NEC AccuSync

PCPress.rs ImageKo pro­vo­di du­ge sa­te za računa­rom zna ko­li­ko je va­žan kva­li­te­tan mo­ni­tor.

Je­dna od o­blas­ti u ko­joj je NEC i­zgra­dio svoj re­no­me je­su vrhun­ska re­še­nja za pri­kaz sli­ke ko­ja obu­hva­ta­ju mo­ni­to­re, pro­fe­si­onal­ne dis­ple­je i ve­li­ke vi­deo wall-ove. NEC pro­i­zvo­di i kva­li­te­tna re­še­nja na­me­nje­na po­tro­šačkom se­gmen­tu trži­šta, pa vam ovo­ga pu­ta pred­stav­lja­mo mo­ni­tor na­me­njen ti­pičnoj kan­ce­la­rij­skoj upo­tre­bi.

NEC A­ccuSync AS221WM je mo­ni­tor kla­sičnog di­zaj­na, rav­nog i do­ne­kle „ku­ti­jas­tog” i­zgle­da. Svi su­vi­šni de­ta­lji su u­klo­nje­ni, a o­kvir e­kra­na je vrlo ta­nak, ta­ko da mo­ni­tor odi­še je­dnos­tav­nošću i ele­gan­ci­jom, što ni­je be­značaj­no za ne­što što čini deo ra­dnog o­kru­že­nja u mo­der­noj kan­ce­la­ri­ji. LCD e­kran ši­ro­kog for­ma­ta je di­ja­go­na­le 22″, za­sno­van na TN pa­ne­lu s mak­si­mal­nom re­zo­lu­ci­jom 1680×1050 tačaka. Pri­me­nje­na je tzv. Rapid Response Technology s ti­pičnim vre­me­nom od­zi­va od 5 ms, uz kon­trast od 1000:1 i o­sve­tljaj od 250 cd/m2.

Svi pri­ključci se na­la­ze sa za­dnje stra­ne, o­kre­nu­ti su na­do­le i skri­ve­ni, dok se na pos­to­lju na­la­zi obuj­mi­ca ko­jom se svi pri­ključni ka­blo­vi mo­gu ure­dno obu­hva­ti­ti, ta­ko da i leđa mo­ni­to­ra i­zgle­da­ju ure­dno i le­po. Mo­ni­tor ima uobičaje­ne ko­nek­to­re za sli­ku – di­gi­tal­ni DVI i ana­lo­gni VGA, kao i ana­lo­gni 3,5 mi­li­me­tar­ski džek-ko­nek­tor za zvuk, po­što je o­prem­ljen zvučni­ci­ma. Ko­ris­tan do­da­tak ko­ji se ne uočava na prvi po­gled je i ko­nek­tor za slu­ša­li­ce, ko­ji se na­la­zi sa le­ve stra­ne e­kra­na, a tu je i Kensington slot po­moću ko­jeg se ovaj mo­ni­tor mo­že fi­zički osi­gu­ra­ti od­go­va­ra­jućom saj­lom za za­ključava­nje. Je­di­na pra­va za­mer­ka na di­zajn mo­ni­to­ra o­dno­si se na to što se pos­to­lje ne mo­že po­de­ša­va­ti po vi­si­ni.

U skla­du s mi­ni­ma­lis­tičkim di­zaj­nom, tas­te­ri za po­de­ša­va­nje se ne na­la­ze na pov­rši­ni o­kvi­ra e­kra­na, već su skri­ve­ni sa do­nje stra­ne, ali ih je la­ko na­pi­pa­ti, ta­ko da upo­tre­ba ni­je kom­pli­ko­va­na. Pre­ko ovih ko­man­di mo­gu se po­de­si­ti svi uobičaje­ni pa­ra­me­tri, a tre­ba reći da je kod ovog mo­de­la po­se­bna pa­žnja po­svećena eko­lo­škom as­pek­tu upo­tre­be. Po­tro­šnja elek­trične ener­gi­je je sve­de­na na mi­ni­mum i i­zno­si 27 W u uobičaje­nom ra­dnom re­ži­mu, ili sa­mo 21 W u Eco re­ži­mu sa sma­nje­nim o­sve­tlja­jem. Po­se­ban ku­ri­ozi­tet je i me­rač ko­ji po­ka­zu­je ko­li­ko je ovaj eko­lo­ški re­žim uku­pno u­šte­deo u­gljen-di­ok­si­da ko­ji zbog sma­nje­ne elek­trične po­tro­šnje ni­je zav­ršio u a­tmos­fe­ri!

NEC AccuSync AS221WM
Ekran 22“ 1680*1050 TN
Odziv 5 ms
Interfejsi: DVI-D, mini D-sub (VGA), 3,5 mm audio
Cena: 17.000 dinara
  www.koving.com

Mladen Mijatović

(Objevljeno u PC#187)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,