ERP 2024

Nefa nameštaj u vašem digitalnom domu

Kompanija Nefa je dobitnik Top 50 priznanja PC Press-a za nastup na društvenim mrežama. Ovo priznanje je ponela zahvaljujući odličnom nastupu, pre svega kada govorimo o Facebook stranici, pokazujući time da nameštaj za digitalni dom nije samo fraza. Evo na koji način se kompanija predstavlja publici.

PCPress.rs Image

Na­ša kom­pa­ni­ja za pro­met na­me­šta­ja o­sno­va­na je u Srbi­ji 2017. go­di­ne s mo­tom „Do­bar le­žaj. Do­bra ce­na“ ko­ji je ka­sni­je pre­ras­tao u „Udo­bno se smes­ti“. Za­la­že­mo se za udo­ban sva­ko­dnev­ni ži­vot pri­u­štiv sva­kom. Naš cilj je da kva­li­tet luk­su­znog na­me­šta­ja pri­bli­ži­mo svim kup­cima.

Le­žaj je u srcu sva­kog do­ma, a Nefa je stručnjak za ta­pa­ci­ra­ni na­me­štaj. Sa svešću o to­me da le­žaj ni­je sa­mo ko­mad na­me­šta­ja ne­go i mes­to za o­dmor, opu­šta­nje i dru­že­nje gde pro­vo­di­te ve­li­ki deo vre­me­na, Nefa te­ži da vam po­nu­di naj­bo­lja go­to­va re­še­nja. Tim di­zaj­ne­ra o­smi­slio je i kon­stan­tno una­pređuje pa­le­tu mo­de­la ko­ji pru­ža­ju op­ti­ma­lan spoj udo­bnos­ti, fun­kci­onal­nos­ti, kva­li­te­ta i sti­la.

Da bis­te dnev­nu so­bu to­kom da­na ko­ris­ti­li za o­dmor, opu­šta­nje, dru­že­nje s po­ro­di­com ili pri­ja­te­lji­ma, a noću kao oazu mi­ra, vrlo je va­žno da am­bi­jent učini­te dvos­tru­ko po­go­dnim. Bi­raj­te ume­re­ne, to­ple bo­je za zi­do­ve. Ako ko­ris­ti­te lus­ter ili pla­fo­nje­ru to­kom da­na, oba­ve­zno une­si­te i po­ne­ku sto­nu ili po­dnu lam­pu ko­ja će uveče so­bu učini­ti pri­ja­tnom za spa­va­nje. Bi­raj­te na­me­štaj ko­ji će se do­bro u­klo­pi­ti i u dnev­ni i u noćni am­bi­jent, ne­moj­te da bu­de glo­ma­zan pa da ne mo­že­te da ga po­me­ri­te. Ali tre­ba da bu­de ele­gan­tan, mo­de­ran, prak­tičan i fun­kci­ona­lan.

Naj­je­dnos­tav­ni­ja re­še­nja uvek su naj­bo­lja

PCPress.rs ImageDeo Nefa gru­pa­ci­je je fa­bri­ka na­me­šta­ja ko­ja se is­tiče ino­va­tiv­nim in­dus­trij­skim pris­tu­pom pro­i­zvo­dnji na­me­šta­ja, za ra­zli­ku od tra­di­ci­onal­nih fa­bri­ka ra­di­oničkog ti­pa. Se­rij­ska pro­i­zvo­dnja po­dra­zu­me­va ko­rišćenje re­pro­ma­te­ri­ja­la po­u­zda­nih ev­rop­skih do­bav­ljača i pri­me­nu mo­der­ne in­dus­trij­ske o­pre­me, što re­zul­ti­ra uje­dnačenim kva­li­te­tom go­to­vih pro­i­zvo­da uz ni­že ce­ne i kraće ro­ko­ve is­po­ru­ke za kraj­njeg kup­ca.

Pri­me­nom te­hno­lo­gi­je se­rij­ske pro­i­zvo­dnje i pro­mi­šlje­nih kon­struk­tiv­nih re­še­nja pos­ti­že­mo su­pe­ri­oran o­dnos ce­ne i kva­li­te­ta svo­jih pro­i­zvo­da. Kod nas ni­je ne­op­ho­dno pra­vi­ti i­zbor i­zmeđu kva­li­te­ta, udo­bnos­ti, ce­ne, načina plaćanja i brzi­ne is­po­ru­ke. Nu­di­mo sve na je­dnom mes­tu.

PCPress.rs Image

Na­še di­gi­tal­ne ka­na­le ko­mu­ni­ka­ci­je pre­po­zna­li smo kao stra­te­ški va­žne i zbog to­ga smo se o­dlučili da na­šim pra­ti­oci­ma i po­ten­ci­jal­nim kup­ci­ma po­nu­di­mo vrhun­sku u­slu­gu i po­dršku. Po­ku­šaćemo i da o­bja­sni­mo na ko­ji način smo ra­zmi­šlja­li pri­li­kom kre­ira­nja stra­te­gi­je u di­rek­tnoj ko­mu­ni­ka­ci­ji s pra­ti­oci­ma kroz di­gi­tal­ne ka­na­le. Tačno je, u In­ter­net pro­dav­ni­ci mo­guće je oba­vi­ti ku­po­vi­nu bi­lo ka­da. Već se us­ta­li­la fra­za 24/7/365, In­ter­net pro­da­ja je dos­tu­pna 24 časa, 7 da­na u ne­de­lji, 365 da­na u go­di­ni, ko­ja je tačna, ali mo­ra­te o­bra­ti­ti pa­žnju na ne­ko­li­ko stva­ri. Uko­li­ko po­ten­ci­ra­te dos­tu­pnost, ne­moj­te do­zvo­li­ti da pi­ta­nja po­tro­šača, ko­ja mo­gu doći pu­tem mno­go ka­na­la (dru­štve­ne mre­že, kon­takt for­ma, e‑mail, chat) bu­du bez od­go­vo­ra. Tru­di­te se i da od­go­vor sti­gne u ne­kom ra­zum­nom ro­ku. Ja­sno na­gla­si­te ka­ko fun­kci­oni­še is­po­ru­ka i ko­ri­snička po­drška ra­dnim da­ni­ma, vi­ken­di­ma i pra­zni­ci­ma, daj­te po­tro­šaču pre­ci­zne in­for­ma­ci­je ka­ko bi znao šta mo­že očeki­va­ti.

Kao i u sva­kom po­slu, uko­li­ko su is­pu­nje­ni sle­deći u­slo­vi: vi­sok ni­vo pro­fe­si­ona­li­zma, bri­ge o de­ta­lji­ma, o­slu­ški­va­nje trži­šta i po­tre­ba po­tro­šača, bri­ga o sa­mom po­tro­šaču, us­peh neće izos­ta­ti. Nefin ma­lo­pro­daj­ni la­nac brzo ras­te i tre­nu­tno bro­ji vi­še od 33 sa­lo­na u Srbi­ji (11 u Ma­ke­do­ni­ji i 12 u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni), a na prvi rođen­dan o­tvo­ri­li smo i Web sajt!

Korisna adresa: www.nefa.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,