Top50 Glas publike

Cyber pokloni za Dan zaljubljenih

Mo­žda ne­ki­ma high‑tech po­klo­ni za dan ka­da se sla­vi lju­bav ne i­zgle­da­ju ro­man­tično, ali gi­ko­vi i za­lju­blje­ni­ci u no­ve te­hno­lo­gi­je ne bi se slo­ži­li s tim. Ako i vi spa­da­te u tu gru­pu, za­bo­ra­vi­te na cveće i čoko­la­de, jer ni­šta ne go­vo­ri „vo­lim te“ kao no­vi ga­džet

PCPress.rs Image

MyOeno dže­pni ske­ner za vino

De­gus­ta­ci­ja vi­na mo­že da bu­de le­po ili zas­tra­šu­juće is­kus­tvo, po­se­bno u pri­sus­tvu dru­gih oso­ba ko­je su mo­žda is­ku­sni­je. Međutim, ako ste za­bri­nu­ti da mo­žda va­še nep­ce ni­je do­volj­no so­fis­ti­ci­ra­no da bis­te uočili ra­zličite as­pek­te vi­na ko­je pi­je­te, ne bri­ni­te jer je te­hno­lo­gi­ja tu da vam pomogne. Fran­cus­ki ga­džet na­zvan MyOeno, u su­šti­ni je ske­ner ko­ji mo­že­te da umočite u čašu vi­na, on će po­tom da ske­ni­ra sa­držaj i da vam pru­ži de­ta­lje, kao što su jačina, ko­ličina ta­ni­na i ki­se­lost.

Od­go­va­ra­juća a­pli­ka­ci­ja za pa­me­tne te­le­fo­ne (po­ve­zi­va­nje pre­ko Bluetooth‑a) ta­kođe će omo­gućiti ko­ri­sni­ci­ma da sačuva­ju in­for­ma­ci­je ko­je su do­bi­li to­kom ske­ni­ra­nja i na­pra­ve lis­te, ta­ko da zna­ju ko­je ka­rak­te­ris­ti­ke vi­na vo­le ili ne vo­le, a mo­gu čak i da tra­že vi­na slična oni­ma ko­ja im se do­pa­da­ju. Uređaj ra­di uz po­moć vi­dlji­ve i sko­ro vi­dlji­ve ana­li­ze spek­tra ko­ja ša­lje spe­ci­fične ta­la­sne du­ži­ne, a na o­sno­vu ap­sor­pci­je tih ta­la­snih du­ži­na, biće u mo­gućnos­ti da pru­ži de­talj­nu ana­li­zu ono­ga što pi­je­te, za­hva­lju­jući MyOeno al­go­ri­tmi­ma ko­ji mo­gu da i­zdvo­je ra­zličite karakteristike vi­na.

PCPress.rs Image

Za sa­da MyOeno ra­di sa­mo sa crnim vi­ni­ma pa ako ste vi­še oso­ba ko­ja pre­fe­ri­ra be­la, mo­raćete ma­lo da sačeka­te. U međuv­re­me­nu, oni ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni da ova­kvim pri­go­dnim po­klo­nom o­bra­du­ju svo­ju lep­šu ili jaču po­lo­vi­nu za Sve­tog Tri­fu­na, ko­ji je u na­ro­du po­znat i kao „Dan ljubavi i vi­na“, mo­gu da pro­nađu ga­džet na Amazon‑u za 89 do­la­ra.

Fi­li­min lampe

Ve­ze na da­lji­nu ni­su la­ke, bi­lo da je u pi­ta­nju dru­ga po­lo­vi­na, naj­bo­lji pri­ja­telj, član po­ro­di­ce ili ne­ko do ko­ga vam je sta­lo. Ove lam­pe su ide­alan, sve­tleći način da ne­ko­me sta­vi­te do zna­nja da ra­zmi­šlja­te o nji­ma. Ku­pi­te par i drži­te je­dnu lam­pu kod se­be a dru­gu daj­te vo­lje­noj oso­bi. Ka­da se obe po­ve­žu pre­ko Wi‑Fi‑ja na lo­kal­nu mre­žu, do­di­ri­va­nje bi­lo ko­je od njih po­kre­nuće i dru­gu, bez ob­zi­ra na to ko­li­ko da­le­ko se na­la­zi­te od svo­je vo­lje­ne oso­be.

Pročitajte i:  Gizmodrom: Gadžeti za putovanja

PCPress.rs Image

Ide­ja ko­ja sto­ji iza Filimin‑a jes­te da ka­da je­dna oso­ba do­dir­ne svo­ju lam­pu, dru­ge Filimin lam­pe u po­ve­za­nom kru­gu lam­pi da­ju is­ti sjaj, bez ob­zi­ra na to gde se je­di­ni­ca na­la­zi. Ako član va­še po­ro­di­ce do­dir­ne svoj Filimin, svi Filimin‑i u gru­pi pro­me­niće bo­ju i ta­ko će va­ša po­ro­di­ca zna­ti da je je­dan od vas od­go­vo­rio. Bez da­lje ak­tiv­nos­ti, va­ši Filimin‑i će se u ro­ku od ne­ko­li­ko sa­ti uga­si­ti i doći do crne bo­je.

Ži­vot da­nas teče brzo, po­ne­kad čak ne­ma­mo ni vre­me­na za te­le­fon­ski po­ziv, a ove si­ja­li­ce su za­nim­ljiv i pri­kla­dan način sla­nja slat­ke po­ru­ke. Ako i da­lje tra­ži­te sav­rše­ni po­klon za vo­lje­nu oso­bu ko­ja ni­je pod is­tim kro­vom, ove lam­pe mo­gu bi­ti o­dlična op­ci­ja, a pro­da­ju se po ce­ni od 85 do 170 do­la­ra.

Dže­pni bo­om­box

Sa ovim ga­dže­tom va­ša vo­lje­na oso­ba mo­že da uži­va u zvu­ci­ma omi­lje­nih mu­zičkih me­lo­di­ja na old school način bi­lo gde, ka­ko na kam­po­va­nju, ta­ko i dok se o­dma­ra u dvo­ri­štu. Ovaj dže­pni zvučnik obe­zbeđuje zna­tno bo­lji zvuk od mo­bil­nog te­le­fo­na, a na­prav­ljen je od re­ci­kli­ra­nih li­me­nih ku­ti­ja za mint bom­bo­ne. Bi­lo ko­ji uređaj s pri­ključkom za slu­ša­li­ce mo­že da se po­ve­že s njim.

PCPress.rs Image

Sva­ki zvučnik do­la­zi s 9‑vol­tnom ba­te­ri­jom (la­ko se mo­že za­me­ni­ti ka­da se po­tro­ši) kao i s po­moćnim ka­blom. Što se tiče di­zaj­na, mo­že­te da iza­be­re­te šta vam se naj­vi­še do­pa­da iz ši­ro­ke po­nu­de. Sva­ki od ovih dže­pnih zvučni­ka pra­vi se ručno i po na­rudž­bi­ni, ta­ko da je vre­me čeka­nja do je­dne ne­de­lje, a ce­na je 75 do­la­ra. Je­di­na ma­na je što sajt Etsy, ko­ji je po­znat po DIY i ume­tničkim ru­ko­tvo­ri­na­ma, za sa­da ne ša­lje za Srbi­ju, ma­da bi­smo se us­ko­ro i mi mo­gli naći na lis­ti…

Pročitajte i:  Gizmodrom: Praznici nam stižu

Be­žična tas­ta­tu­ra i miš od bam­bu­so­vog drveta

Se­de­nje u open space kan­ce­la­ri­ji dan za da­nom mo­že da os­ta­vi tra­ga na va­šu psi­hu. Ne­ko­li­ko je­din­stve­nih, ličnih de­ta­lja mo­že da po­mo­gne va­šoj vo­lje­noj oso­bi da se u svom ra­dnom o­kru­že­nju oseća ma­lo pri­ja­tni­je i da ma­kar na­krat­ko za­bo­ra­vi da je to sa­mo mes­to u kom bo­ra­vi od de­vet do pet (a ve­ro­va­tno i du­že).

PCPress.rs Image

SNGU SG‑KG101 tas­ta­tu­ra i miš na­prav­lje­ni su od bam­bu­so­vog drve­ta i i­zdvo­jiće sto va­še vo­lje­ne oso­be od os­ta­lih u kan­ce­la­ri­ji. Ve­li­ki bo­nus je što ni miš ni tas­ta­tu­ra ne za­hte­va­ju kabl, pa će sto bi­ti ure­dni­ji. Kom­pa­ti­bil­ni su s većinom ta­ble­ta, pa­me­tnih te­le­fo­na i računa­ra, kao i sa ope­ra­tiv­nim sis­te­mi­ma Windows 10, 8, 7, Vista i XP – ni­je po­tre­ban ni­ka­kav do­da­tan so­ftver da bi ra­di­li. Ce­na na Amazon‑u je od 43 do 59 do­la­ra. Ele­gan­tan po­klon će se si­gur­no do­pas­ti svim kre­ativ­nim ti­po­vi­ma, ali imaj­te na umu da su tas­ta­tu­ra i miš na­prav­lje­ni od pra­vog bam­bu­sa, a bo­ja drve­ta i tek­stu­ra mo­gu va­ri­ra­ti ili ima­ti pri­ro­dna obe­le­žja – to je nor­mal­no i sas­tav­ni je deo pri­ro­dnog, si­ro­vog ma­te­ri­ja­la.

HB prsten

Ima­mo ne­što i za one ko­ji mo­žda že­le o­zbilj­no da se po­sve­te i oba­ve­žu vo­lje­noj oso­bi, s ob­zi­rom na ce­nu i ma­te­ri­ja­le od ko­jih je i­zrađen ovaj ga­džet, ali ide­mo re­dom. Kom­pa­ni­ja TheTouch ra­zvi­la je prsten ko­ji vam omo­gućava da u re­al­nom vre­me­nu vi­di­te i ose­ti­te ot­ku­ca­je srca vo­lje­ne oso­be.

PCPress.rs Image

HB prsten, ko­ji je na­prav­ljen od sa­fi­ra, nerđajućeg čeli­ka i ro­ze zla­ta, pro­gra­mi­ra se pu­tem po­se­bno di­zaj­ni­ra­ne a­pli­ka­ci­je za iOS i Android, ta­ko da mo­že­te da po­ve­že­te svoj pri­me­rak s pri­mer­kom dru­ge oso­be i ose­ti­te nje­ne ot­ku­ca­je srca, bi­lo da se na­la­zi­te je­dno po­red dru­gog ili ste na ra­zličitim kon­ti­nen­ti­ma. Ka­da se na­pu­ni, prsten se po­ve­zu­je sa a­pli­ka­ci­jom pre­ko Bluetooth‑a. Prsten „sni­ma va­še srce“ po­moću sen­zo­ra, i kad god ga dva­put do­dir­ne­te, ose­tićete ot­ku­ca­je srca svog par­tne­ra u re­al­nom vre­me­nu i vi­dećete crve­nu li­ni­ju ko­ja tre­pe­ri u ri­tmu ot­ku­ca­ja srca.

Pročitajte i:  Gizmodrom: Gadžeti za putovanja

PCPress.rs Image

Ne mo­ra­te bi­ti ro­man­tično ve­za­ni za ne­kog ka­ko bis­te is­ko­ris­ti­li pre­dnos­ti prste­na. „HB prsten mo­že da bu­de vrlo ko­ri­sno sred­stvo za lju­de ko­ji se ba­ve po­ten­ci­jal­no opa­snim za­ni­ma­nji­ma, kao što su voj­nik, po­li­ca­jac, va­tro­ga­sac i mno­ga dru­ga, čiji su ži­vo­ti sva­ko­dnev­no u opa­snos­ti, omo­gućava­jući na ovaj način svo­jim blis­kim oso­ba­ma da ma­nje bri­nu“, tvrde iz kom­pa­ni­je. Ce­ne se, u za­vi­snos­ti od ma­te­ri­ja­la, kreću se od 299,50 do­la­ra (599 do­la­ra par) do 1.495 do­la­ra (2.990 do­la­ra par).

BCE­LI­FE blu­eto­oth zim­ska kapa

Dan za­lju­blje­nih sla­vi se u fe­bru­aru ka­da zi­ma i hla­dnoća još uvek vla­da­ju, a pro­leće iščeku­je­mo s nes­trplje­njem. S tim na umu, mo­gli bis­te da u­zme­te u ra­zma­tra­nje be­žičnu Bluetooth zim­sku ka­pu. Je­dnos­tav­no i brzo se po­ve­zu­je s pa­me­tnim te­le­fo­ni­ma, ta­ble­ti­ma, lap­to­pi­ma i dru­gim Bluetooth uređaji­ma, na­kon čega mo­že­te da slu­ša­te mu­zi­ku i od­bi­ja­te/pri­ma­te po­zi­ve bi­lo gde, a be­žični op­seg je do de­set me­ta­ra.

PCPress.rs Image

Bluetooth ka­pa obe­zbeđuje sma­nje­nja bu­ke, a tu je i ste­reo‑zvučnik s na­pre­dnim di­gi­tal­nim zvu­kom, ba­lan­si­ra­nim su­per­ba­som, di­na­mičkim sre­dnjim i kris­tal­no ja­snim vi­so­kim no­ta­ma, što slu­ša­nje mu­zi­ke po­di­že na vi­ši ni­vo dok je u is­to vre­me šti­ti uši od hla­dnoće. Pre­dnost je to što vi­še nećete mo­ra­ti da se bri­ne­te o ka­blo­vi­ma ili slu­ša­li­ca­ma ko­je is­pa­da­ju iz va­ših uši­ju dok trčite i tre­ni­ra­te na čis­tom, zim­skom va­zdu­hu.

Ba­te­ri­ja mo­že da i­zdrži do osam sa­ti re­pro­duk­ci­je, po­tre­bno je sat do dva da se na­pu­ni pre­ko USB‑a, a i­zdrža­va do 60 sa­ti u pri­prav­nos­ti. Ova ple­te­na Bluetooth ka­pa sa u­građenim ste­reo‑zvučni­kom i mi­kro­fo­nom na le­voj slu­ša­li­ci omo­gućava vam da pres­kočite pe­smu ko­ju slu­ša­te, kao i da od­go­vo­ri­te na po­zi­ve ili ih pre­ki­ne­te bez do­di­ri­va­nja te­le­fo­na. Zvučni­ci se la­ko i­zvlače ka­da že­li­te da je ope­re­te. Ako vam se svi­de­la, po­tra­ži­te je na Amazon‑u za 31 do­lar.

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , ,