BIZIT plus

Kako do povoljnog štampanja: iPlus usluge

Svakoj firmi, ma koliko ona velika bila, potrebno je efikasno štampanje dokumenata. Iako ovi troškovi mogu da budu značajna stavka u budžetu, većina ih prihvata misleći da tako mora da bude. Ne mora – ako se koriste iPlus poslovna rešenja!

PCPress.rs Image

Štam­pač je je­dan od onih kan­ce­la­rij­skih uređaja na ko­je se ne o­braća pre­vi­še pa­žnje, očeku­jući da ra­di bes­pre­kor­no. Ono što čes­to za­bo­ra­vi­mo jes­te to da on tre­ba da se o­drža­va ka­ko se ne bi de­si­lo da za­ka­že ka­da je naj­bi­tni­je. Bez ob­zi­ra na to da li je reč o ma­loj kom­pa­ni­ji ili ve­li­kom sis­te­mu, ula­ga­njem u uređaje i bri­gom o nji­ho­vom o­drža­va­nju ma­lo ko ima vre­me­na (i zna­nja) da se ba­vi. Za­što on­da taj po­sao ne bi­smo po­ve­ri­li pro­fe­si­onal­ci­ma i pri­tom u­šte­de­li?

U­pra­vo je to ide­ja iPlus re­še­nja – da se ko­ri­sni­ci­ma omo­gući po­volj­ni­ja ku­po­vi­na uređaja za­je­dno sa u­slu­gom o­drža­va­nja u skla­du sa stan­dar­di­ma pro­i­zvođača o­pre­me. Ovim re­še­njem mo­že­te da na­ba­vi­te uređaj po mno­go po­volj­ni­joj ce­ni ne­go inače i da pri­tom bri­gu o o­drža­va­nju pre­pus­ti­te pro­fe­si­onal­ci­ma.

PCPress.rs Image

In­te­re­san­tno je da je iPlus ve­oma la­ko o­bja­sni­ti po­ređenjem s ku­po­vi­nom mo­bil­nog te­le­fo­na na ugo­vor. Po­put mo­bil­nih ope­ra­to­ra, i ov­de ima­te mo­gućnost ku­po­vi­ne uređaja po po­volj­ni­joj ce­ni uz oda­bir pa­ke­ta u­slu­ga. Na­rav­no, iPlus je spe­ci­fično bi­znis re­še­nje ko­je nu­di mno­go vi­še od po­volj­ni­je ce­ne štam­pača ili mul­ti­fun­kci­onal­nog uređaja.

Šta do­no­si i­Plus re­še­nje?

PCPress.rs ImageKu­po­vi­na kroz iPlus pro­gram ima broj­ne pre­dnos­ti, ko­je počinju s kon­sul­ta­ci­ja­ma. Reč je o stručnim kon­sul­ta­ci­ja­ma gde se ana­li­zi­ra­ju po­slov­ne po­tre­be ka­ko bi se iza­brao ade­kva­tan uređaj ili vi­še njih. Čak i u ovom poče­tnom sta­di­ju­mu, ka­da se tek upo­zna­je­te s pro­gra­mom, pos­ta­je ja­sno da mo­že ne sa­mo da se u­šte­di već i na­ba­vi mno­go kva­li­te­tni­ji uređaj. Ipak, ono što je za mno­ge pre­su­dno ni­je poče­tna u­šte­da, već du­go­ročni plan ko­ji u­ključuje lak­še po­slo­va­nje.

Tu se, pre sve­ga, mi­sli na te­hničku po­dršku od ko­je se očeku­je brzo i efi­ka­sno re­ša­va­nje pro­ble­ma. Ja­sno je da pos­to­je si­tu­aci­je ka­da uređaj je­dnos­tav­no mo­ra da ra­di. U tim si­tu­aci­ja­ma pro­blem je sva­ki mi­nut sto­pi­ra­nja po­sla. Mo­žda se ovi kva­ro­vi ne mo­gu pre­dvi­de­ti, ali se mo­gu brzo is­pra­vi­ti. Čak i ako je slučaj o ve­li­kom kva­ru, vaš po­sao neće sta­ti jer ćete do­bi­ti za­men­ski uređaj ko­ji se dos­tav­lja ek­spre­sno.

Ka­ko to i­zgle­da u prak­si?

Mar­ko Ger­di­jan, vla­snik kom­pa­ni­je Original ko­ja sto­ji iza iPlus pro­gra­ma, ot­krio nam je ka­kva su is­kus­tva prvih ko­ri­sni­ka u­slu­ga:

Ka­da je iPlus re­še­nje prvo­bi­tno pred­stav­lje­no, prvi ko­ri­sni­ci bi­li su po­ma­lo zbu­nje­ni, jer ni­su zna­li šta da očeku­ju od ove vrste u­slu­ga. Na počet­ku je je­di­ni ra­zlog bio po­pust pri­li­kom na­bav­ke, međutim, da­nas ko­ri­sni­ci na­ših u­slu­ga sve vi­še in­sis­ti­ra­ju na pu­noj po­dršci nji­ho­vim po­slov­nim pro­ce­si­ma. Uređaji su pos­ta­li to­li­ko na­pre­dni da su ko­ri­sni­ci shva­ti­li i dru­ge pre­dnos­ti je­dnog or­ga­ni­zo­va­nog sis­te­ma sas­tav­lje­nog od uređaja i u­slu­ge.“

PCPress.rs Image

Ka­ko ka­že Ger­di­jan, ko­ri­sni­ci su ve­oma po­zi­tiv­no re­ago­va­li pre sve­ga na svo­jev­rsni outsourcing jer ni­su mo­ra­li da bri­nu o to­ne­ri­ma i o­drža­va­nju prin­te­ra. Tre­ba­lo je sa­mo da zna­ju da ko­ris­te uređaj i da po­zo­vu te­hničku po­dršku ako ne­što ne ra­di ka­ko tre­ba.

In­te­re­san­tno je da te­hnička po­drška do­la­zi u pa­ke­tu sa uređajem ko­ji je u pot­pu­nos­ti u vla­sni­štvu kom­pa­ni­je ko­ja je pot­pi­sa­la ugo­vor. Da­kle, o­pre­ma se ne i­znaj­mlju­je, već ku­pu­je po pov­lašćenoj ce­ni. Ko­li­ko u tom slučaju ko­šta­ju prin­te­ri i mul­ti­fun­kci­onal­ni uređaji? U za­vi­snos­ti od pa­ke­ta, mo­gu da bu­du i sa­mo 1 di­nar! U kom­pa­ni­ji Original sma­tra­ju da je na nji­ma da da­ju po­pust na ku­po­vi­nu uređaja, a Mar­ko Ger­di­jan o­bja­šnja­va tu po­slov­nu stra­te­gi­ju:

Ve­ru­jem da mi tre­ba da da­mo po­pust za ku­po­vi­nu za­to što nam ku­pac uka­zu­je po­ve­re­nje da kroz ugo­vor­ni o­dnos bri­ne­mo o nje­go­vom uređaju. Vi­si­na po­pus­ta ni­je ničim o­gra­ničena. Mo­že bi­ti i to­li­ka da ku­pac pos­ta­ne vla­snik sku­pog uređaja za 1 di­nar. Bez ob­zi­ra na ve­ličinu po­pus­ta, ku­pac je uvek vla­snik uređaja.

PCPress.rs Image

O­da­bir uređaja i pa­ke­ta

Za­je­dno s ku­po­vi­nom, kli­jent pot­pi­su­je i ugo­vor o o­drža­va­nju ko­ji mo­že pri­la­gođava­ti po­tre­ba­ma po­slo­va­nja to­kom tra­ja­nja ugo­vo­ra, na­rav­no uz obos­tra­nu sa­gla­snost. Prvi ko­rak je sva­ka­ko oda­bir štam­pača ili mul­ti­fun­kci­onal­nog uređaja ko­ji za­do­vo­lja­va po­tre­be kom­pa­ni­je. Na­kon to­ga sle­di i­zbor pa­ke­ta u o­kvi­ru ko­jeg se do­bi­ja o­dređeni broj oti­sa­ka na me­sečnom ni­vou.

Tu ni­je kraj. Uko­li­ko kom­pa­ni­ja pro­me­ni obim po­sla, mo­guće je mo­di­fi­ko­va­ti ugo­vor. To znači da se mo­že pot­pi­si­va­ti veći, ali i ma­nji pa­ket od prvo­bi­tnog, sve dok taj obim po­sla mo­že da se us­kla­di sa op­ti­mal­nim obi­mom ra­da sa­mog uređaja. Ugo­vo­ri i pu­na ga­ran­ci­ja pot­pi­su­ju se na pe­ri­od od dve do pet go­di­na, ili dru­gačije ako kli­jen­ti to tra­že. Va­žno je na­po­me­nu­ti da ne pos­to­je ni­ka­kvi skri­ve­ni tro­ško­vi u sa­mom pro­ce­su. Na ova­ko o­tvo­ren pris­tup po­slo­va­nju, klijen­ti ima­ju izu­ze­tno po­zi­tiv­ne re­ak­ci­je, is­tiče Mar­ko Ger­di­jan:

Svet­ski trend cene o­drža­va­nja o­pre­me po od­štam­pa­noj stra­ni­ci po­la­ko pos­ta­je stan­dard i kod nas, a iPlus da­je mo­gućnost da se taj trend, za­je­dno sa os­ta­lim pre­dnos­ti­ma, im­ple­men­ti­ra i kod na­ših ku­pa­ca, na obos­tra­no za­do­volj­stvo.

PCPress.rs Image

Bu­dućnost u clo­ud‑u

U­brza­nim ra­zvi­ja­njem cloud ser­vi­sa, i kom­pa­ni­ja Original ima pla­no­ve ra­zvi­ja­nja iPlus pro­gra­ma u tom sme­ru. Ide­ja je da se pru­že do­da­tne mo­gućnos­ti svim ko­ri­sni­ci­ma, bez ob­zi­ra na to da li su ma­li ili ve­li­ki. To potvrđuje i vla­snik kom­pa­ni­je Original, Mar­ko Ger­di­jan:

Lo­gičan ra­zvoj bio bi kroz cloud. Tre­ba­lo bi da ra­zvoj pra­ti svet­ske tren­do­ve har­dver­skih i so­ftver­skih re­še­nja. Im­ple­men­ta­ci­ja mo­der­nih te­hno­lo­ških dos­ti­gnuća kroz cloud obe­zbe­diće ko­ri­sni­ci­ma iPlus‑a lako korišćenje i racionalnije raspolaganje neophodnim resursima.

Ono u šta mo­že­mo da bu­de­mo si­gur­ni jes­te to da je u vre­me bri­ge o efi­ka­snos­ti kom­pa­ni­ja, eli­mi­ni­sa­nje su­vi­šnih tro­ško­va, uz pra­vil­no o­drža­va­nje sis­te­ma, u vrhu pri­ori­te­ta me­na­džmen­ta. Po­slov­na re­še­nja ko­ja do­no­si iPlus ko­rak su u tom sme­ru.

Korisna adresa: www.ori­gi­nal­gru­pa.com/i­plus

Facebook komentari: