PC Press Studio

iPlus rešenje za poslovno štampanje

Budućnost poslovnog štampanja nazivaju različito: OPS – Optimized Print Service, MPS – Managed Print Service, PaaS – Print as a Service, Rent‑a‑print… Za sve te opcije je zajednička premisa da su kompanijama potrebni otisci na papiru… a o štampačima neka brine neko drugi

PCPress.rs Image

Po­slov­nim lju­di­ma je po­zna­to ka­ko mo­gu da na­ba­ve auto­mo­bil za svo­ju fir­mu – pla­te ga o­dje­dnom ili ga u­zmu na kre­dit / li­zing, pa ga plaćaju u ra­ta­ma. A mo­gu i da ga ren­ti­ra­ju na o­dređeni pe­ri­od. Pre ne­go što se upus­te u na­bav­ku, za­vi­sno do fi­nan­sij­skih mo­gućnos­ti i po­slov­nih po­tre­ba, iza­be­ru op­ci­ju da li da bu­du vla­sni­ci auto­mo­bi­la ili da sa­mo plaćaju za­kup nje­go­vog ko­rišćenja. Od to­ga za­vi­si i ka­ko se vo­zi­lo vo­di u po­slov­nim knji­ga­ma, o­bračun amor­ti­za­ci­je i os­ta­le računo­vod­stve­ne zav­rzla­me. Po­se­bna priča su tro­ško­vi ek­splo­ata­ci­je, kao i bri­ga oko o­drža­va­nja, ser­vi­si­ra­nja, go­ri­va… kao i to ko se u fir­mi ili i­zvan fir­me ba­vi auto­mo­bi­lom.

U slučaju štam­pača i mul­ti­fun­kci­onal­nih uređaja za kom­pa­nij­ske po­tre­be, sve na­bro­ja­ne ne­do­umi­ce la­ko se re­ša­va­ju, jer na srpskom trži­štu već go­di­na­ma pos­to­je svi­ma pri­la­gođeni pa­ke­ti i­Plus u­slu­ga. Nji­ma kom­pa­ni­ja Original olak­ša­va pri o­dlučiva­nju i na­bav­ci op­ti­mal­nih re­še­nja za po­slov­no štam­pa­nje, ta­ko da kli­jent do­bi­je o­bje­di­nje­nu bri­gu o uređaji­ma, bez ob­zi­ra na to da li ih je ku­pio ili ren­ti­rao. Kroz po­nu­du uređaja svet­skih bren­do­va Konica Minolta i Oki, oni nu­de op­ti­mi­za­ci­ju u­slu­ga štam­pa­nja, kom­bi­nu­jući sa­ve­to­va­nje, har­dver, im­ple­men­ta­ci­ju so­ftve­ra i u­prav­lja­nje to­ko­vi­ma po­sla, uz obu­ku, o­drža­va­nje i ser­vis.

Pre ne­go što pređemo na de­talj­ni­je o­bja­šnje­nje iPlus kon­cep­ta, da po­gle­da­mo šta ka­že svet­ska prak­sa i is­tra­ži­va­nja o sav­re­me­nom u­prav­lja­nju štam­pa­njem u kom­pa­ni­ja­ma.

Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja po­slov­nog štam­panja

Is­tra­ži­vačko‑ana­li­tička kom­pa­ni­ja Quocirca o­bja­vi­la je i­zve­štaj o re­zul­ta­ti­ma is­tra­ži­va­nja u o­kvi­ru stu­di­je Global Print 2025, spro­ve­de­ne na uzor­ku od 288 ma­lih i sre­dnjih pre­du­zeća u SAD i Ev­ro­pi. Uku­pno 66 od­sto ma­lih i sre­dnjih pre­du­zeća na­vo­di da će pa­pir­ni do­ku­men­ti bi­ti pri­lično ili ve­oma va­žni i u 2025. go­di­ni, u po­ređenju sa 76 od­sto ko­ji to sma­tra da­nas. Iako će ma­la i sre­dnja pre­du­zeća i da­lje za­vi­si­ti od štam­pe i pa­pir­nih do­ku­me­na­ta, nji­hov značaj će se une­ko­li­ko sma­nji­ti.

Ključni na­la­zi is­tra­ži­va­nja go­vo­re da će bu­duće ra­dno o­kru­že­nje u ma­lim i sre­dnjim pre­du­zećima vi­še ličiti na sta­nje „ma­nje pa­pi­ra“, a ne „bez pa­pi­ra“, ka­ko se očeki­va­lo s na­pret­kom di­gi­tal­nih te­hno­lo­gi­ja pro­te­klih go­di­na. Ma­la i sre­dnja pre­du­zeća pla­ni­ra­ju da po­većaju pri­hva­ta­nje auto­ma­ti­za­ci­je pro­ce­sa ra­da i ala­ta za sa­ra­dnju. U sve­mu to­me po­tre­bna im je po­drška po­u­zda­nih sa­ve­tni­ka za di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju, ko­ji će us­pe­šno in­te­gri­sa­ti u­slu­ge i re­še­nja za i da­lje po­tre­ban rad s pa­pir­nim do­ku­men­ti­ma i nje­go­vo pre­pli­ta­nje s di­gi­tal­nim ra­dnim to­ko­vi­ma do­ku­me­na­ta.

PCPress.rs Image

Među iza­zo­vi­ma ko­ji do 2025. sto­je pred u­prav­lja­njem štam­pa­njem u ma­lim i sre­dnjim pre­du­zećima, osim sma­nje­nja upo­tre­be pa­pi­ra, na­la­ze se i: sma­nje­nje op­te­rećenja IT oso­blja, po­bolj­ša­nje ana­li­ti­ke, po­bolj­ša­nje si­gur­nos­ti do­ku­me­na­ta, mo­bil­na štam­pa, sma­nje­nje šte­tnog uti­ca­ja na ži­vo­tnu sre­di­nu, efi­ka­snost po­slov­nih pro­ce­sa, sma­nje­nje tro­ško­va po­tro­šnog ma­te­ri­ja­la i, na­rav­no, sma­nje­nje tro­ško­va har­dve­ra. Za sve to je ne­op­ho­dno an­ga­žo­va­nje ne­ke MPS (Managed Print Service) kom­pa­ni­je, a 62 od­sto ame­ričkih i 60 od­sto ev­rop­skih ma­lih i sre­dnjih pre­du­zeća na­ve­lo je da ko­ris­te ne­ki o­blik MPS‑a. Šta­vi­še, 53 od­sto ma­lih i sre­dnjih pre­du­zeća ka­že da će im MPS bi­ti ključni in­ves­ti­ci­oni pri­ori­tet do 2025. Ne­sum­nji­ve su i ne­ke pre­pre­ke ko­je tre­ba pre­va­zići, kao što je za­bri­nu­tost zbog si­gur­nos­ti po­da­ta­ka, ko­ja je na vrhu lis­te sa 45 od­sto, dok je bri­ga za po­u­zda­nost u­slu­ge na dru­gom mes­tu sa 39 od­sto.

i­Plus pa­ke­ti re­še­nja za štampu

Štam­pač ili mul­ti­fun­kci­onal­ni uređaj ko­ji ko­pi­ra, ske­ni­ra i štam­pa tre­ba da za­do­vo­lji po­tre­be kom­pa­nij­skog ra­dnog o­kru­že­nja, a da i nje­go­va ce­na i tro­ško­vi ek­splo­ata­ci­je ne bu­du crna ru­pa u po­slov­nim ras­ho­di­ma. Crno‑be­lo ili u ko­lo­ru (pa čak i štam­pa­nje u be­loj bo­ji), je­dnos­tra­no ili obos­tra­no, for­ma­ta A4 ili A3… pos­to­je broj­ne va­ri­ja­ci­je iPlus pa­ke­ta u­slu­ga, u za­vi­snos­ti od po­tre­ba i mo­gućnos­ti kli­jen­ta. Sve­je­dno da li se kom­pa­ni­ja o­dluči da ku­pi ili ren­ti­ra uređaje, kroz Basic, Standard ili Advanced pa­ket, ni­vo u­slu­ge se pri­la­gođava ko­ri­sni­ku, bi­lo da je on mi­kro­fir­ma u for­mi sa­mo­za­po­sle­nog pre­du­ze­tni­ka ili mul­ti­na­ci­onal­na kom­pa­ni­ja sa hi­lja­da­ma za­po­sle­nih.

U ra­zvoj iPlus kon­cep­ta op­ti­mi­za­ci­je štam­pe kom­pa­ni­ja Original ula­že svo­je is­kus­tvo ko­je je du­že od če­tvrt ve­ka. Za­to je i mo­gla da po­nu­di ce­lo­ku­pnu u­slu­gu, ko­ja kreće od kon­sul­ta­ci­ja i ana­li­ze tre­nu­tnog sta­nja, pre­dlo­ga od­go­va­ra­jućeg štam­pača ili mul­ti­fun­kci­onal­nog uređaja, uz značajan po­pust u o­dno­su na uobičajen način na­bav­ke te o­pre­me. Već u Standard pa­ke­tu iPlus u­slu­ga u po­nu­di su i po­moć pri oda­bi­ru me­sečnog pa­ke­ta i kom­ple­tna ana­li­za tre­nu­tnog re­še­nja sa i­zra­dom pre­dlo­ga pro­jek­ta op­ti­mi­za­ci­je štam­pa­nja. Naj­vi­ši, Advanced pa­ket, obu­hva­ta i po­de­ša­va­nje so­ftve­ra pre­ma po­tre­ba­ma ko­ri­sni­ka, na­pre­dnu obu­ku ko­ri­sni­ka i a­dmi­nis­tra­to­ra sa IT po­drškom, kao i in­sta­la­ci­ju i o­drža­va­nje so­ftve­ra za kon­tro­lu štam­pe.

PCPress.rs Image

Svi pa­ke­ti iPlus u­slu­ga po­dra­zu­me­va­ju po­moć pri oda­bi­ru uređaja, is­po­ru­ku i in­sta­la­ci­ju uređaja i o­snov­nu obu­ku ope­ra­te­ra. Tu su i pu­na ga­ran­ci­ja to­kom tra­ja­nja ugo­vo­ra, re­dov­no i van­re­dno o­drža­va­nje uređaja, dos­ta­va to­ne­ra i po­tro­šnog ma­te­ri­ja­la, kao i ko­rišćenje za­men­skog uređaja. U­ključeno je i sve ve­za­no za so­ftver: is­po­ru­ka so­ftver­skog ala­ta pro­i­zvođača o­pre­me, so­ftver za praćenje sta­tu­sa uređaja i in­sta­la­ci­ja draj­ve­ra i so­ftve­ra.

Na kon­kre­tnom pri­meru

PCPress.rs ImageDa vi­di­mo ka­ko iPlus i­zgle­da u prak­si, na pri­me­ru mul­ti­fun­kci­onal­nog uređaja Konica Minolta bizhub 226. U slučaju ku­po­vi­ne, ka­da uređaj pos­ta­je vla­sni­štvo kup­ca, plaća se ce­na s po­pus­tom ko­ja i­zno­si 647 ev­ra, uz oba­ve­zu plaćanja pa­uša­la za štam­pu na­re­dne dve go­di­ne (npr. za pa­ket iPlus 2500 to i­zno­si 16,90 ev­ra me­sečno). U slučaju ra­ni­jeg ras­ki­da ugo­vo­ra, uređaj os­ta­je u vla­sni­štvu kup­ca, a on sa­mo vraća odo­bre­ni po­pust ko­ji je do­bio pri­li­kom ku­po­vi­ne, što i­zno­si 221 ev­ro. Pa­ket obu­hva­ta i sav po­tro­šni ma­te­ri­jal za 2500 oti­sa­ka izu­zev pa­pi­ra, kao i sve po­me­nu­te u­slu­ge iPlus pa­ke­ta (ga­ran­ci­ja, o­drža­va­nje, dos­tav­lja­nje to­ne­ra, ko­rišćenje za­men­skog uređaja…) To­kom tra­ja­nja ugo­vo­ra mo­guće je me­nja­ti ugo­vo­re­ni broj oti­sa­ka, u skla­du s pro­me­nom obi­ma po­slo­va­nja.

Ako se kli­jent o­dluči za ren­ti­ra­nje is­tog uređaja, on­da se is­ta ce­na sa po­pus­tom ko­ja i­zno­si 647 ev­ra plaća na 24 ra­te. U tom slučaju me­sečna ra­ta i­zno­si 26,96 ev­ra, plus me­sečni pa­ušal za štam­pu od is­tih 16,90 ev­ra, s ta­kođe u­ključenim po­me­nu­tim u­slu­ga­ma iPlus pa­ke­ta. Iako po­sle is­te­ka ren­ti­ra­nja uređaj ne os­ta­je u vla­sni­štvu, pre­dnos­ti ove op­ci­je za kli­jen­ta je­su u to­me što se uređaj knji­go­vod­stve­no ne vo­di kao o­snov­no sred­stvo, pa ne pos­to­ji ni tro­šak amor­ti­za­ci­je. Po­go­dnost je i to što, zbog stal­nog na­pret­ka te­hno­lo­gi­je štam­pa­nja, a i pro­me­na po­tre­ba fir­me, po­sle dve go­di­ne mo­že da se u­zme uređaj naj­no­vi­je ge­ne­ra­ci­je. Za kom­pa­ni­je ko­je ima­ju ve­li­ki obim štam­pa­nja, ugo­va­ra­ju se po­se­bni u­slo­vi ko­ji mo­gu da obe­zbe­de ren­ti­ra­nje za nu­la di­na­ra.

Kom­ple­tnu po­nu­du štam­pača i mul­ti­fun­kci­onal­nih uređaja svet­skih bren­do­va Konica Minolta i Oki, uz online i­zbor od­go­va­ra­jućeg pa­ke­ta iPlus u­slu­ga, mo­že­te da pro­nađete na originalgrupa.com/iplus.

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,