Dolazi era telefona sa savitljivim ekranom

Ta­man ka­da smo po­mi­sli­li da su pa­me­tni te­le­fo­ni dos­ti­gli ze­nit i da no­ve ge­ne­ra­ci­je sa­mo ne­po­tre­bno do­da­ju ka­me­re i po­većava­ju im re­zo­lu­ci­ju da bi iz trži­šta is­ce­di­li još ko­ju mi­li­jar­du do­la­ra, sti­že ne­što no­vo, sve­že i pres­ku­po – te­le­fo­ni sa sa­vi­tlji­vim e­kra­nom. 

PCPress.rs Image

Oku­pi­ra­li su mno­ge štan­do­ve na MWC u Bar­se­lo­ni, pro­i­zvođači se u­trku­ju da na­ja­ve „sle­deću ve­li­ku stvar“, a prvi tes­to­vi po­ka­zu­ju da kon­cept ima smi­sla – ko­načno ćemo u dže­pu ima­ti e­kran so­li­dne ve­ličine. Ali ne i tas­ta­tu­ru…Ove (ili mo­žda ipak sle­deće) je­se­ni vaš lični ko­mu­ni­ka­tor će izgle­da­ti bi­tno dru­gačije. I bi­lo je vre­me za pro­me­nu, po­što je za mno­ge jedino o­prav­da­nje za ku­po­vi­nu no­ve ge­ne­ra­ci­je smar­tfo­na bilo pro­pa­da­nje ba­te­ri­je, ko­ja je mu­dro u­građena u za­li­ve­no kući­šte ka­ko bi je bi­lo što te­že za­me­ni­ti. Za­rez, za­kriv­ljen e­kran, e­kran ko­ji ide od ivi­ce do ivi­ce, šest kamera, sta­kle­na po­za­di­na, de­tek­ci­ja stis­ka kući­šta… sve su to bi­li mar­ke­tin­ški po­te­zi ko­ji su „prav­da­li“ veći broj u ime­nu te­le­fo­na, a uzgred i ras­t ce­ne vrhun­skih mo­de­la. Iz Kine je stigao odgovor u vidu jeftinijih smartfona koji po mogućnostima ne za­os­ta­ju za flagship mo­de­li­ma vodećih bren­do­va. Sa­da tržišni lideri u­zvraćaju uda­rac, pred­stav­lja­jući te­hno­lo­gi­ju ko­joj ni­je la­ko pa­ri­ra­ti – sa­vi­tljiv e­kran.

Pročitajte i:  Opera AI asistent sumira veb stranice 

E­kran ko­ji je, ka­da ga ras­klo­pi­te, du­plo veći ite­ka­ko ima smi­sla – vi­še pros­to­ra znači veću sli­ku, vi­še de­ta­lja, pa i mo­gućnost pro­duk­tiv­ni­jeg ra­da. Na ža­lost, i da­lje je to pre sve­ga uređaj za kon­zu­mi­ra­nje sa­drža­ja, po­što je za rad po­tre­ban me­tod da brzo i efi­ka­sno uno­si­te tekst, a tu ni­šta ni­je rav­no tas­ta­tu­ri ko­ju je po prvi put pa­ten­ti­rao i­zve­sni Christopher Latham Sholes još 1868. go­di­ne. Po­ku­ša­no je sa mno­gim ide­ja­ma, pre­po­zna­va­njem go­vo­ra, pro­jek­to­va­njem tas­ta­tu­re na sto, detekcijom ges­to­va i svačim dru­gim, ali kad tre­ba na­pi­sa­ti iole du­ži tekst, ni­šta ni­je rav­no tastaturi. Do­du­še, veći e­kran znači i vi­še mes­ta za e­kran­sku tas­ta­tu­ru, pa pro­duk­tiv­nost ras­te ali je i da­lje ne­upo­re­di­va s PC/Mac okruženjem. Za­to će ne­ki poslovni ljudi pre­klo­pi­vi te­le­fon do­pu­ni­ti pre­klo­pi­vom ili sa­vi­tlji­vom tas­ta­tu­rom, ali ta­ko za­pre­mi­na i ma­sa onog što no­si­te ras­te – dok sve pre­klo­pi­te i za­pa­ku­je­te, mo­žda će bi­ti lak­še da u torbu stavite sta­ri do­bri notebook. Ili, još bo­lje, ne­ki od mo­der­ni­jih ultra­book‑ova ko­je nam nu­de na sva­kom štan­du po­tro­šačkih saj­mo­va.

Pročitajte i:  Uvodnik: Rastući troškovi PC zabave

PCPress.rs ImageNa­zi­re se čak i sle­deća ge­ne­ra­ci­ja mo­bil­nih ko­mu­ni­ka­to­ra – to bi mo­gli da bu­du uređaji za­sno­va­ni na prin­ci­pi­ma Microsoft HoloLens pa­me­tnih naočara. Kad smo već naučili da se pro­bi­ja­mo uli­ca­ma slu­ša­jući mu­zi­ku s te­le­fo­na i sve češće gle­da­jući u nje­gov e­kran, za­što ne bi­smo sli­ku ko­ju vi­di­mo is­kom­bi­no­va­li sa sli­kom ko­ju kom­pju­ter ge­ne­ri­še? Re­al­nost do­pu­nje­na fil­tri­ra­nim in­for­ma­ci­ja­ma, stal­no u na­šem vi­dnom po­lju… zvuči pro­vo­ka­tiv­no.

Mo­že­te se, da­kle, o­dlučiti za te­le­fon, ta­blet, notebook ili pa­me­tne naočare, ali svi oni mo­ra­ju da ko­mu­ni­ci­ra­ju sa sve­tom da bi rad bio mo­guć. I u­pra­vo tu do­la­zi sle­deći no­vi­tet – 5G mre­že. Svi naj­pre pri­me­te ve­li­ku brzi­nu ko­mu­ni­ka­ci­je, ali ni­je stvar sa­mo u njoj – 4G mre­ža ko­ju ima­mo je sa­svim do­volj­no brza za 99% da­na­šnjih pri­me­na. 5G stan­dard je in­te­re­san­tan zbog mo­gućnos­ti da se po­ve­že mi­li­on uređaja po ki­lo­me­tru; ne­ma to­li­ko mo­bil­nih te­le­fo­na (osim mo­žda na Men­he­tnu), ali će bi­ti sve vi­še IoT uređaja, ro­bo­ta i drugih „pa­me­tnih i­grački“ ko­je tre­ba efi­ka­sno po­ve­za­ti na In­ter­net. Tu 5G do­la­zi na svo­je i to u pra­vom tre­nut­ku, po­što je gu­žva u pos­to­jećim mre­ža­ma dos­ti­gla za­bri­nja­va­jući ni­vo – ta­man dok 5G sti­gne u naš etar imaćemo šta da pri­ključimo na nje­ga. A uje­dno će se naći nov ra­zlog za na­re­dnu ge­ne­ra­ci­ju smar­tfo­na, ma u kom o­bli­ku oni do­šli.

Facebook komentari:

Dejan Ristanović

www.dejanristanovic.com