PC Press #154, april 2009.

PCPress154-cover

Izlaskom aprilskog broja (#154), časopis PC Press obeležiće 14 godina redovnog izveštavanja o svetskom i domaćem ICT tržištu i dostignućima.

Uz rođendansko izdanje, priložen je uobičajeni 8,5 GB DVD sa raznim prilozima, a iz sadržaja najnovijeg broja izdvajamo:

 

 

 

 

 

 

PCPress154-sadrzaj_img_4

Ve­li­ki test grafičkih kartica

Za šaku šej­de­ra

Filip Majkić, Aleksandar Mišić

Na­kon dvo­go­dišnje pa­uze, po­no­vo smo kre­nu­li u ve­li­ko is­traživa­nje tržišta gra­fičkih kar­ti­ca. Da vi­di­mo čime možete o­bra­do­va­ti vaš po­slov­ni ili (pre sve­ga) kućni PC. Obračun firmi NVIDIA i ATI obeležio je prethodnu godinu, a korisnicima ostaje samo da izaberu pobednika…

 

 

 

PCPress154-sadrzaj_img_5 I­gre bez gra­ni­ca Ne­ha­lem EE

 

Alek­san­dar Velj­ko­vić

 

Ne­dav­no pred­stav­lje­na Intel Nehalem (i7) pro­ce­sor­ska ar­hi­tek­tu­ra ula­zi u naše do­mo­ve, a pred na­ma je njen naj­jači pred­stav­nik: ul­ti­ma­tiv­ni gej­mer­ski PC fir­me Desk

 

 

 

Ba­ckup u džepu
Ne­bojša Raško­vić
Ka­ko u mo­ru flash draj­vo­va pre­po­zna­ti onaj pra­vi? Po­nu­da je o­grom­na, tržište je na­pre­do­va­lo do te me­re da se da­nas mo­de­li ve­li­kih ka­pa­ci­te­ta, ali i ve­oma do­brih per­for­man­si, mo­gu naći po ve­oma po­volj­nim ce­na­ma…

Pročitajte i:  PC Press video: Korisnik ne želi da kupi vaš proizvod već rešenje za svoj problem!, Miroslav Varga

LG BD370 Blu-ray ple­je­r
Bra­ni­slav Bu­banja
Je­fti­ne sa­mos­tal­ne Blu‑ray ple­je­re ko­je već du­go priželj­ku­je­mo, ko­načno je po­nu­dio LG. Za samo 240 evra diskovi visoke definicije konačno ulaze u dnevnu sobu

AMD‑ov tro­zu­bac
Mi­loš Sta­men­ko­vić 
Dva, tri ili četi­ri je­zgra? Na­kon Phenom II X4 pro­ce­so­ra, AMD je po­nu­dio i X3 ver­zi­ju a sa njim i ne­ke neočeki­va­ne do­bit­ke. Želite li jezgro više za iste pare?

Olympus mju 9000
Alek­san­dar Velj­ko­vić
Go­di­na­ma su apa­ra­ti ve­li­kog ras­po­na zu­ma bi­li ga­ba­ri­tni, a sa­da je Olympus us­peo da se upiše u is­to­ri­ju prvim ul­tra­kom­pak­tnim ul­tra­zum fo­to­apa­ra­tom mju 9000

Li­ve Es­sen­ti­als
Vo­ja Gašić
Život bez mreže i in­te­rak­ci­ja sa dru­gim ko­ri­sni­ci­ma više ni­je život, a Microsoft Live Essentials će po­jačati vaše uživa­nje u raznoraznim mrežnim ak­tiv­nos­tima

Di­gi­tal­ni do­ku­me­nti
Bo­jan Sto­ja­no­vić
FrameMaker je oko se­be i­zgra­dio čitav je­dan svet verzija 9.0 ugrađena je u skup te­hno­lo­gi­ja o­bje­di­nje­nih pod ime­nom Adobe Technical Communication Suite 2

Phe­nom II u prak­si
Bo­jan Sta­no­je­vić

Sun Ray tan­ki kli­jen­ti
Zo­ran Dren­ko­vić

Tas­ta­tu­ra ili e­kran
Mar­ko Sav­ko­vić

Pročitajte i:  Evropska komisija prekršila pravila EU o privatnosti korišćenjem Microsoft-ovog softvera

Re­view – uređuje Vo­ja Gašić

Acer As­pi­re One
Alek­san­dar Velj­ko­vić

Brzi Ca­non‑ovi ske­ne­ri
Ne­bojša Raško­vić

PC PIX – uređuje Alek­san­dar Velj­ko­vić

Ni­kon Co­ol­pix S620
Alek­san­dar Velj­ko­vić

Si­gma za najšire ka­dro­ve
Alek­san­dar Velj­ko­vić

En­gles­ko‑srpski rečnik
Ne­nad Velj­ko­vić

Grap­hi­soft VBE – vir­tu­el­na še­tnja
Đorđe Gru­jić

Če­tvrti NOD32
Kris­ti­jan La­zić

Zo­ho, a­pli­ka­ci­je na Mreži
Dra­gan Grbić

So­lidWorks 2009
Mla­den Mi­ja­to­vić

3D Pho­tosynth
Na­dežda Velj­ko­vić

In­ter­net te­le­fon i bez In­ter­ne­ta

Vesti

Šire­nje u­prkos kri­zi

Zašto (ne) stan­dar­dno?

Gedžeti sa Ce­BIT‑a

YU IN­FO 2009

O­ffi­ce baj­to­vi

A­ccess baj­to­vi

Ve­dra stra­na

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,