Nano cell tehnologija na LG televizorima

Najnoviji modeli LG ne‑OLED televizora za tekuću godinu „svetskog prvenstva u politici, loše maskiranog u fudbal“ koristi nano cell tehnologiju koja je sada u svojoj drugog generaciji. Ugao gledanja, veći raspon prikaza boja (WCG) i kontrast, glavni su elementi koji se računaju pri proceni kvaliteta ekrana, pa i kod modela LG 55SK8500PLA sva unapređenja idu u ova tri smera

Ako LG mak­si­mal­no for­si­ra OLED, pos­to­ji do­bar in­te­res da se i LED do­ve­de na što vi­ši ni­vo. IPS je već tu za o­dličan ugao gle­da­nja, dok nano cell te­hno­lo­gi­ja (ne­ka­da se zva­la IPS‑nano) re­ša­va pi­ta­nje veće pa­le­te bo­ja i tačnos­ti pri­ka­za. Nano cell po­dra­zu­me­va do­da­va­nje još je­dnog kolor fil­te­ra da ap­sor­bu­je o­dređene ta­la­sne du­ži­ne ko­je emi­tu­je LED o­sve­tlje­nje i­zmeđu pik­sela. Stan­dar­dni ko­lor fil­te­ri omo­gućava­ju da crve­na sve­tlost prođe kroz ze­le­ni sub­pik­sel, o­dno­sno ze­le­na sve­tlost kroz crve­ni sub­pik­sel, stva­ra­jući ne­že­lje­no pro­bi­ja­nje sve­tlos­ti i ne­pre­ci­znost u pri­ka­zu. I­zgle­da da se ko­ris­ti spe­ci­jal­ni pre­maz (bo­ja) u do­da­tnom fil­te­ru ko­ji ima po­me­nu­ti efe­kat.

Kom­pa­ni­ja LG Chemical us­pe­la je da ra­zvi­je ta­kav pre­maz i pa­ten­ti­ra ga, pa se nje­go­va im­ple­men­ta­ci­ja u LED LCD ekra­ni­ma sa­da zo­ve nano cell. Bez ob­zi­ra na ove de­ta­lje, fil­ter ra­di svoj po­sao i ap­sor­bu­je ve­oma uzak po­jas svetlos­ti ko­ji je ne­že­lje­no pro­la­zio, i na kra­ju se do­bija mo­gućnost pre­ci­zni­jeg pri­ka­za bo­ja i veća pa­le­ta (WCG). Finalna ka­rak­te­ris­ti­ka sve­tog TV‑e­kran‑troj­stva, kon­trast, re­ša­va se kod ovog ti­pa pa­ne­la zo­na­ma s va­ri­ja­bil­nim o­sve­tlje­njem kroz FALD (Full Array Local Dimming) te­hno­lo­gi­ju. O ovom sis­te­mu ra­ni­je smo de­talj­ni­je pi­sa­li, a ra­di se o re­še­nju ko­je omo­gućava va­ri­ja­bil­ni ni­vo po­za­din­skog LED o­sve­tlje­nja i nje­go­vo even­tu­al­no to­tal­no ga­še­nje u određenim zo­na­ma ra­di os­tva­ri­va­nje većeg kon­tras­ta i pri­ka­za „što crnje crne“.

Pročitajte i:  LG ArtCool Gallery premium klima uređaj predstavljen u Srbiji

Kraj­nji re­zul­tat sve­ga ovog vi­di se ve­oma ja­sno. Kva­li­tet sli­ke ko­ju pru­ža 55SK8500PLA stvar­no je o­dličan, de­fi­ni­tiv­no naj­bo­lje što smo vi­de­li kod LED LCD mo­de­la u tes­to­vi­ma ko­je smo ne­dav­no ra­di­li. Na prvi i dru­gi po­gled, ni­je te­ško zava­ra­ti se i po­mi­sli­ti da je u pi­ta­nju OLED e­kran. Na­rav­no, ako se baš pa­žlji­vo zagle­da, u ne­kim si­tu­aci­ja­ma se mo­že pri­me­ti­ti baš la­ga­no „pro­bi­ja­nje“ pozadinskog o­sve­tlje­nja, ali je to stvar­no mi­ni­mal­no. Ni­je OLED, ali je naj­bli­že moguće ka­da je u pi­ta­nju ak­tu­el­na ge­ne­ra­ci­ja LED LCD pa­ne­la.

Ni­šta bez sna­ge

Ono što zna­tno do­pri­no­si uku­pnom kva­li­te­tu sli­ke jes­te vrhun­sko pro­ce­si­ra­nje sli­ke ko­je se obav­lja u svim si­tu­aci­ja­ma. Bez ob­zi­ra na to da li se pri­ka­zu­je 4K HDR ili drugi sa­držaj ma­nje re­zo­lu­ci­je, re­pro­duk­ci­ja je bez gre­ške. I vi­deo dos­ta sla­bi­jeg kva­li­te­ta o­bra­di se ta­ko da i­zgle­da op­ti­mal­no, što je evi­den­tno čak i kod ana­lo­gnog an­ten­skog ula­za.

Sve­je­dno šta se pu­šta, 55SK8500PLA će se po­bri­nu­ti da to i­zgle­da naj­bo­lje moguće. Har­dver ko­ji omo­gućava ta­ko do­bro pro­ce­si­ra­nje sli­ke po­volj­no se o­dra­ža­va i na uku­pnu brzi­na ra­da. Od­ziv na ko­man­de da­ljin­skog u­prav­ljača je tre­nu­tan i to u svim si­tu­aci­ja­ma, ta­ko da ne­ma tra­di­ci­onal­nog lag‑a ko­ji je u nekoj me­ri ka­rak­te­ris­tičan za većinu te­le­vi­zo­ra.

Pročitajte i:  Novi napredni LG uređaji za moderan dom stigli su u Srbiju

 

LG 55SK8500PLA ko­ris­ti WebOS plat­for­mu ko­ja po­red do­brog i­zgle­da nu­di i o­dličnu fun­kci­onal­nost, na­ročito sa da­ljin­skim u­prav­ljačem ko­ji ima bo­nus pointer fun­kci­ju. Na­vi­ga­ci­ja kroz me­ni­je i a­pli­ka­ci­je je brza, a među ponuđenima je čak i EON. Sve ovo ra­di ve­oma brzo i glat­ko, što zna­tno do­pri­no­si uku­pnom užit­ku u ko­rišćenju ovog te­le­vi­zo­ra. TV po­drža­va i ThinQ te­hno­lo­gi­ju, što omo­gućava u­prav­lja­nje gla­som uz Google Assistant po­dršku. Kućište te­le­vi­zo­ra je ele­gan­tno s vrlo tan­kim o­kvi­rom, ali je pos­to­lje ma­lo nes­ta­bil­no, što se po­ka­zu­je ka­da tre­ba nešto priključiti. Ni­je to dra­ma­tično, jer TV ka­da se pos­ta­vi i ne­ma po­tre­be za da­ljim po­me­ra­njem, ali dru­gih ma­na – re­al­no ne­ma. U stva­ri ima, ako bismo uračuna­li i ce­nu. LG 55SK8500PLA ima vi­so­ku ce­nu, ali je ona opet ni­ža od OLED televi­zo­ra.

Facebook komentari: