: Direct Link

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,