Review: Samsung QE65Q900R 8K TV – Za šaku piksela

Taman kada su 4K televizori postali uveliko popularni, sa cenama na razumnom nivou, Samsung nam kaže: „Čekaj, pazi, stani, vidi, evo, gledaj…“ i predstavlja QE65Q900R – prvi komercijalno dostupan TV sa 8K rezolucijom.

PCPress.rs Image

Ova pro­mo­ci­ja je urađena na čuve­nom IFA saj­mu te­hno­lo­gi­je u Ber­li­nu, a sa­da je trži­štu dos­tu­pna kom­ple­tna Q900R se­ri­ja mo­de­la s di­ja­go­na­la­ma e­kra­na od 65, 75 i 85 inča. Na tes­tu smo ima­li 65“ mo­del i na­kon ma­lo kom­pli­ko­va­ni­je ak­ci­je ras­pa­ki­va­nja (TV je te­žak do­brih 30 kg), bez ika­kvog oko­li­ša­nja kon­cen­tri­še­mo se na sli­ku.

Na­kon reprodukcije nekoliko 8K de­mo vi­deo ma­te­ri­ja­la do ko­jeg smo us­pe­li da dođemo, bi­li smo ve­oma im­pre­si­oni­ra­ni kva­li­te­tom sli­ke. Ka­ko i ne bi­smo, ka­da je ovo prvi 8K te­le­vi­zor ko­ji ima­mo mo­gućnost da pro­ba­mo. Re­zo­lu­ci­ja e­kra­na je 7680×4320, što je tačno četi­ri pu­ta vi­še pik­se­la u o­dno­su na ono što nu­di 4K, da­kle vi­še od 33 mi­li­ona pik­se­la. O­štri­na sli­ke je stvar­no fan­tas­tična i tre­ba da prođe ma­lo vre­me­na da se pa­žnja s „go­mi­le“ pik­se­la u­sme­ri ka uku­pnom kva­li­te­tu sli­ke.

O­štro kao ži­let

Da bi se ta o­štri­na pri­me­ti­la, mo­ra­te da bu­de­te re­la­tiv­no bli­zu te­le­vi­zo­ra. Uko­li­ko se sto­ji da­lje od je­dnog me­tra, sli­ka ko­ju pru­ža QE65Q900R počinje la­ga­no da i­zgle­da kao 4K i što ste da­lje taj uti­sak je jači. Ka­ko gle­da­nje 65“ te­le­vi­zo­ra iz ve­li­ke bli­zi­ne ni­je re­al­na si­tu­aci­ja, već ov­de do­la­zi­mo do pi­ta­nja ko­li­ko 8K re­zo­lu­ci­ja na ovoj di­ja­go­na­li mo­že da se pri­me­ti u nor­mal­nom gle­da­nju. Ka­da do­da­mo i činje­ni­cu da tre­nu­tno go­to­vo ne pos­to­ji 8K sa­držaj koji možete da kupite, postavlja se pitanje šta ćete gledati. Ja­pan je je­di­ni ko­ji je kre­nuo sa emi­to­va­njem te­le­vi­zi­je u 8K, dok je u os­tat­ku sve­ta to pri­lično da­le­ko.

Kod nas se kre­nu­lo s tek ne­ko­li­ko 4K ka­na­la, ta­ko da je tu sve ja­sno. Što se tiče po­pu­lar­nih vi­deo‑klub ser­vi­sa kao što su Netflix ili Amazon, oni ne po­drža­va­ju 8K, a tek su počele na­ja­ve i prva sni­ma­nja ne­kog sa­drža­ja ko­ji bi tre­ba­lo da bu­de dos­tu­pan u ma­lo da­ljoj bu­dućnos­ti. YouTube po­drža­va 8K i ima ne­što ma­te­ri­ja­la u ovoj re­zo­lu­ci­ji, ali je pi­ta­nje kom­pre­si­je ko­ja re­du­ku­je kva­li­tet sli­ke ve­oma ne­zgo­dna stvar, jer je po­tre­ban ozbiljan pro­tok po­da­ta­ka za 8K vi­deo.

Pročitajte i:  Samsung Galaxy S24 serija - Početak nove ere mobilne veštačke inteligencije

PCPress.rs Image

In­te­re­san­tno, Tizen 4.0 ver­zi­ja OS‑a sa in­sta­li­ra­nom YouTube a­pli­ka­ci­jom iz ne­kog ču­dnog ra­zlo­ga ne po­drža­va 8K vi­deo, pa će i u slučaju ka­da se na­le­ti na 8K vi­deo on bi­ti pu­šten u 4K. To će ve­ro­va­tno bi­ti ko­ri­go­va­no u ne­kom sle­dećem ažu­ri­ra­nju so­ftve­ra, ali nas je pri­lično i­zne­na­di­lo što već ni­je u­građeno.

Pos­to­ji još je­dna, po­ma­lo ču­dna, stvar s vi­deo‑ula­zi­ma. Na ras­po­la­ga­nju su HDMI 2.0b por­to­vi, što je po­drška za 8K re­zo­lu­ci­ju, ali sa­mo na skromnih 30 Hz. Za 60 Hz i 8K po­tre­bna je HDMI 2.1 kom­pa­ti­bil­na ve­za, ko­je tre­nu­tno ne­ma na tržištu. Da­kle, po­ve­zi­va­nje QE65Q900R te­le­vi­zo­ra s računa­rom kao tre­nu­tno naj­bo­ljim i­zvo­rom 8K sli­ke za sa­da je o­gra­ničeno o­sve­ža­va­njem od 30 Hz iako pa­nel po­drža­va mno­go vi­še.

Ko­nek­to­va­nje za pri­mer

PCPress.rs ImageS računa­ra je tre­nu­tno mo­guće pus­ti­ti 4K u 60 Hz i 1080p u 120 Hz. Ono što mo­že „i­zva­di­ti“ si­tu­aci­ju u bu­dućnos­ti jes­te One Connect Box sis­tem ko­ji je Samsung im­ple­men­ti­rao i kod ovog te­le­vi­zo­ra, ali je i dalje re­zer­vi­san pre svega za naj­jače mo­de­le. U prak­si, to znači da se „ku­ti­ja“ sa svim ne­op­ho­dnim ko­nek­to­ri­ma na­la­zi o­dvo­je­na od te­le­vi­zo­ra i s njim se po­ve­zu­je sa­mo je­dnim spe­ci­jal­nim ka­blom; kasnije možete samo zameniti kutiju.

Za One Connect kabl na­prav­ljen je po­se­ban žleb na pos­to­lju, ta­ko da se on ap­so­lu­tno ne vi­di. Ovo je ve­oma ele­gan­tno re­še­nje ko­je ko­ri­sni­ku omo­gućava vi­še op­ci­ja i lak­šu mon­ta­žu te­le­vi­zo­ra, kao i da svi ka­blo­vi bu­du da­le­ko od očiju jer one tre­ba da bu­du u­sme­re­ne ka e­kra­nu. Po­red ovih es­tet­skih pre­dnos­ti, One Connect Box da­je Samsung‑u mo­gućnost da vla­sni­ci­ma Q900R te­le­vi­zo­ra u na­re­dnom pe­ri­odu po­nu­di za­me­nu box‑a no­vim ko­ji ima i HDMI 2.1 pri­ključke. Slična ak­ci­ja je i spo­me­nu­ta na ne­kim trži­šti­ma, ali zva­nične in­for­ma­ci­je još uvek ne­ma.

Pročitajte i:  Predsednik Samsunga oslobođen sumnji za prevaru

Po­red One Connect Box sis­te­ma i fi­no sve­de­nog sis­te­ma pos­to­lja, QE65Q900R di­zajn de­lu­je stan­dar­dno i ne­ma ne­kog ele­men­ta ko­ji „vri­šti“ da je u pi­ta­nju tre­nu­tno spe­ci­jal­ni mo­del te­le­vi­zo­ra. Ivi­ce oko e­kra­na su ma­lo de­blje u o­dno­su na ne­ke dru­ge top‑mo­de­le, kao i pro­fil, ali je to s ra­zlo­gom ta­ko.

QLED na de­lu

Samsung je upo­tre­bio svo­ju QuantumDot te­hno­lo­gi­ju na ovom prvom 8K VA pa­ne­lu (pra­vi 10‑bi­tni) uz kom­bi­na­ci­ju DirectLED po­za­din­skog o­sve­tlje­nja, ko­je je ra­zlog za ma­lo veću de­blji­nu. Pre­dnos­ti DirectLED sis­te­ma su ja­sne, a pos­to­ji čak 480 dimming zo­na čije se o­sve­tlje­nje mo­že po­se­bno kon­tro­li­sa­ti. To u prak­si znači da na is­toj sce­ni, u o­kvi­ru je­dne zo­ne o­sve­tlje­nje mo­že bi­ti mak­si­mal­no, dok u dru­goj zo­ni ono mo­že bi­ti u pot­pu­nos­ti is­ključeno. Re­zul­tat je e­kran ko­ji po­red 8K re­zo­lu­ci­je ima ja­ko mak­si­mal­no o­sve­tlje­nje i ras­ko­šan kon­trast. QE65Q900R u naj­sve­tli­jim de­lo­vi­ma sli­ke mo­že i­zba­ci­ti i 3000 ni­ta, što je kon­trast ko­ji je u ran­gu OLED e­kra­na. Na­rav­no, u te­ori­ji OLED ima ne­o­gra­ničeni kon­trast, ali je mak­si­mal­no o­sve­tlje­nje ma­nje, dok ovaj 8K pa­nel s ve­li­kim ni­vo­om o­sve­tlje­nja i dimming zo­na­ma nu­di op­ti­mal­ni­ji o­dnos. Re­pro­duk­ci­ja bo­ja i ka­li­bra­ci­ja po­de­še­ne su ta­ko da pri­ja­ju ljud­skom oku, a ni­je se ju­ri­la baš mak­si­mal­na pre­ci­znost, što je re­al­no i op­ti­mal­no re­še­nje.

Uni­for­mnost pa­ne­la je na visokom ni­vou, s od­stu­pa­njem od o­kvir­no de­set pro­ce­na­ta, pa ne­ma ne­pri­ja­tnih va­ri­ja­ci­ja ko­je su po­ne­kad ka­rak­te­ris­tične za VA pa­ne­le. Sa ovim ka­rak­te­ris­ti­ka­ma i uz 8K re­zo­lu­ci­ju, ovaj pa­nel pos­tav­lja no­ve stan­dar­de kva­li­te­ta sli­ke na LED te­le­vi­zo­ri­ma. Je­di­na re­al­na ma­na jes­te ne­što ma­nji „ugao gle­da­nja“, što je ne­i­zbe­žno za VA te­hno­lo­gi­ju pa­ne­la, ali je sve os­ta­lo na za­is­ta vrhun­skom ni­vou.

PCPress.rs Image

In­te­li­gen­tno ska­li­ra­nje

Ka­ko bi na­do­mes­tio ne­dos­ta­tak 8K sa­drža­ja, Samsung je u Q900R se­ri­ju mo­de­la in­te­gri­sao Quantum 8K pro­ce­sor sa upscaling al­go­ri­tmi­ma ko­ji ima­ju za­da­tak da o­brađuju si­gnal ni­žih re­zo­lu­ci­ja i pri­la­go­de ga što bo­ljem pri­ka­zu na 8K pa­ne­lu. Ovo je je­dna od stva­ri ko­je Samsung is­tiče ka­da su u pi­ta­nju ka­rak­te­ris­ti­ke Q900R mo­de­la, što je sa­svim očeki­va­no. Ide­ja je da se kroz de­talj­nu o­bra­du sli­ke pos­ti­gne uti­sak bo­ljeg kva­li­te­ta ne­go ka­da se is­ti 4K sa­držaj pri­ka­zu­je na 4K te­le­vi­zo­ru, na pri­mer, na Q9FN.

Pročitajte i:  Samsung microSD olakšaće AI na uređaju 

Quantum 8K pro­ce­sor do­bro obav­lja svoj po­sao i ne mo­gu se pri­me­ti­ti ne­ke de­for­ma­ci­je, a 4K vi­deo i­zgle­da po­dje­dna­ko do­bro, ali ne i bo­lje. Ono što jes­te bo­lje to je motion pro­ce­si­ra­nje, što se još lak­še pri­mećuje ka­da se po­veća o­sve­ža­va­nje i spus­ti re­zo­lu­ci­ja. Iako je kod QE65Q900R sli­ka u prvom pla­nu, ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti zvučni­ke. Oni su u 4.2 ras­po­re­du s uku­pnom sna­gom od 60 W i nu­de ne­što bo­lji kva­li­tet zvu­ka ne­go Samsung 4K mo­de­li. Ra­zli­ka ni­je dras­tična, ali se mo­že čuti, pa i zvuk na ovom mo­de­lu za­slu­žu­je ve­oma po­zi­tiv­nu oce­nu, po­se­bno zbog to­ga što su zvučni­ci go­to­vo ne­vi­dlji­vi.

Ce­na QE65Q900R je re­la­tiv­no „tu neg­de“ s naj­bo­ljim OLED mo­de­li­ma i ni­je pre­te­ra­na. Bar ne za one ko­ji mo­gu, vo­le i že­le da bu­du na sa­mom „ži­le­tu“ te­hno­lo­gi­je. Mno­go veći pro­blem je ne­dos­ta­tak 8K sa­drža­ja sa sva­ke stra­ne, pa u ovom mo­men­tu Q900R se­ri­ja mo­de­la pred­stav­lja Samsung‑ovu „de­mon­stra­ci­ju si­le“.

PCPress.rs Image

Za ko­ri­sni­ke ko­ji ne­ma­ju pro­blem da po­tro­še ve­li­ku ko­ličinu nov­ca na TV i već su se spre­mi­li da to učine s ne­kim od OLED mo­de­la, Q900R se­ri­ja pred­stav­lja o­dličnu al­ter­na­ti­vu. Sa 8K re­zo­lu­ci­jom do­bi­ja se mno­go bo­lji kva­li­tet sli­ke, a iako sa­da ne­ma 8K sa­drža­ja, u bu­dućnos­ti će ga bi­ti sve vi­še, pa onaj ko u­sme­ri no­vac sa 4K OLED‑a na 8K QLED neće mo­ra­ti du­že vre­me da ra­zmi­šlja o pro­me­ni te­le­vi­zo­ra.

Korisna adresa: www.sam­sung.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,