Internet vodič

PCPress.rs Image

www.ze­le­na­srbi­ja.rs

Ze­le­na Srbi­ja je pro­jekt no­vin­ske agen­ci­je Be­ta, po­držan od stra­ne Mi­nis­tar­stva ži­vo­tne sre­di­ne, ru­dar­stva i pros­tor­nog pla­ni­ra­nja, In­sti­tu­ta za o­drži­ve za­je­dni­ce i Am­ba­sa­de SAD. Cilj saj­ta je očuvanje zdra­ve ži­vo­tne sre­di­ne i pro­mo­vi­sa­nje zdra­vog načina ži­vo­ta. Ra­di se o sa­mos­tal­nom por­ta­lu sa ves­ti­ma, fo­to­gra­fi­ja­ma i vi­deo-za­pi­si­ma na te­mu za­šti­te ži­vo­tne oko­li­ne u Srbi­ji, re­gi­onu i u sve­tu. Tu su i Ze­le­ne te­me, tek­sto­vi ko­ji se ba­ve eko­lo­škim ak­tu­el­nos­ti­ma.

www.men­sa.org/wor­ko­ut.php

Men­sin kviz je na­me­njen sa­mo za za­ba­vu i ni­je re­gu­la­ran test ko­ji bi vas kva­li­fi­ko­vao za član­stvo u Men­si. Do­da­tni hen­di­kep je što pi­ta­nja na ovom saj­tu ni­su va­li­dna za lju­de sa dru­gih go­vor­nih po­dručja jer osim što su na en­gles­kom, ona su i za­sno­va­na na an­glo­sak­son­skom kul­tur­nom mo­de­lu, pa lju­di ko­ji do­la­ze iz dru­gih sre­di­na ne mo­gu da is­ka­žu pot­pu­ni po­ten­ci­jal. Ipak, test mo­že da vas za­ba­vi a i u ne­ku ru­ku uop­šte­no in­for­mi­še da li ste spo­so­bni za o­zbilj­ni­ji pris­tup tes­ti­ra­nju nat­pro­sečne in­te­li­gen­ci­je. Test je vre­men­ski o­gra­ničen na po­la sa­ta – za to vre­me tre­ba od­go­vo­ri­ti na tri­de­set pi­ta­nja. Ka­da po­ša­lje­te od­go­vo­re, do­bićete i re­še­nja sa dis­ku­si­ja­ma i o­bra­zlo­že­nji­ma od­go­vo­ra.

www.ican­stal­ku.com

Sli­ka­nje mo­bil­nim te­le­fo­nom je pos­ta­lo pla­ne­tar­no po­pu­lar­no. Ko­ris­te ga i sta­ri i mla­di, i te­hnički o­bra­zo­va­ni i ne­o­bra­zo­va­ni, ali ma­lo ko zna da mno­gi pa­me­tni mo­bil­ni te­le­fo­ni u na­prav­lje­ne sli­ke ko­di­ra­ju i in­for­ma­ci­ju gde je sce­na sli­ka­na. In­for­ma­ci­ja se pov­lači pre­ko GPS ser­vi­sa. Ova­ko ko­di­ra­ne sli­ke sva­ko­me ko zna gde je me­ta­po­da­tak da­ju do­volj­no in­for­ma­ci­ja da tačno o­dre­di ge­o­gra­fsku ši­ri­nu i du­ži­nu i pre­ci­zno ka­že gde ste sli­ku na­pra­vi­li. Pre­ci­znost je za­pa­nju­juća, jer Google Maps pri­ka­zu­je tačnu po­zi­ci­ju o­bjek­ta u od­go­va­ra­jućoj uli­ci. Na­rav­no, ova po­dra­zu­me­va­na op­ci­ja mo­že je­dnos­tav­no da se is­ključi na te­le­fo­nu, ali ma­lo ko to za­is­ta i ura­di. Sajt o­bjav­lji­va­njem lo­ka­ci­ja nas­tan­ka sli­ka ko­je su jav­no dos­tu­pne na In­ter­ne­tu di­že svest o ovoj mo­gućnos­ti.

Ladislav Struharik

(Objavljeno u PC#183)

Facebook komentari: