Kroz agilnu transformaciju: Vo­dič za vaš put agil­nos­ti

Pro­ces tran­sfor­ma­ci­je je­dne or­ga­ni­za­ci­je u pu­nu agil­nost na­lik je na pro­me­nu sre­di­ne ko­ja ima svo­ju kul­tu­ru i je­zik, s ja­snim ra­zli­ka­ma u o­dno­su na onu na ko­ju ste inače na­vi­kli.

PCPress.rs Image

Ra­zmi­šljaj­te u glo­bal­nim o­kvi­ri­ma

Agile ni­je lek za sve iza­zo­ve s ko­ji­ma se va­ša or­ga­ni­za­ci­ja mo­žda suočava. Za­pra­vo, uko­li­ko ne shva­ta­te na pra­vi način prin­ci­pe i vre­dnos­ti Agile‑a, čudo ko­je očeku­je­te naj­ve­ro­va­tni­je će izos­ta­ti. Po­en­ta je u to­me da tre­ba da pos­to­ji tim­ski rad ka­ko bi se dos­ti­gao za­je­dnički cilj, a ne da bu­de­te agil­ni sa­mo za­to što to „ta­ko tre­ba“.

Da bis­te dos­ti­gli že­lje­ni ni­vo agil­nos­ti, u­sred­sre­di­te se na način ra­zmi­šlja­nja, pro­ce­se i te­hničke prak­se ka­ko bi se os­tva­ri­le ne­op­ho­dne pro­me­ne. Ci­lje­vi svih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je pre­la­ze na Agile u su­šti­ni su is­ti: že­le da una­pre­de pro­ces do­no­še­nja o­dlu­ka, brzi­nu is­po­ru­ke i kva­li­tet pro­i­zvo­da. Dok pro­ces i­gra ključnu ulo­gu u ova tri fak­to­ra, pra­va agil­na tran­sfor­ma­ci­ja ne počinje ni­ti se za­us­tav­lja sa­mo na pro­ce­si­ma. Ona u­ključuje te­hničke prak­se i go­vo­ri o mno­go ši­rem as­pek­tu je­dne or­ga­ni­za­ci­je: po­slov­noj kul­tu­ri. Zbog to­ga je bi­tan fo­kus i na tran­sfor­ma­ci­ji u in­že­njer­skim prak­sa­ma i zre­los­ti načina ra­zmi­šlja­nja ti­ma. Pun po­ten­ci­jal agil­nos­ti or­ga­ni­za­ci­je pos­ti­že se sa­mo ako je ona u sta­nju da kom­bi­nu­je agil­ne i ra­zvoj­ne ope­ra­ci­je.

Or­ga­ni­za­ci­ona struk­tu­ra tre­ba da se pro­me­ni ka­ko bi se is­ko­ris­ti­li svi benefiti agil­ne tran­sfor­ma­ci­je. Or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja se ba­zi­ra na tra­di­ci­onal­nom me­na­džmen­tu i me­ri per­for­man­se za­sno­va­ne na pro­duk­tiv­nos­ti, dok lju­de po­sma­tra kao re­surs a ne po­ten­ci­jal, re­ži­raće ne­us­pe­šnu agil­nu tran­sfor­ma­ci­ju.

PCPress.rs Image

A­gil­ni pro­ce­si i Agile u prak­si

Agil­ni pro­ce­si da­ju sli­ku ka­ko da vo­di­te po­slov­ne ope­ra­ci­je. Pro­ce­si ko­je obav­lja­te to­kom sva­ko­dnev­nih ope­ra­ci­ja u ve­li­koj su me­ri od­go­vor­ni za do­no­še­nje o­dlu­ka, oni utiču na način na ko­ji vrši­te oda­bir pro­i­zvo­da ili na tem­po ko­jim is­po­ručuje­te pro­i­zvod. Prak­sa na­su­prot to­me opi­su­je ka­ko ra­di­te, ona ko­ju pri­me­nju­je­te naj­bo­lje do­la­zi do i­zra­ža­ja kroz kva­li­tet va­šeg pro­i­zvo­da i, kao i pro­ce­si, utiče na brzi­nu is­po­ru­ke va­šeg ti­ma. Kao i pro­ce­si, prak­sa mo­ra sin­hro­ni­zo­va­no da utiče na očeki­va­nja u ve­zi s kva­li­te­tom i do­no­še­njem o­dlu­ka, jer tran­sfor­ma­ci­ja ko­ja utiče sa­mo na to ka­ko u­prav­lja­te po­slom ili na način ka­ko to ra­di­te još je uvek ne­pot­pu­na tran­sfor­ma­ci­ja.

Pročitajte i:  AI kao direktor kompanije?

Agile je danas znatno vi­še od pro­ce­sa agil­ne tran­sfor­ma­ci­je. Tran­sfor­ma­ci­ja je pro­ces u ko­me gra­di­te svoj put kroz Agile i ni­je zav­rše­na sve dok va­ša or­ga­ni­za­ci­ja ne dos­ti­gne op­ti­mal­nu pro­duk­tiv­nost. Va­šem ti­mu je po­tre­bno da prođe fa­zu pri­la­gođava­nja Agile načinu ra­zmi­šlja­nja, da u­sva­ja sve nje­go­ve vre­dnos­ti i prin­ci­pe, da i­zgra­di Agile kul­tu­ru. Ključ je u­pra­vo u to­me da va­ša or­ga­ni­za­ci­ja ži­vi i di­še Agile, na sva­kom ko­ra­ku.

Ka­ko se pos­ti­že agil­nost?

PCPress.rs Image

Uko­li­ko je tačna po­slo­vi­ca da se ni­ko ni­je naučen ro­dio, is­ti prin­cip mo­že da se pri­me­ni i na agil­nost. Naj­lak­še ćete pro­ces sav­la­da­ti učenjem od dru­gih. Ako ste na po­la pu­ta kroz tran­sfor­ma­ci­ju i nis­te sa­svim si­gur­ni gde se tačno na­la­zi­te, je­dna ak­tiv­nost ko­ja mo­že da po­mo­gne da do­bi­je­te ja­snu sli­ku o to­me šta znači bi­ti agi­lan i ka­ko da i­zbe­gne­te zam­ke jes­te da o­bra­ti­te pa­žnju na dru­ge. Ka­ko da to učini­te? Sle­di­te us­pe­šan pri­mer agil­ne tran­sfor­ma­ci­je, ali ne ko­pi­raj­te. Uni­ver­za­lan re­cept ne pos­to­ji.

Za početak, tre­ba kre­ira­ti am­bi­jent ko­ji sti­mu­li­še agi­lan pris­tup. Di­na­mično i kon­ku­ren­tno trži­šte i po­slov­no o­kru­že­nje ne do­zvo­lja­va­ju kon­zer­va­ti­van pris­tup i kru­to drža­nje o­dređenih pla­no­va ili načina ra­da. Značaj­na pro­me­na ko­ju agil­nost do­no­si i ko­ju tre­ba for­si­ra­ti jes­te i­te­ra­tiv­ni pris­tup, ko­ji će se ja­vi­ti u svim ak­tiv­nos­ti­ma. Pla­no­ve ne tre­ba po­sma­tra­ti kao ne­što ne­pro­men­lji­vo, po­što će i za njih bi­ti po­tre­bno ne­ko­li­ko ite­ra­ci­ja. Ovo je bi­tna ra­zli­ka u o­dno­su na tra­di­ci­onal­ne me­to­de, s ci­ljem da se dođe do re­še­nja ko­je će da­ti mak­si­mal­ne po­slov­ne re­zul­ta­te.

Pročitajte i:  AI kao direktor kompanije?

Po­red zna­nja, us­pe­šna agil­na tran­sfor­ma­ci­ja za­vi­si i od us­klađenos­ti ti­ma. Po­tre­bno je o­dređeno vre­me da ti­mo­vi pri­me­ne Agile. Vre­me ko­je vo­di do ove tačke mo­že bi­ti ha­otično i ka­rak­te­ri­še ga pad pro­duk­tiv­nos­ti. Ne tre­ba pa­ničiti zbog to­ga jer tim ta­da u­sva­ja svo­je vre­dnos­ti i pris­tup. Ka­da svi kre­nu da de­le za­je­dničko ra­zu­me­va­nje Agile‑a, nje­gov o­kvir, prak­se, pro­ce­se, tim pos­ta­je us­klađen, a ta­da i pro­duk­tiv­nost počinje da ras­te ek­spo­nen­ci­jal­no.

Gra­di­te us­pe­šan tim ko­ji će bi­ti no­si­lac Agile‑a

PCPress.rs Image

Po­tre­bno je vre­me da tim prođe fa­zu for­mi­ra­nja u ko­joj mo­že doći do pa­da pro­duk­tiv­nos­ti, što je va­žno za agil­ne ti­mo­ve, kao i za va­li­da­ci­ju pro­ce­sa. Tim tre­ba da se fo­ku­si­ra na pos­ti­za­nje za­je­dničkog ci­lja kon­stan­tno prak­ti­ku­jući Agile pris­tup i prak­se, ala­te i te­hni­ke.

Agil­na tran­sfor­ma­ci­ja ne mo­že bi­ti us­pe­šna bez tran­spa­ren­tnos­ti i de­cen­tra­li­za­ci­je. Ovo je naj­va­žni­je za agil­nu tran­sfor­ma­ci­ju, da do­no­še­nje o­dlu­ka bu­de de­cen­tra­li­zo­va­no i bez pre­vi­še za­vi­snos­ti u ope­ra­tiv­nim za­da­ci­ma. Po waterfall‑u, or­ga­ni­za­ci­je po­ve­ra­va­ju od­go­vor­nost do­no­še­nja odlu­ka sa­mo me­na­dže­ri­ma, ko­ji do­no­se sva­ku o­dlu­ku u ime ti­ma. Da bi agil­na tran­sfor­ma­ci­ja bi­la us­pe­šna, sve o­dlu­ke ve­za­ne za rad ti­ma pre­no­se se na sam tim, „odus­ta­je“ se od kla­sičnog me­na­džmen­ta, ta­ko da tim mo­že da pos­ti­gne agil­nost i sa­mos­tal­nost. Ti­mo­vi ko­ji su pre­vi­še za­vi­sni od li­nij­skog o­dlučiva­nja ne­ma­ju mo­gućnost da na­pre­du­ju efi­ka­sno. Zbog to­ga se u ra­du pri­me­nju­ju flek­si­bil­nost i o­hra­bri­va­nje čla­no­va ti­ma.

Pročitajte i:  AI kao direktor kompanije?

Sna­žan li­der je ta­kođe po­tre­ban ti­mu. Agil­na tran­sfor­ma­ci­ja bez agil­nog li­de­ra neće u pu­noj me­ri bi­ti efi­ka­sna. Da li mo­že­te da za­mi­sli­te do­bar fud­bal­ski tim bez tre­ne­ra? Is­ta stvar va­ži i za tim ko­ji bi bez do­brog li­de­ra mo­gao da ima ne­de­fi­ni­san pra­vac kre­ta­nja. Pra­vi li­de­ri su tu da učine da svi čla­no­vi ti­ma mi­sle i ra­de kao je­dan. Ra­zu­me­va­nje bi­zni­sa, učenja i re­ša­va­nje pro­ble­ma ve­za­nih za te­hno­lo­gi­ju, po­sao i tim za­hte­va­ju naj­sprem­ni­je i naj­mo­ti­vi­sa­ni­je oso­be.

Nađite pra­vi o­slo­nac i po­dršku na svom pu­tu kroz agil­nost

Agil­na tran­sfor­ma­ci­ja po­dra­zu­me­va i ne­pres­ta­no usav­rša­va­nje. Da bi se us­pe­lo u na­me­ri da se po­bolj­ša agil­nost i osi­gu­ra ra­zvoj, po­tre­bno je do­bro pre­is­pi­ta­ti sve pro­ce­se i ne­go­va­ti kul­tu­ru kon­ti­nu­ira­nog učenja. For­mal­nom edu­ka­ci­jom to se pos­ti­že na dva načina: in­di­vi­du­al­nim usav­rša­va­njem i ser­ti­fi­ka­ci­jom po­je­di­na­ca, ili pak ana­ga­žo­va­njem stručnja­ka i tre­ni­ra­njem čita­vog ti­ma ili ti­mo­va koji rade unu­tar or­ga­ni­za­ci­je.

PCPress.rs ImageNa re­gi­onal­nom trži­štu pos­to­ji ne­ko­li­ko us­ta­no­va ko­je se ba­ve edu­ka­ci­jom u o­blas­ti agil­nos­ti, a naj­veći pres­tiž ima Agile Serbia. Kao edu­ka­tiv­ni cen­tar za Agile, Scrum i Leadership pos­to­ji već osam go­di­na, pred­stav­lja za­je­dni­cu Agile/Scrum pro­fe­si­ona­la­ca ko­ja ra­di na edu­ka­ci­ji trži­šta, što os­tva­ru­je pu­tem broj­nih ser­ti­fi­ka­ci­onih kur­se­va i tre­nin­ga, kao i pu­tem broj­nih bes­pla­tnih edu­ka­tiv­nih sku­po­va i ra­di­oni­ca.

Čla­no­vi za­je­dni­ce nas­to­je da trži­šte što de­talj­ni­je upo­zna­ju s pre­dnos­ti­ma ko­je do­no­si Agile, kao i sa ak­tu­el­nim svet­skim tren­do­vi­ma. Uko­li­ko že­li­te da sa­zna­te vi­še o agil­noj or­ga­ni­za­ci­ji i tran­sfor­ma­ci­ji, pre­dla­že­mo da po­se­ti­te sajt www.agile‑serbia.rs ili kon­tak­ti­raj­te nje­ne čla­no­ve ko­ji će vas vrlo ra­do upu­ti­ti u Agile do de­ta­lja.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,