BIZIT plus

Konica Minolta: bi­zhub PRO C65hc

Ko­ni­ca Mi­nol­ta no­vim mo­de­li­ma iz bi­zhub PRO se­ri­je us­pe­šno pa­ri­ra o­fset štam­pi ka­da je o ma­njim ti­ra­žima reč. Ka­kve ar­gu­men­te do­no­se KM te­hno­lo­gi­ja i bi­zhub PRO C65hc? — Alek­san­dar Velj­ko­vić

bizhub-pro-C65hc Na sve za­sićeni­jem trži­štu pro­i­zvo­da na­me­nje­nih pro­fe­si­onal­noj la­ser­skoj štam­pi ma­njih ti­ra­ža, Konica Minolta us­pe­va da for­mu­li­še po­nu­du ko­joj ni­je la­ko pa­ri­ra­ti: nu­de ni­žu ce­nu štam­pe, viši kva­li­tet, bo­lju pri­la­go­dlji­vost ra­zličitim vrsta­ma pa­pi­ra i, kao no­vi­tet na po­lju pro­fe­si­onal­ne štam­pe, RGB umes­to CMYK te­hno­lo­gi­je, čime se po­je­dnos­tav­lju­je pro­ces ka­li­bra­ci­je i olak­ša­va pri­pre­ma fo­to­gra­fi­ja za štam­pu. Mo­žda pro­fe­si­onal­ci­ma taj pre­laz zvuči je­re­tički, ali tre­ba, pre sve­ga, sa­gle­da­ti nje­go­ve pre­dnos­ti.

To­ner i oti­sak

Sve­sni činje­ni­ce da se te­hno­lo­škim una­pređenjem to­ne­ra mo­že u is­to vre­me una­pre­di­ti kva­li­tet otis­ka i štam­pa učini­ti je­fti­ni­jom, in­že­nje­ri fir­me Konica Minolta su za bizhub PRO C65hc ra­zvi­li no­vu te­hno­lo­gi­ju to­ne­ra, na­zva­nog high chroma. HC to­ner do­no­si 20% vi­še re­flek­to­va­ne sve­tlos­ti, što daje za­sićeni­je bo­je i jači kon­trast. Ra­di se o re­zul­ta­tu ul­trafi­nog pro­ce­si­ra­nja čes­ti­ca to­ne­ra, ko­je je sma­nji­lo i uje­dnačilo nji­ho­ve di­men­zi­je, obe­zbe­div­ši i go­lim okom pri­me­tan na­pre­dak u kva­li­te­tu štam­pe i čitav niz pre­dnos­ti ko­je će pro­fe­si­onal­ci ume­ti da ce­ne.

Otis­ke štam­pa­ne HC to­ne­rom o­dli­ku­je i ot­por­nost na i­zbleđiva­nje sa pro­to­kom vre­me­na (čak i kad su i­zlo­že­ni di­rek­tnoj sunčevoj sve­tlos­ti), a bo­lje fik­si­ra­nje ko­lor­nog slo­ja za pov­rši­nu pa­pi­ra obe­zbeđuje i ot­por­nost na pu­ca­nje na mes­ti­ma gde je pa­pir pre­sa­vi­jen. Ni­ža tem­pe­ra­tu­ra fik­si­ra­nja obe­zbeđuje ma­nju po­tro­šnju stru­je (oko 15%) i ma­nji ri­zik od de­for­ma­ci­ja i za­glav­lji­va­nja pa­pi­ra. Za­hva­lju­jući ma­njim i rav­no­mer­ni­jim čes­ti­ca­ma i de­blji­na slo­ja bo­je na pa­pi­ru je ma­nja u o­dno­su za oko 20%. Fi­ni­je čes­ti­ce do­no­se da­le­ko rav­no­mer­ni­je gra­di­jen­te, kao i o­štri­ji tekst.

HC to­ner omo­gućava i rav­no­me­ran kva­li­tet štam­pe na da­le­ko ra­znov­rsni­joj le­pe­zi pa­pi­ra. Na ono­me što je štam­pa­no HC to­ne­rom ćete lak­še pi­sa­ti olov­kom ne­go na stra­ni­ci od­štam­pa­noj kon­ven­ci­onal­nim la­se­rom. Čak i ka­da se do­štam­pa­va na ma­te­ri­ja­li­ma gde je po­dlo­ga već od­štam­pa­na o­fse­tom, HC to­ner nu­di su­pe­ri­oran oti­sak.

Pre­dnos­ti RGB štampe

RGB štam­pa pro­ši­ru­je ko­lor­ni ga­mut i za­sićenost oti­sa­ka. Ga­mut izu­ze­tno ži­vih bo­ja RGB štam­pe na­ročito je pro­ši­ren u do­me­nu ma­gen­te, pla­ve i ze­le­ne. bizhub PRO C65hc je Pantone ser­ti­fi­ko­van, a tes­ti­ra­nja ove re­no­mi­ra­ne la­bo­ra­to­ri­je su u­tvrdi­la veću po­kri­ve­nost u o­dno­su na o­fset štam­pu i je­dan od naj­većih ras­po­na ga­mu­ta u ka­te­go­ri­ji štam­pača ko­ji ko­ris­te četo­vo­ro­kom­po­nen­tni su­vi to­ner. Pantone is­pi­ti­va­nja su ve­ri­fi­ko­va­la da bizhub PRO C65hc može da od­štam­pa većinu to­no­va iz Pantone kar­te, ne tra­žeći pri­tom po­se­ban ko­lor me­na­džment, što sma­nju­je vre­me i tro­ško­ve pri­pre­me za štam­pu.

Kao što zna­mo, ka­li­bra­ci­ja bo­ja i ko­lor me­na­džment je po­ku­šaj da sma­nje­ni ras­pon ko­lor­nog ga­mu­ta uređaja u što je mo­guće većoj me­ri pri­la­go­di­mo ras­po­nu ko­je vi­di ljud­sko oko kao naj­sav­rše­ni­ji „op­tički uređaj“. Ga­mut ko­ji da­je o­snov­ni mo­del se­ri­je, bizhub PRO 6501, ve­oma je bli­zu ras­po­na ko­ji da­je o­fset štam­pa. Međutim, sRGB ko­lor­ni pros­tor se bi­tno ra­zli­ku­je od ovog ras­po­na, ka­ko po o­bli­ku, ta­ko i po do­me­tu. Ras­pon ko­ji da­je HC to­ner kod bizhub PRO C65hc da­le­ko je slični­ji sRGB ko­lor­nom pros­to­ru, ta­ko da je nje­go­va ko­re­la­ci­ja sli­ci ko­ju vi­di­mo na sRGB mo­ni­to­ru vrlo blis­ka. Iako je po uku­pnom ras­po­nu ga­mut C65hc mo­de­la veći od onog kod 6501, u ne­kim as­pek­ti­ma je 6501 su­pe­ri­oran. Mo­že­mo za­ključiti da 6501 bo­lje ko­res­pon­di­ra o­fset štam­pi, dok je re­zul­tat ko­ji da­je C65hc da­le­ko slični­ji sRGB mo­ni­to­ru, što re­zul­tu­je da­le­ko pro­dor­ni­jim ko­lo­ri­tom pri štam­pi RGB fo­to­gra­fi­ja.

La­ser­ska štam­pa je ne­sum­nji­vo je­fti­ni­ja ka­da je štam­pa­nje ma­njih ti­ra­ža u pi­ta­nju, a HC to­ner je do­pri­neo da ona ne za­os­ta­je ni po kva­li­te­tu ni po flek­si­bil­nos­ti ka­da je i­zbor pa­pi­ra za štam­pu u pi­ta­nju u o­dno­su na o­fset štam­pu, što gra­ni­cu is­pla­ti­vos­ti po­me­ra još da­lje u ko­rist la­ser­ske štam­pe. Ti­raž na ko­me se is­pla­ti­vost o­fset i la­ser­ske štam­pe i­zje­dnačava na­la­zi se na oko 300 pri­me­ra­ka, što je o­kvir u ko­me se kreće većina kom­pa­nij­skih po­tre­ba za štam­pa­njem bro­šu­ra i ra­znih do­ku­me­na­ta.

Kon­tro­la i pre­ci­znost

S.E.A.D. (screen‑enhancing active digital processing) je srž di­gi­tal­ne te­hno­lo­gi­je oko ko­je je i­zgrađen bizhub PRO C65hc. S.E.A.D. čine HI‑PER ASIC pro­ce­sor, CRS te­hno­lo­gi­ja za­du­že­na za kon­tro­lu komu­nikacije elek­tro­ni­ke i me­ha­ni­ke, te ITbit te­hno­lo­gi­ja (kon­tro­la ek­spo­zi­ci­je la­se­ra i po­zi­ci­je tačke, mul­ti‑bit e­kran i po­bolj­ša­nje tek­sta). Sva­ka stav­ka ima ulo­gu u po­di­za­nju per­for­man­si i kva­li­te­ta štam­pe.

HI‑PER ASIC pro­ce­sor je zaslužan za brzi­ne štam­pe od 65 stra­ni­ca u se­kun­di u re­zo­lu­ci­ji 600 dpi. CRS je za­du­žen za per­ma­nen­tni mo­ni­to­ring ra­dnih u­slo­va (tem­pe­ra­tu­ra, vla­žnost, sta­nje to­ne­ra, kva­li­tet pa­pi­ra), ka­ko bi na o­sno­vu  od­zi­va ASIC u ho­du pri­la­gođavao ra­dne pa­ra­me­tre i osi­gu­rao sav­ršen kva­li­tet štam­pe. Kon­tro­la ek­spo­zi­ci­je la­se­ra obe­zbeđuje tačnost pul­sa od čak 1 ns, što omo­gućava da se ši­ri­na je­dne tačke ra­zbi­je u 256 se­gme­na­ta. To efek­tiv­nu re­zo­lu­ci­ju štam­pe zna­tno po­di­že, omo­gućava­jući po­me­ran­je tačaka da­le­ko ma­nje od pros­to­ra ko­ji za­uzi­ma je­dna tačka. Multi‑bit screening obe­zbeđuje fi­ni­je gra­di­jen­te ne­go što je to slučaj kod 1‑bi­tne te­hno­lo­gi­je, a ko­načno i štam­pa tek­sta i ra­znih efe­ka­ta na tek­stu pro­fi­ti­ra od mo­gućnos­ti ova­ko fi­nih po­me­ra­ja.
Na kra­ju bi­smo re­kli da je bizhub PRO C65hc uređaj ko­ji pro­fe­si­onal­nu la­ser­sku štam­pu diže na ni­vo kva­li­te­ta i is­pla­ti­vos­ti ko­ji do sa­da ni­je bio po­znat, uje­dno iza­zi­va­jući lju­de ko­ji se ba­ve pri­pre­mom za štam­pu da počnu da ra­zmi­šlja­ju na nov način i da is­ko­ris­te do sa­da ne­pos­to­jeće mo­gućnos­ti ko­je im pru­ža RGB mo­del.

www.konicaminolta.co.rs

Facebook komentari:

Aleksandar Veljković

My site says it all...