PC Press Studio

PC Press: programi u izolaciji

PCPress-sandboxie1 Sandboxie omo­gućava star­to­va­nje pro­i­zvolj­nih pro­gra­ma u izo­lo­va­nom pros­to­ru, ta­ko da oni ne mo­gu uti­ca­ti na os­ta­tak sis­te­ma. Na­ziv pro­gra­ma je od­go­va­ra­jući, po­što se ra­di o ne­koj vrsti san­du­ka ili ba­ze­na sa pes­kom u o­kvi­ru ko­ga mo­že­te da se i­gra­te, bez prlja­nja o­kru­že­nja. Sandboxie re­ša­va pro­blem sa tes­ti­ra­njem no­vih i ne­pro­ve­re­nih pro­gra­ma, ko­je ova­ko mo­že­te prvo in­sta­li­ra­ti i pro­ve­ri­ti u izo­lo­va­nom o­kru­že­nju, pre ne­go što se o­dlučite da ih uba­ci­te u glav­ni sis­tem. Pri to­me pro­gra­mi ko­ji se i­zvrša­va­ju ne vi­de ra­zli­ku i­zmeđu pra­vog i izo­lo­va­nog sis­te­ma, po­što mo­gu da me­nja­ju sis­tem­sku kon­fi­gu­ra­ci­ju, Windows registry i slično, sa­mo što te i­zme­ne neće bi­ti pre­ne­te na glav­ni sis­tem.

PCPress-sandboxie2 Sandboxie je ko­ris­tan i za sur­fo­va­nje po „sum­nji­vim“ saj­to­vi­ma, po­što će even­tu­al­ni po­ku­ša­ji in­sta­la­ci­je šte­tnog so­ftve­ra zav­rši­ti u izo­lo­va­nom de­lu, bez opa­snos­ti po sis­tem­sko o­kru­že­nje. Uko­li­ko ko­ris­ti­te ne­ki Web browser sa po­drškom za tab‑ove i o­tva­ra­te lin­ko­ve na is­toj stra­ni ili no­vim stra­na­ma u o­kvi­ru is­tog Web browser pro­zo­ra, on­da je do­volj­no sa­mo star­to­va­ti browser u Sandboxie o­kru­že­nju, a sve Web stra­ne će bi­ti o­tvo­re­ne u za­štićenom o­kru­že­nju. Ipak ne za­bo­ra­vi­te da će po zav­ršet­ku se­si­je Sandboxie vra­ti­ti sve na pret­ho­dno sta­nje, pa će po­red priv­re­me­nih da­to­te­ka, lis­te po­sećenih lo­ka­ci­ja i cookies in­for­ma­ci­ja, ta­kođe bi­ti za­bo­rav­lje­ne i download‑ova­ne da­to­te­ke.

Pročitajte i:  PC Press Giveaway za 3K pretplatnika na YouTube-u!

Srž Sanboxie‑a je draj­ver ko­ji se in­sta­li­ra na nis­kom ni­vou i omo­gućava ova­kvo o­dva­ja­nje pro­ce­sa od os­tat­ka sis­te­ma. Ni­smo pri­me­ti­li pro­ble­me u ra­du, ali u slučaju da se sis­tem za­gla­vi po­sle in­sta­la­ci­je, Sanboxie će bi­ti blo­ki­ran sle­deći put pa ga mo­že­te si­gur­no po­de­si­ti ili u­klo­ni­ti. Sandboxie se dis­tri­bu­ira po shareware prin­ci­pu, pri čemu je pro­gram pot­pu­no fun­kci­ona­lan ali će se po­sle 30 da­na pri­ka­zi­va­ti po­ru­ka o po­tre­bi re­gis­tra­ci­je. Sandboxie mo­že­te pre­uze­ti sa www.sandboxie.com ili in­sta­li­ra­ti sa na­šeg DVD‑a #156.

PC Press #156, Jovan Bulajić

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,