BIZIT plus

Mi­ni­ja­tur­na Blu­eto­oth tas­ta­tura

PCPress.rs ImageBlu­eto­oth Por­ta­ble Keybo­ard 204-TBT je tas­ta­tu­ra mi­ni­ja­tur­nih di­men­zi­ja, 21,7×7,4×1,8 cm, upo­re­di­va s ve­ličinom ta­ble­ta od se­dam ili osam inča. Ali, po­što se ra­di o Bluetooth tas­ta­tu­ri, osim sa ta­ble­tom, mo­guće je po­ve­zi­va­nje i sa PC-jem. U de­snom de­lu na­la­zi i ma­li touchpad s dva tas­te­ra (ve­ličine kao na netbook računa­ri­ma). Nje­go­va pre­ci­znost je 600 dpi, što je do­volj­no za kon­tro­lu kur­so­ra na ta­ble­tu ili na e­kra­nu TV-a.

Tas­te­ri su ras­po­ređeni po QWERTY še­mi, ima ih 56, a većina ima i do­da­tne fun­kci­je ko­je se po­zi­va­ju po­moću spe­ci­ja­li­zo­va­nog Fn tas­te­ra. Mo­žda de­lu­je ha­otično što su ne­ke do­da­tne ko­man­de pos­tav­lje­ne na neočeki­va­nim tas­te­ri­ma, a glav­ni ra­zlog za to je što je pro­i­zvođač ov­de us­peo da „ugu­ra” i kom­ple­tan nu­me­rički deo tas­ta­tu­re, pa po­je­di­ni tas­te­ri ima­ju čak po tri fun­kci­je.

Kva­li­tet tas­ta­tu­re je pri­lično vi­sok: de­lu­je ro­bu­stno i čvrsto, a hod tas­te­ra je do­volj­no dug da se sa si­gur­nošću ose­ti ka­da je tas­ter pri­ti­snut. Na­pa­ja se pre­ko u­građene Li-ion ba­te­ri­je ko­ja se pu­ni is­ključivo pu­tem mi­ni-USB ko­nek­to­ra. Na ku­ti­ji pro­i­zvo­da na­ve­de­na je sa­mo kom­pa­ti­bil­nost s ra­zličitim ver­zi­ja­ma Windows-a, ali smo tas­ta­tu­ru pro­ba­li i s dva ta­blet računa­ra pod Android-om i u oba slučaja sve je ra­di­lo ka­ko tre­ba.

Pročitajte i:  Apple je navodno pokušavao da poveže Apple Watch sa Android-om

Ku­cka­nje tek­sto­va i mail-ova na ovakvoj tastaturi je zna­tno u­brza­no (ko je ko­ris­tio netbook go­to­vo da neće pri­me­ti­ti ra­zli­ku, po­što se ra­di o sličnim di­men­zi­ja­ma tas­ta­tu­re), a zgo­dno je to što ne pos­to­ji ni­ka­kva žičana ve­za s ta­ble­tom. Bi­lo da je ko­ris­ti­te uz ta­blet ili PC, sa ovom tas­ta­tu­rom ćete da­le­ko udo­bni­je ra­di­ti, na­ročito ako se za­va­li­te u udo­bnu fo­te­lju.

Branislav Bubanja

(Objavljeno u PC#184)

Facebook komentari: