BIZIT plus

PC Press 189 u prodaji

Dolazak leta označava i početak sezone fotografisanja, pa PC Press 189 donosi pregled ponude fotoaparata koji je ove godine obuhvatio 33 zanimljiva modela. Ako već fotografišete, ili to tek nameravate, predlažemo da se uključite u naš foto-konkurs “Uhvati momenat”.

Za ljubitelje hardvera, tu su novi iPad i LG televizori, softverašima je namenjen pregled novosti koje donosi Adobe CS6, a programeri mogu da saznaju kako da što pre uposle Visual Studio 11 i naprave prve Metro aplikacije. Za one kojima je poslovanje na prvom mestu, tu je analiza isplativosti besplatnog i komercijalnog softvera…

 PCPress-189-cover


PCPress-189-content_01Sli­ke ja­sne kao dan

Ka­da kre­ne­te na o­dmor sa no­vim fo­to‑apa­ra­tom u tor­bi ili dže­pu, bićete si­gur­ni da će sli­ke sunčanih pej­sa­ža bi­ti spek­ta­ku­lar­ne, ali nećete se vi­še pla­ši­ti ni noćnog sni­ma­nja – sen­zo­ri su na­pre­do­va­li, a fir­mver fo­to‑apa­ra­ta je spre­man za pra­va ma­la čuda. Bi­lo da kameri pre­puštate čitav po­sao i sa­mo škljo­ca­te, ili se­be sma­tra­te is­ku­snim fo­to­gra­fom ko­ji sve pa­ra­met­re drži pod kon­tro­lom, među 33 mo­de­la ko­ja smo tes­ti­ra­li pro­naći ćete svog fa­vo­ri­ta.

Pročitajte i:  PC Press slavi 29. rođendan!

PCPress-189-content_02Treći Apple iPad

Po­sle du­gog očeki­va­nja i mno­go spe­ku­la­ci­ja, pred­stav­ljena je treća ge­ne­ra­ci­ja Apple ta­bleta. Da vi­di­mo šta nu­di New iPad ili, ka­ko ga ko­ri­sni­ci zo­vu, iPad 3 – da li je ve­ličan­stve­na re­zo­lu­ci­ja 2048×1536 pravi adut?

PCPress-189-content_03LG ino­va­ci­je go­di­ne

Ko­rej­ski dvo­jac ne­za­drži­vo gra­bi na­pred, pa ovog me­se­ca pred­stav­lja­mo spe­ci­ja­li­te­te kom­pa­ni­je LG – u centru paž­nje su 3D efekti, smart funkcije i kontrola. I to daljinskim upravljačem, pokretima ili glasom.

PCPress-189-content_04Adobe CS6: O­blak kre­ativ­nih pro­gra­ma

Im­po­zan­tna Master ko­lek­ci­ja pro­gra­ma fir­me Adobe obu­hva­ta sve ne­op­ho­dne ala­te za rad sa sli­kom, vi­de­om, zvu­kom i tekstom. Šta do­no­si CS6 ge­ne­ra­ci­ja ove sve­obu­hva­tne zbir­ke?

PCPress-189-content_05Vi­su­al Stu­dio 11: Pro­gra­mi­raj­te Me­tro

Do­la­zi no­vi Windows, Metro in­ter­fejs za­me­nju­je kla­sični, pa su neophodni ala­ti za ra­zvoj a­pli­ka­ci­ja sle­deće ge­ne­ra­ci­je. Prirodno ra­zvoj­no o­kru­že­nje za njih je Visual Studio 11, za sa­da u be­ta ver­zi­ji.

PCPress-189-content_06Open So­ur­ce: Mos­t ili ću­pri­ja

Di­le­ma da li ku­pi­ti soft­ver ili se o­dlučiti za open source al­ter­na­ti­vu ak­tu­el­ni­ja je ne­go ika­da. Bes­pla­tni pro­gra­mi pre­ra­sli su u zre­le i korisne pro­i­zvo­de, ali pi­ta­nje os­ta­je: ko­li­ko nas „bes­pla­t­no“ za­pra­vo ko­šta?

Pročitajte i:  10 godina platforme za dobre i tradicionalne recepte - Recepti i Kuvar Online

PCPress-189-content

Facebook komentari: