BIZIT 2022

HPE Infosight – veštačka inteligencija u data centru

Sve kompleksnija struktura data centara često nas suočava sa neočekivanim problemima. Kada se suoče s takvim problemima, čak i vrhunski inženjeri su bespomoćni pred velikim brojem parametara i nepoznavanjem problema s kojim se sreću. Ne brinite, tu pomaže AI.

PCPress.rs Image

Novi i nepoznati problemi i mnoštvo parametara su pravi problem na kome treba da se angažuje AI jer je predviđen baš da rešava takve, složene modele, koji brojkama nadmašuju mogućnost ljudskog poimanja. Rešavanje tih problema angažovalo bi mnogo inženjera i analitičara i nesrazmerno veliku količinu vremena u odnosu na to šta može da pruži mašinski podržana inteligencija. AI pamti zauvek, pa brže rešava i probleme s kojima se susretao jer ih „pamti zauvek“ i ne pati od ljudskog selektivnog pamćenja koje se i pri sledećem rešavanju sličnog problema pita „šta to beše, čini mi se da smo takav problem već imali“…

Portal sve zna

HPE InfoSight otvara put za autonomnu infrastrukturu, previđajući i sprečavajući probleme pre nego što mogu da utiču na vaše poslovanje i pretvarajući podršku u iskustvo koje će vam se dopasti. Više nema potrebe da vi brinete o infrastrukturi – HPE InfoSight brine o tome za vas.

HPE Infosight je portal koji koristi koncept veštačke inteligencije za analizu infrastrukture data centara. Analizirajući i vršeći međusobno korelaciju rezultata očitavanja sa miliona hardverskih i softverskih senzora iz velikog broja instaliranih uređaja, portal je sposoban ne samo da rešava, već i da predvidi i predupredi probleme i tako eliminiše neželjene prekide rada servisa.

Infrastruktura današnjih data centara je veoma složena i sadrži veliki broj međusobno zavisnih komponenti. Problemi u radu takvog okruženja su zbog toga kompleksni, pa njihovo rešavanje zahteva zajednički rad eksperata iz vise različitih oblasti – hardvera, hipervizora, operativnih sistema, aplikacija. U velikom broju slučajeva zahteva se i uključivanje centara za podršku jednog ili vise proizvođača što dodatno usložnjava i usporava ceo proces.

Pročitajte i:  Robot sa AI pogonom ubrzava medicinska istraživanja

PCPress.rs Image

Prediktivno i preventivno

HPE Infosight je platforma koja je sposobna da prikuplja i međusobno ukršta podatke sa svih ovih nivoa (cross-stack analitika) i tako značajno ubrza proces rešavanja problema. Sistem je takođe sposoban da nakon uočavanja i rešavanja problema na jednom sistemu i utvrđivanja uzroka problema, izvrši proveru da li na drugim sistemima tog ili drugog korisnika postoji potencijal za pojavu istog problema. Ukoliko se taj potencijal utvrdi, korisnik biva obavešten o akcijama koje je potrebno da preduzme da bi se predupredila pojava problema – korektivne akcije mogu biti zamene drajvera za određene komponente, instaliranje patch-a za operativne sisteme i slično. Primer iz prakse primene HPE Infosight portala sa HPE Nimble storage sistemima pokazao je da je 86% problema bilo predviđeno i preventivno rešeno.

Sve ovo omogućava da se problem u radu rešavaju znatno brže. Tradicionalno, službe za podršku su organizovane hijerarhijski: problem koji korisnik prijavi prihvata podrška prvog nivoa – ukoliko problem nije moguće rešiti na tom nivou, šalje se narednom nivou podrške. U slučaju kompleksnijih problema koji zahtevaju intervenciju visokih nivoa podrške, samo na transfer slučaja podrške sa jednog na drugi nivo se potroši značajno vreme. Pomoću Infosight portala, ovaj gubitak vremena se izbegava, tako što se manje kompleksni slučajevi rešavaju automatski i/ili preventivno – samo oni slučajevi koje nije moguće tako rešiti, automatski se odmah šalju najvišem nivou podrške.

U praksi

HPE Infosight platforma, trenutno raspoloživa  na HPE 3PAR StoreServ i HPE Nimble serijama storage sistema, uči na osnovu celokupne instalirane baze uređaja, tako da korisniku može da pomogne zaključcima i iskustvima koje on sam ne može da izvuče iz sopstvene infrastrukture – osim podataka o potencijalnim problemima, to su i podaci o budućim trendovima potrošnje kapaciteta i performansi.

Pročitajte i:  Francuska koristi Google AI da uoči 20.000 neprijavljenih bazena

Kako sve ovo funkcioniše u praksi? Analiza statističkih podataka je da preko 50% problema koji su prijavljeni podršci za storage sisteme, uopšte ne potiču od storidža. Primera radi, u jednom slučaju je primećeno da je upgrade na novu verziju storage operativnog sistema doveo do drastičnog pada performansi. Ispostavilo se da je problem bio u neispravnim iSCSI komandama koje je u određenim situacijama hipervizor slao storidž sistemu. Pošto je problem bio van storidža, razvijen je patch za koji je problem zaobilazio dok se ne razvije patch za hipervizor, a analizom instalirane baze, svim korisnicima za koje je utvrđeno da bi problem mogao da nastane i u njihovom okruženju, onemogućeno je unapređenje na tu verziju storage operativnog sistema, sve dok proizvodjač nije objavio patch za hipervizor.

Krajnji cilj upotrebe svih ovih mehanizama je povećanje raspoloživosti storage platforme. Primer HPE Nimble storage serije pokazuje da se na nivou instalirane baze, zahvaljujući HPE Infosight platformi, postiže uptime od preko 99.9999% („šest devetki“), odnosno prosečni godišnji downtime manji od 25s, sto ovu tehnologiju kvalifikuje kao optimalno rešenje za preduzeća kojima je visoka raspoloživost IT platforme od ključnog značaja.

Cross-stack analitika

HPE Infosight platforma, omogućava da se, osim sa nivoa storage sistema, podaci prikupljaju i sa mrežnog, hipervizorskog (VMware) nivoa, sve do nivoa virtuelne masine (cross-stack analytics). Detaljna međusobna korelacija ovih podataka upotrebom algoritama veštačke inteligencije omogućava da se iz logovanih podataka izvuku kvalitetni zaključci koji se koriste za brzu identifikaciju problema kao i grafički ili tabelarni prikaz metrika i trendova. Na slikama su prikazani primeri tabelarnog pregleda opterećenja procesora i potrošnje I/O resursa od strane virtuelnih mašina. Na trećoj slici prikazan je primer detaljne analize storage latencije iz perspektive virtuelne mašine, gde se precizno vidi udeo latencije na nivou storage sistema, mreže i hosta u ukupnoj latenciji. Tako se, u slučajevima problema sa IO performansama, lako može utvrditi odakle tačno potiču problemi.

Pročitajte i:  Getty Images neće prihvatati AI-generisana umetnička dela

PCPress.rs Image

HPE Infosight portal omogućava brz i jednostavan pregled procesorskih resursa koje zauzimaju pojedinačne virtuelne mašine. Intenzitet nijanse plave boje pokazuje intenzitet konzumacije procesorskih resursa od strane virtuelnih mašina.

PCPress.rs Image

Pregled potrošnje I/O resursa od strane virtuelnih mašina – Veličina pravougaonika ukazuje na ukupan broj transakcija u mernom periodu, dok intenzitet nijanse crvene boje govori o latenciji, tj. vremenu čekanja virtuelne mašine na odgovor storage sistemima. Pomoću ovog pregleda je jednostavno locirati kritične virtuelne mašine

PCPress.rs Image

Detaljan pregled performansi I/O podsistema konkretne virtuelne mašine. Ukupna I/O latencija je razdvojena na deo koji potiče od storage sistema, deo koji potiče od mreže i deo koji unosi sam host virtuelne infrastrukture. Analizom ovih podataka jednostavno je utvrditi na kom nivou u infrastrukturi postoji eventualni problem sa performansama.

Korisna adresa: www.hpe.com

Ovaj tekst je deo specijala časopisa PC Press, posvećenog upravo Disaster Recovery temi. Kompletan specijal možete čitati potpuno besplatno na našem sajtu!

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,