ePlaneta

Vucomm: Mx2wire, Ethernet na dve žice

Vucomm-mx2wire1 Mo­bo­tix‑ovi adap­te­ri pre­mošćava­ju ru­pe u mre­žnoj in­fras­truk­tu­ri, vo­deći Et­her­net sa sve PoE na­pa­ja­njem kroz te­le­fon­sku pa­ri­cu, ener­get­ski vod, ko­ak­si­jal­ni kabl ili bi­lo ko­je dve ži­ce ko­je su na ras­po­la­ganju — Mla­den Mi­ja­to­vić

Mre­žne vi­deo‑ka­me­re čine oko­sni­cu mo­der­nih sis­te­ma vi­deo‑nad­zo­ra, dok IP pos­ta­je do­mi­nan­tna te­hno­lo­gi­ja ne sa­mo u be­zbe­dno­snim sis­te­mi­ma već i na mno­gim dru­gim po­lji­ma, po­ve­zu­jući sve veći broj elek­tron­skih ge­dže­ta iz na­šeg sva­ko­dnev­nog o­kru­že­nja. Ethernet mre­že, ko­je su preću­tni pre­du­slov za IP ko­nek­tiv­nost, da­nas su ši­ro­ko pris­tu­pačne – ba­kar­ni UTP ka­blo­vi su je­fti­ni, a ni op­tička vla­kna vi­še ni­su ne­dos­ti­žna. Zbog sve­ga ovo­ga, u gra­dnju mo­der­nih zgra­da u­ključeno je i struk­tu­ri­ra­no ka­bli­ra­nje – uz elek­tričnu i te­le­fon­sku in­sta­la­ci­ju po­dra­zu­me­va se i mre­žna in­fras­truk­tu­ra. Pro­ble­mi nas­ta­ju ka­da se nađete u sta­ri­joj zgra­di.

Kabl, ne­bi­tno ka­kav

Čes­to se de­si da in­ves­ti­tor tek zav­rše­nu zgra­du že­li da o­pre­mi mo­der­nim sis­te­mom vi­deo‑nad­zo­ra, da bi pre­ka­sno shva­tio da je, vođen sta­rim načinom ra­zmi­šlja­nja, svu­da ra­zvu­kao ko­ak­si­jal­ne ka­blo­ve. Vla­snik je ne­ret­ko spre­man da in­ves­ti­ra u mo­der­ni­za­ci­ju sta­rog ana­lo­gnog sis­te­ma, ali mu tro­ško­vi za­me­ne pos­to­jećih ka­blo­va bu­du pre­vi­so­ki. Ne­mački Mobotix pred­stav­lja Mx2wire, ko­ji us­pe­šno i­zla­zi na kraj sa ova­kvim pro­ble­mi­ma.

Mx2wire sti­že kao kom­plet od dva uređaja ko­ji pod­sećaju na šu­ko‑utični­ce. Ne­mački pe­dan­tno, uz uređaje se is­po­ručuju i plas­tične ku­ti­je za u­gra­dnju u zid (do­zne), kao i kom­plet za na­zi­dnu mon­ta­žu – s tom ra­zli­kom što ov­de umes­to šu­ko‑ko­nek­to­ra sto­ji RJ‑45 Ethernet in­ter­fejs. Sa stra­ne o­kre­nu­te pre­ma zi­du, Mx2wire ima sa­mo re­dnu kle­mu sa zav­rtnji­ma na ko­ju se pričvršćuju dve ži­ce. U­pra­vo to i jes­te naj­za­nim­lji­vi­je, jer uop­šte ni­je bi­tno ka­kve su ži­ce ko­je ov­de po­ve­že­te. Ako i­zmeđu dve pro­ble­ma­tične lo­ka­ci­je, gde ne­ma­te mo­gućnost da pos­ta­vi­te Ethernet kabl, pos­to­je dva bi­lo ka­kva pro­vo­dni­ka, Mx2wire će kroz njih pro­gu­ra­ti Ethernet sa PoE na­pa­ja­njem.

Ni­ka­kva po­se­bna kon­fi­gu­ra­ci­ja ni­je po­tre­bna – dva adap­te­ra se za­kače sva­ki na svoj kraj dvo­žil­nog ka­bla ko­ji je na ras­po­la­ga­nju – u ob­zir do­la­ze te­le­fon­ske pa­ri­ce, ko­ak­si­jal­ni ka­blo­vi, ener­get­ski ka­blo­vi (pod u­slo­vom da ni­su pod na­po­nom) ili bi­lo šta slično. Adap­ter ko­ji se na­la­zi na stra­ni na ko­joj pos­to­ji Ethernet mre­ža po­ve­že se na Power‑over‑Ethernet svič, čime se obe­zbeđuje na­pa­ja­nje i za nje­ga i za adap­ter na dru­gom kra­ju ve­ze. I ne sa­mo da se Mx2wire na­pa­ja kroz PoE, već i uda­lje­ni adap­ter na ovaj način obe­zbeđuje PoE na­pa­ja­nje za kli­jen­tski uređaj ko­ji se na nje­ga po­ve­že!

Ethernet & PoE über zwei Telefonadern Za brze in­sta­la­cije

Brzi­na pre­no­sa na ve­zi za­vi­si od du­ži­ne, vrste i kva­li­te­ta ka­bla ko­ji slu­ži kao pre­no­sni me­di­jum, pa ju je te­ško una­pred de­fi­ni­sa­ti, ali se kreće do 30 Mbps na ras­to­ja­nji­ma do po­la ki­lo­me­tra. Mx2wire se ko­ris­ti i u slučaje­vi­ma ka­da bi kla­sično mre­žno i ener­get­sko ka­bli­ra­nje bi­lo te­ško iz te­hničkih ili le­gal­nih ra­zlo­ga – na pri­mer, ako se lo­ka­ci­ja na­la­zi s dru­ge stra­ne uli­ce, ni­je baš la­ko do­bi­ti do­zvo­lu od grad­skih vlas­ti da ras­ko­pa­te sa­o­braćaj­ni­cu.

Ovi  in­te­re­san­tni ge­dže­ti na­la­ze pri­me­nu i u pro­du­ža­va­nju kla­sične Ethernet in­fras­truk­tu­re – UTP ka­blo­vi su o­gra­ničeni mak­si­mal­nom du­ži­nom od 100 m, ali ako na kra­je­ve UTP ka­bla po­ve­že­te Mx2wire adap­te­re, du­ži­na ka­bla mo­že da bu­de i do 500 me­ta­ra. Pre ne­go što počne­te da ra­zmi­šlja­te o mo­gućem nas­tav­lja­nju ova­kve ve­ze „običnim“ Ethernet ka­blo­vi­ma i kas­ka­dnom ve­zi­va­nju adap­te­ra, da po­me­ne­mo i ne­ka o­gra­ničenja. Kas­ka­dno ve­zi­va­nje ni­je mo­guće zbog PoE na­pa­ja­nja, jer svi adap­te­ri de­le je­dan je­di­ni PoE pri­ključak, a ne pre­po­ručuju se ni patch ka­blo­vi du­ži od 10 me­ta­ra za po­ve­zi­va­nje kli­jen­tskih uređaja. Ipak, ova­kvo na­pa­ja­nje predstavlja ve­li­ku pre­dnost Mx2wire sis­te­ma, jer omo­gućava je­dnos­tav­nu i brzu in­sta­la­ci­ju ne sa­mo ka­me­ra i dru­gih be­zbe­dno­snih IP uređaja, već i popularnih IP te­le­fo­na, WiFi pris­tu­pnih tačaka i svih dru­gih mre­žnih kli­je­na­ta sa PoE na­pa­ja­njem.

Mobotix Mx2Wire

Prenosni medijum:

Dvožilni provodnik – telefonska parica, koaksijalni kabl, energetski kabl, UTP kabl

Rastojanje:

Do 500 metara

Brzina prenosa podataka:

Do 30 Mb/s

PoE napajanje klijenta:

7 W

Cena:

407 evra

Kontakt:

www.vucomm.rs

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,