Kako učiti za savremene poslovne izazove?

Ka­da se po­me­ne učenje da li je i va­ma prva aso­ci­ja­ci­ja škol­ska klu­pa ili ne­pros­pa­va­ne noći za vre­me is­pi­tnog ro­ka, u su­šti­ni for­mal­no i or­ga­ni­zo­va­no učenje? Za­pra­vo, naj­veći deo sa­zna­nja, čak 90%, ko­je ste­kne­mo u to­ku na­šeg ži­vo­ta jes­te ne­for­mal­nog ti­pa. In­te­rak­ci­je sa po­ro­di­com i pri­ja­te­lji­ma, knji­ge, fil­mo­vi, član­ci i sa­držaj ko­ji vas pri­ro­dno za­ni­ma je­su ka­na­li kroz ko­je do­bi­ja­te naj­veći broj in­for­ma­ci­ja ko­je vas o­bli­kuju

PCPress.rs Image

Lju­di su ra­do­zna­la bića ko­ja odu­vek pro­ak­tiv­no po­ku­ša­va­ju da uče i da ste­knu zna­nje kroz is­kus­tvo i in­te­rak­ci­ju, ipak, ma ko­li­ko sves­tra­ni i in­for­mi­sa­ni, u ra­ni­jim go­di­na­ma bez di­plo­me nis­te ima­li mo­gućnost da dođete do po­sla iz sno­va uko­li­ko ne­ma­te od­go­va­ra­juću kva­li­fi­ka­ci­ju. Poslednjih go­di­na, sa ras­tom dru­štve­nih me­di­ja i o­bli­ne plat­for­mi ko­je olak­ša­va­ju ši­re­nje zna­nja, za je­dan deo po­slo­va na trži­štu ra­da po­slo­dav­ci­ma vi­še di­plo­ma ni­je pre­su­dna. Na lis­ti po­slo­va ko­ji su izu­ze­tno do­bro plaćeni, a u is­to vre­me ne za­hte­va­ju di­plo­mu na in­ter­vjuu za po­sao na­la­zi se u prvom re­du ši­ro­ka pa­le­ta IT i mar­ke­ting po­slo­va.

U 2016. go­di­ni o­bjav­lje­ni su re­zul­ta­ti an­ke­te u ko­joj je učes­tvo­va­lo pre­ko 50,000 pro­gra­me­ra iz 173 zem­lje ko­ja je po­ka­za­la da je čak 69,1% njih za­pra­vo sa­mo­uko, i da je svo­je ve­šti­ne ste­klo ne­for­mal­nim pu­tem. Ne­vi­dlji­va ru­ka trži­šta re­gu­li­še po­nu­du i po­tra­žnju, te su mno­gi po­slo­dav­ci mo­ra­li su da se fo­ku­si­ra­ju na re­al­ne ve­šti­ne po­ten­ci­jal­nih za­po­sle­nih u o­dno­su na nji­ho­ve di­plo­me u ne­dos­tat­ku onih ko­ji ima­ju for­mal­ne kva­li­fi­ka­ci­je. An­ke­ta iz ja­nu­ara ove go­di­ne po­ka­zu­je da čak je­dna trećina di­plo­ma­ca u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji sum­nja da je na­pra­vi­lo do­bar izbor o­dlas­kom na fa­kul­tet jer sma­tra­ju da su mo­gli da pro­nađu bo­lje plaćane po­slo­ve i ka­ri­je­re da su iza­bra­li ne­for­mal­no učenje.

Pročitajte i:  OpenAI: Dan kada su roboti počeli da uče kao ljudi

Za­htev­ni­je i for­mal­no o­bra­zo­va­nje

Iako se iz do­sa­da­šnjeg tek­sta stiče uti­sak da je pred na­ma pra­va re­vo­lu­ci­ja u o­blas­ti o­bra­zo­va­nja, stu­di­ja Har­vard po­slov­ne ško­le iz 2017. go­di­ne na­vo­di da po­me­ra­nja u je­dnom de­lu trži­šta ra­da ne­umi­tno do­vo­de do po­me­ra­nja i u raznim dru­gim o­blas­ti­ma.

PCPress.rs Image

Ra­dna mes­ta ko­ja do sko­ra ni­su za­hte­va­la fa­kul­tet­sku di­plo­mu, kao što je na pri­mer mes­to se­kre­ta­ri­ce, sa­da tra­že ta­kve kva­li­fi­ka­ci­je. U SAD u to­ku 2017.go­di­ne sko­ro 6 mi­li­ona ra­dnih mes­ta po­me­ri­lo je svo­je kri­te­ri­ju­me za ste­pe­ni­cu vi­še i počele da tra­že od svo­jih za­po­sle­nih for­mal­no o­bra­zo­va­nje.

Uko­li­ko u­zme­mo u ob­zir da se oko dve trećine mla­dih ba­vi ne­for­mal­nim učenjem sva­ko­ga da­na, i to u tra­ja­nju do sat vre­me­na, stiče se uti­sak da bi po­slo­dav­ci tre­ba­lo da po­sve­te vi­še vre­me­na u o­hra­bri­va­nju i pod­sti­ca­nju ra­dni­ka da u­sva­ja­ju zna­nja na način ko­ji je nji­ma bli­zak a po­slo­dav­cu du­go­ročno ko­ris­tan. Tačni­je, vre­me je da se kom­pa­ni­je po­za­ba­ve ra­zvo­jem naj­bo­ljeg pris­tu­pa učenju nji­ho­vih za­po­sle­nih i de­fi­ni­sa­nju re­al­nih kri­te­ri­ju­ma za obav­lja­nje o­dređenih po­slo­va.

Korisna adresa: bri­tis­hco­un­cil.rs

Autor: Je­le­na Ca­kić, Mar­ke­ting ko­or­di­na­tor za Za­pa­dni Bal­kan, Bri­tish Co­un­cil

Facebook komentari: