Intel Core2Duo E8500

PCPress.rs Image Ste­za­nje o­bruča oko kon­ku­ren­ci­je In­tel nas­tav­lja ve­oma a­gre­siv­no, no­vom ge­ne­ra­ci­jom Co­re 2 Duo pro­ce­so­ra i­zrađenih u 45 nm te­hno­lo­giji. Šta ima novo za one kojima je Quad previše?

Sve je počelo od Extreme Edition QX9650, a on­da je usav­rša­va­nje 45 nm pro­ce­sa do­ve­lo do brze po­ja­ve quad‑core mo­de­la. Sle­deći ko­rak u ra­zvo­ju 45 nm po­nu­de su dual‑core mo­de­li, ko­ji još uvek ima­ju naj­veći udeo na trži­štu, a ko­ji­ma se AMD na sve mo­guće načine tru­di da pa­ri­ra. I­zbor pro­ce­so­ra je stvar ko­ja u naj­većoj me­ri tre­ba da za­vi­si od po­tre­ba ko­ri­sni­ka i načina upo­tre­be računa­ra. Quad‑core mo­de­li su ve­oma le­pa stvar, ali o­grom­nom bro­ju ko­ri­sni­ka oni na­pros­to ni­su po­tre­bni. Od­go­va­ra­jući dual‑core mo­de­li u većini slučaje­va za­do­vo­lja­va­ju sve po­tre­be, ta­ko da i dalje pred­stav­lja­ju op­ti­ma­lan i­zbor.

Miloš Stamenković, PC #144

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Intel izdao saopštenje o CPU problemima, optužuje proizvođače matičnih ploča 
SBB

Tagovi: , ,