ePlaneta

Microsoft licenciranje: pitanja i odgovori

Na­bav­ke računa­ra za fir­mu us­ko su pove­za­ne sa li­cen­ci­ra­njem so­ftve­ra – sva­ki računar tre­ba da bu­de po­kri­ven le­gal­nim ope­ra­tiv­nim sis­te­mom i o­prem­ljen ko­ri­sničkim pro­gra­mi­ma ko­ji su po­tre­bni za o­dređeno ra­dno mes­to, a da se pri to­me tro­ško­vi o­drže u pri­hva­tlji­vim o­kvi­ri­ma tj. da se ne ku­pu­je vi­še od ono­ga što je re­al­no po­tre­bno.

Ko­rišćenje li­cen­ci­ra­nog so­ftve­ra je pre sve­ga za­kon­ska oba­ve­za, za čije su krše­nje pre­dviđene o­zbilj­ne ka­zne. Ali, tre­ba ra­zmi­šlja­ti i ko­rak da­lje od to­ga: za pro­fe­si­ona­lan rad po­tre­ban je kva­li­te­tan so­ftver na ko­ji se mo­že­mo o­slo­ni­ti, kao i po­drška pro­i­zvođača i nje­go­vih do­maćih par­tne­ra.

Priručnik za licenciranje softvera objavljen je u PC Press-u 176, ali je kao posebno izdanje distribuiran i dodatnim kanalima. U okviru PC Press-a, redakcija je pripremila i poseban dodatak koji obuhvata najčešća pitanja korisnika i odgovore na njih. Kako posebno izdanje o licenciranju ne sadrži ovaj odeljak, dodatne informacije o licenciranju i legalizaciji možete pročitati na našem online servisu.

PCPress-Microsoft-Licencing

Mo­gu li da le­ga­li­zu­jem so­ft­ver u fir­mi ku­po­vi­nom OEM verzije Microsoft Win­dows‑a?
Ne. OEM Windows se is­ključivo pro­da­je uz novi PC. Ku­po­vi­na Windows‑a OEM za pos­to­jeći računar pred­stav­lja krše­nje li­cen­cnog pra­va tog pro­i­zvo­da (EULA) i krše­nje za­ko­na. Microsoft za le­ga­li­za­ci­ju nu­di GGK i GGW li­cen­ce, a mo­že­te ku­pi­ti i Windows u ku­ti­ji.

Ku­pi­li smo računar sa OEM ver­zi­jom Win­dows‑a 7, mo­že­mo li umes­to tog Win­dows-a ko­ris­titi stariju verziju XP?
Uko­li­ko ste ku­pi­li računar sa Professional ili Ultimate ver­zi­jom Windows‑a 7, ima­te tzv. downgrade pra­vo, tj. mo­že­te da ko­ris­ti­te Microsoft Windows XP. Za de­ta­lje oko re­ali­za­ci­je tog pra­va o­bra­ti­te se svom pro­dav­cu ra­ču­na­ra. Po­me­ni­mo da u tim ver­zi­ja­ma Windows‑a 7 ima­te i XP Mode, ko­ji mo­že­te ko­ris­ti­ti bez re­in­sta­la­ci­je i pot­pu­no bes­pla­tno.

Pročitajte i:  Microsoft je predstavio Team Copilot

Mo­je pre­du­zeće je le­ga­li­zo­va­lo računa­re nedavnom ku­po­vi­nom GGW pa­ke­ta. Šta da ra­dim kod ku­po­vi­ne no­vih računa­ra da bih pro­šao je­fti­ni­je?
Uvek je naj­po­volj­ni­je da Windows i Microsoft Office ku­pi­te uz računar (OEM ver­zi­je). Ta­ko je so­ftver pro­fe­si­onal­no in­sta­li­ran, a ko­šta ma­nje od ka­sni­je ku­po­vi­ne GGW/GGK li­cen­ce.

Da li ku­po­vi­nom GGK/GGW licen­ce mo­gu da ko­ris­tim pret­ho­dne ver­zi­je Win­dows‑a na računa­ru (downgra­de pra­vo)?
GGK pro­i­zvod ne­ma downgrade pra­vo, dok GGW ima downgrade pra­vo na pret­ho­dne Professional ver­zi­je Windows‑a: Windows Vista Business, Windows XP Professional i Microsoft Windows 2000 Pro.

Da li ku­plje­nu GGK ili GGW li­cen­cu mo­gu da pre­ne­sem na no­vi računar?
Ne. I GGK i GGW se ve­zu­ju uz od­go­va­ra­jući PC na is­ti način kao i OEM Windows i ne mo­gu se pre­no­si­ti na dru­gi ili no­voku­plje­ni računar. Po­res­ka in­spek­ci­ja kon­tro­li­še i upo­ređuje da­tu­me na fak­tu­ra­ma za računa­re i ku­plje­ni le­ga­li­za­cij­ski so­ftver.

Da li je Win­dows Star­ter do­zvo­ljen za le­ga­li­za­ci­ju?
Ne. Microsoft Windows Starter je OEM pro­i­zvod, pa bi le­ga­li­za­ci­ja ovim pro­i­zvo­dom značila krše­nje li­cen­cnih pra­va i za­ko­na.

Uko­li­ko ku­pim GGK/GGW li­cen­cu za le­ga­li­za­ci­ju, a na računa­ru već imam in­sta­li­ra­nu pi­rat­sku ver­zi­ju, da li mo­ram re­in­sta­li­ra­ti sis­tem?
Ne mo­ra se re­in­sta­li­ra­ti sis­tem, ali je pre­po­ručeno da se pro­me­ni product key, ka­ko bi ope­ra­tiv­ni sis­tem bio pre­po­znat, što do­no­si mo­gućnost update‑a i dru­ge po­go­dnos­ti. Ovaj broj se me­nja de­snim kli­kom na Computer, i­zbo­rom stav­ke Properties i kli­kom na Change product key u dnu e­kra­na.

Pročitajte i:  Kad se ceo svet zaustavi zbog ažuriranja jednog softvera

Da li mo­gu ko­ris­ti­ti Microsoft O­ffi­ce 2010 Star­ter za le­ga­li­za­ci­ju?
Ne. Office 2010 Starter se is­po­ručuje is­ključivo na no­vim računa­ri­ma. Ipak, ako je ko­ri­snik do­bio Office 2010 Starter uz nov PC, ne­o­gra­ničena upo­tre­ba tog so­ftve­ra je le­gal­na.

Po­se­du­jem, po­red Win­dows‑a, i ne­le­gal­ni O­ffi­ce. Ko­ji Microsoft pro­i­zvo­di se mo­gu ko­ris­ti­ti za le­ga­li­za­ci­ju Office‑a?
Bi­lo ko­ja ver­zi­ja Office‑a kroz FPP, OLP i OVS ugo­vor.

Šta ra­di­ti uko­li­ko u fir­mi ima ne­ko­li­ko računa­ra na ko­ji­ma se ko­ris­te Win­dows XP i O­ffi­ce 2003? Že­le­li bi­smo da za sa­da os­ta­ne­mo na nji­ma, jer su računa­ri hardverski pre­sla­bi za no­vi­ju ver­zi­ju ope­ra­tiv­nog sis­te­ma?
Ako uđete u OVS ugo­vor, on se o­dno­si na sve ra­čuna­re u fir­mi na ko­ji­ma se ko­ris­ti Microsoft‑ov so­ft­ver, uz ne­ke pre­ci­zno de­fi­ni­sa­ne izu­zet­ke. Uko­li­ko su ne­ki od računa­ra pre­sla­bi da bi se na nji­ma ko­ris­tio Windows 7, OVS ugo­vor omo­gućava downgrade, tj. da se le­gal­no ko­ris­te i ra­ni­je ver­zi­je Windows‑a i Office‑a.

Ko­ri­snik po­se­du­je OVS (OLP) ugo­vor sa od­go­va­ra­jućim bro­jem Win­dows Up­gra­de i O­ffi­ce Pro li­cen­ci. Ipak na svim računa­ri­ma ne­ma „po­dlo­gu“ tj Windows OEM, GGK, GGW. Da li je ko­ri­snik is­prav­no li­cen­ci­ran?
Ne. Ta­kav ko­ri­snik krši li­cen­cno pra­vo i za­kon. Da bi bio pra­vil­no li­cen­ci­ran, ko­ri­snik mo­ra da ima Windows OEM, FPP, GGK ili GGW kao „po­dlo­gu“ na sva­kom računa­ru ko­ji po­se­du­je, a za njih ima OVS ili OLP ugo­vor.

Pročitajte i:  Windows 11 dobija ugrađeni skener QR kodova: Evo kako da ga koristite

Po­se­du­jem no­te­bo­ok računar ku­pljen u Ne­mačkoj, sa le­gal­nim Win­dows Vis­ta Bu­si­ness ope­ra­tiv­nim sis­te­mom lo­ka­li­zo­va­nim za ne­mački je­zik. Mo­gu li da ga za­me­nim za en­gles­ku ver­zi­ju?
Uz računar ste do­bi­li OEM ver­zi­ju Microsoft Windows‑a ko­ju mo­že­te ko­ris­ti­ti sa­mo kao ta­kvu, ne­ma mo­gućnos­ti da je za­me­ni­te za ver­zi­ju na ne­kom dru­gom je­zi­ku. Mo­že­te ku­pi­ti Windows 7 Upgrade po FPP pro­gra­mu.

Da li mo­že­mo da na je­dnom računa­ru ko­ji je ušao u OVS ugo­vor (sa os­ta­lih 9 u firmi), bez O­ffi­ce‑a i CAL li­cen­ci, da in­sta­li­ra­mo O­ffi­ce, le­gal­no ku­pljen pre­ko OLP li­cen­ce?
Da. Mo­že­te „me­ša­ti“ ra­zličite pro­gra­me za li­cen­ci­ra­nje u firmi, va­žno je sa­mo da sav so­ftver bu­de po­kri­ven li­cen­ca­ma.

Da li fir­ma kod ku­po­vi­ne no­vog računa­ra mo­že da ku­pi Micro­soft Win­dows 7 Ho­me Pre­mi­um u OEM va­ri­jan­ti?
Da. Sve le­gal­no ku­plje­ne ver­zi­je Microsoft Windows ope­ra­tiv­nog sis­te­ma mo­gu ko­ris­ti­ti ka­ko pri­va­tna li­ca, ta­ko i fir­me ili organizacije.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , ,

1 thoughts on “Microsoft licenciranje: pitanja i odgovori

Comments are closed.