ERP 2024

Review: ASUS ZenBook 15 Pro UX580 – Digitalna zen-bašta

Ino­va­ci­je ko­je nu­di ASUS najčešće ni­su ra­di­kal­ne, po­put no­vih vrsta za­kriv­lje­nih ili sa­vi­tlji­vih e­kra­na. Ako izu­z­me­mo do­sad ne­viđenu sna­gu ugrađenu u laptop (ne računa­mo gej­mer­ske, iako vrlo ko­mo­tno i na ovom mo­že­te da se i­gra­te), ino­va­ci­ja se sas­to­ji u to­me da se umes­to touchpad‑a u pročelju tas­ta­tu­re na­la­zi – touch screen. No, naj­pre ne­što o o­snov­nim ka­rak­te­ris­ti­ka­ma.

PCPress.rs Image

Sna­ga pik­se­le va­lja

PCPress.rs ImageO­dmah da vam ka­že­mo da smo na test do­bi­li naj­jaču kon­fi­gu­ra­ci­ju, a to po­dra­zu­me­va Core i9 pro­ce­sor na 2,9 GHz čijih šest je­zga­ra i­zvrša­va du­plo vi­še thread‑ova. Po­red naj­no­vi­je in­te­gri­sa­ne In­tel HD 630 gra­fi­ke, tu je i NVI­DIA GTX 1050 Ti – da­kle ni ma­lo na­iv­na kon­fi­gu­ra­ci­ja čak i za am­bi­ci­ozan des­ktop. To­me tre­ba do­da­ti i svih 16 GB DDR4 me­mo­ri­je, SSD M.2 drajv od 1 TB i 4K e­kran dijagonale 15,6“ ose­tljiv na do­dir, pa ne­ka­ko po­ku­šaj­te da za­o­kru­ži­te sli­ku o ovom laptopu kod ko­ga je sve ovo sta­lo u stan­dar­dno ultrabook kući­šte uku­pne mase 2 kg.

Pro­jek­to­va­na ma­lo­pro­daj­na ce­na ovog mo­de­la je oko 320.000 di­na­ra što nam se i ne čini pre­vi­še s ob­zi­rom na u­građene kom­po­nen­te, a za one ko­ji ne mo­gu ili ne že­le da o­dvo­je baš to­li­ko za računar, po­me­ni­mo da pos­to­je i „sla­bi­je“ va­ri­jan­te. Dok ko­ličina RAM‑a (pa­me­tno) os­ta­je fik­si­ra­na na 16 GB uz na­po­me­nu da ploča doz­vo­lja­va do 64 GB, a gra­fi­ka na po­me­nu­ti GTX 1050 Ti, va­ri­ja­ci­je pro­ce­so­ra su mo­guće uz Core i7 (2,2 GHz) i Core i5 (2,3 GHz). Mo­guće je iza­bra­ti i M.2 SSD od 0,5 TB, ali i SA­TA 3 va­ri­jan­te od 256 i 512 GB. Naj­zad, ako vam je 4K pre­vi­še, mo­že­te se o­dlučiti i za FullHD e­kran is­tog IPS kva­li­te­ta. Čak i ako se o­dlučimo za naj­skrom­ni­ju va­ri­jan­tu, UX580 os­ta­je ve­oma moćna ma­ši­na.

Pročitajte i:  ASUS predstavio ASUS Vivobook S 15, prvi Copilot+ PC sa Windows 11 AI podrškom

PCPress.rs Image

Ono što ne mo­že­mo da pre­ža­li­mo je činje­ni­ca da ni­smo sti­gli da in­sta­li­ra­mo ne­ke na­pre­dni­je a­pli­ka­ci­je za mo­de­ling, ren­de­ring i vi­deo‑o­bra­du, pa ni­smo ose­ti­li pra­vu sna­gu ove kon­fi­gu­ra­ci­je u ne­kom re­al­nom sce­na­ri­ju kad ren­de­ru­je­mo ani­ma­ci­ju kom­pli­ko­va­ne 3D sce­ne ili re­ko­di­ra­mo sav vi­deo sa BI­ZIT YouTube ka­na­la. Ali čak i pov­ršno vrte­nje tes­to­va ili rad u stan­dar­dnim a­pli­ka­ci­ja­ma sve­doče o to­me da je ovo pra­va ma­ši­na na ko­joj tre­ba da se nađe Adobe CC ko­lek­ci­ja uz pro­bra­ne mo­de­ling/ren­de­ring a­pli­ka­ci­je ko­ja će pru­ži­ti pu­nu slo­bo­du va­šoj kre­ativ­nos­ti.

Vi­še­na­men­ski e­krančić

Ono što do sa­da ni­smo vi­de­li je e­kran­ski touchpad. Da ne bu­de za­bu­ne, reč je o FullHD e­kra­nu ose­tlji­vom na do­dir od 5,5“ u Super IPS+ kva­li­te­tu. Mo­že da se ko­ris­ti i kao običan touchpad, a pri­kaz na nje­mu mo­že se mo­že is­ključiti, što je sa­mo je­dan od četi­ri načina ra­da.

PCPress.rs Image

O­snov­ne načine ra­da mo­že­te da me­nja­te fun­kcij­skim tas­te­rom F6, a po­red to­u­chpad načina, tu je i ino­va­tiv­ni ScreenPad način ra­da ko­ji pru­ža naj­vi­še za­do­volj­stva i za­ba­ve. On sa­drži ScreenPad Toolbar s o­snov­nim fun­kci­ja­ma ko­je čes­to ko­ris­ti­te po­put mej­la, me­di­ja ple­je­ra, ka­len­da­ra, kal­ku­la­to­ra i slično. Po­te­zom prsta na do­le na vrhu ma­log e­kra­na će se o­tvo­ri­ti tra­ka s ovim o­snov­nim me­ni­jem.

Pročitajte i:  Naredne generacije Intel-ovih procesora mogu vas zbuniti svojim imenima 

Dos­tu­pni su i dru­gi načini ra­da čiji na­zi­vi sa­mi za se­be go­vo­re čemu su na­me­nje­ni: ScreenPad Launcher, ScreenPad Online Video Player, ScreenPad Office, Screen­Pad Music Player, ScreenPad NumKey, ScreenPad Calculator, ScreenPad Calendar, ASUS Sync (asis­tent za rad s po­ve­za­nim te­le­fo­nom), te ScreenPad Adobe sign za elek­tron­sko pot­pi­si­va­nje PDF do­ku­me­na­ta ko­je po­drža­va­ju Adobe i Microsoft.

PCPress.rs Image

Naj­zad, ako vas sve ove a­pli­ka­ci­je i asis­ten­ti ne za­ni­ma­ju, dos­tu­pan je Screen Extender način ra­da ko­ji se po­na­ša kao i bi­lo ko­ji dru­gi do­da­tni e­kran. Uz ovo i mno­štvo dru­gih pri­ključaka i op­ci­ja za po­ve­zi­va­nje, rad na ZenBook‑u pred­stav­lja za­is­ta pra­vo za­do­volj­stvo.

Korisna adresa: www.asus­plus.rs

 

 

Facebook komentari: