ERP 2024

PC Press: 3, 2, 1… Adobe Premiere CS4

Premiere-panel1 Sa to­li­kim bro­jem ula­znih i i­zla­znih for­ma­ta ko­je je do­neo ra­zvoj te­le­vi­zi­je i In­ter­ne­ta ni­je la­ko na­pra­vi­ti do­bru vi­deo‑sla­ga­li­cu ko­ja će fun­kci­oni­sa­ti u svim pri­li­ka­ma. Pre­mi­ere CS4 ostaje šam­pi­on na po­lju vi­deo o­bra­de — Voja Gašić

Ot­ka­ko je pod pri­tis­kom trži­šta pri­nuđen da češće izba­cu­je no­ve ver­zi­je svo­jih pa­ke­ta, mul­ti­plat­for­mski džin, ka­ko inače čes­to na­zi­va­ju kom­pa­ni­ju Adobe, čes­to je pri­me­nji­vao „tik‑tok“ tak­ti­ku. Si­tu­aci­ja je do­ne­kle slična Intel‑ovoj „tik‑tok“ ra­zvoj­noj stra­te­gi­ji u ko­joj se sme­nju­ju na­pre­dak a­hrhi­tek­tu­re sa na­pret­kom te­hno­lo­gi­je, pa nas je ta­ko Adobe u no­vim ver­zi­ja­ma pa­ke­ta Premiere na­i­zme­nično o­bra­do­vao ve­li­kim sko­ko­vi­ma mo­gućnos­ti ili broj­nim si­tnim, ali značaj­nim fi­nim po­de­ša­va­nji­ma već im­ple­men­ti­ra­nih mo­gućnos­ti.

Čini se da je ver­zi­ja CS4 već u to­me izu­ze­tak, jer je do­da­to i ne­ko­li­ko značaj­nih no­vi­te­ta, ali je ve­li­ka pa­žnja po­svećena i do­sle­dnos­ti ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa, a uve­de­na su i broj­na po­bolj­ša­nja praćenja i ka­ta­lo­gi­za­ci­je ras­po­lo­ži­vih me­di­ja, kli­po­va, se­kven­ci  i nji­ho­vih gru­pa, te do­da­tno u­prav­lja­nje (i mo­gućnos­ti pre­tra­ži­va­nja) me­ta­po­da­ta­ka. Ko­načno, Adobe je o­dlučio da de­fi­ni­tiv­no u­klo­ni ra­zli­ke i­zmeđu Windows i Mac ver­zi­je, pa je OnLocation mo­dul, ko­jim mo­že­te na te­re­nu di­rek­tno u računar ra­di­ti capture sa ka­me­re, ko­načno ras­po­lo­živ i za Mac plat­for­mu, ali je za­to iz Windows ver­zi­je izos­tao Ultra do­da­tak za brzi keying – ta­kođe na­me­njen ma­hom te­ren­skom ra­du, kada tre­ba brzo za­me­ni­ti po­za­di­nu sce­ne. Adobe je (ve­ro­va­tno do­bro) pri­me­tio da Premiere i After Effects (a po­go­to­vo nji­ho­va kom­bi­na­ci­ja) ima­ju mno­štvo ala­ta za „kin­go­va­nje“, te da je ovaj mo­dul čis­ti vi­šak.

Prvo što ćete pri­me­ti­ti jes­te da Premiere CS4 za­hte­va jači har­dver i da je mi­ni­mal­ni za­htev 2 GB RAM‑a, a da se pro­ce­sor sa ba­rem dva je­zgra po­dra­zu­me­va. Ako in­sta­li­ra­te Master Colection CS4 na 64‑bi­tnoj plat­for­mi, uočićete i pos­to­ja­nje 64‑bi­tne ver­zi­je pro­gra­ma Photoshop, što sve­doči da je i Adobe kre­nuo u mi­gra­ci­ju. Ra­zli­ka u brzi­ni ra­da ova dva Photoshop‑a, po­go­to­vo sa ve­li­kim faj­lo­vi­ma, to­li­ka je da vas o­dmah obu­zme že­lja da pro­ba­te i 64‑bi­tni Premiere. Is­to se o­dno­si i na GPU po­dršku pri o­bra­di ma­te­ri­ja­la ko­ja bi mo­gla značaj­no da u­brza stva­ri, ali oči­gle­dno da je Photoshop još uvek stra­te­ški naj­va­žni­ji Adobe pro­i­zvod, pa ćemo na GPU+CPU op­ti­mi­za­ci­je i po­bolj­ša­nja za Premiere mo­ra­ti još ma­lo da sačeka­mo, ako izuzmemo nekoliko već ugrađenih tranzijenata i efekata. Stvari se, međutim, brzo razvijaju, pa oba velika proizvođača grafičkih platformi najavljuju značajno učešće svojih GPU jedinica i u profesionalnoj video-obradi.

For­ma­ti, for­ma­ti…

Edit-Formats2 Iako je počeo kao „edi­tor za ne­li­ne­ar­nu vi­deo mon­ta­žu“, prven­stve­no na­me­njen ta­da no­vim DV za­pi­si­ma, Premiere se po­la­ko pre­tva­rao u pro­duk­ci­onu alat­ku. Taj kon­cept je ka­sni­je ipak od­bačen, pa je za zav­ršnu i­zra­du DVD‑a nas­tao Encore, a ve­li­ki broj dru­gih me­di­ja ko­ji su nas­ta­ja­li u počet­ku je op­slu­ži­vao Media Exporter mo­dul. Naj­ne­zgo­dni­je je bi­lo to što u tre­nut­ku kad po­že­li­te da i­zve­ze­te mon­ti­ra­ni ma­te­ri­jal, sva­ka o­bra­da pres­ta­je i mo­ra­te da čeka­te dok se i­zvoz ne zav­rši. Dra­ma­tična pro­me­na u ver­zi­ji CS4 je u­pra­vo o­dva­ja­nje Media Exporter mo­du­la u za­se­bnu ce­li­nu ko­ja op­slu­žu­je prak­tično čitav CS4 pa­ket.

Pročitajte i:  Povećajte kapacitet RAM memorije Asus-ovim ažuriranjem BIOS-a za Intel i AMD matične ploče

Iako se u­prav­lja­nje ovim mo­du­lom go­to­vo ne ra­zli­ku­je od pret­ho­dne ver­zi­je (sem po­većanog bro­ja i­zla­znih for­ma­ta i op­ci­ja), oči­gle­dna pre­dnost je u to­me što mo­dul nas­tav­lja da ra­di sa­mos­tal­no, o­slo­bađajući Premiere za nas­ta­vak edi­to­va­nja. Da se na tom mo­du­lu o­zbilj­no ra­di­lo, sve­doče i činje­ni­ce da uop­šte ne mo­ra­te da o­tva­ra­te Premiere, već da mu na­re­di­te da i­zren­de­ru­je ra­ni­je sprem­ljen pro­je­kat, a zgo­dno je što ek­spor­ter mo­že is­tov­re­me­no (pa­ra­lel­no) da ge­ne­ri­še ra­zličite me­dij­ske faj­lo­ve iz is­tog pro­jek­ta, što je ve­oma ko­ri­sno u pro­ce­su prav­lje­nja streaming da­to­te­ka (WMV ili FLV) za ra­zličite brzi­ne pre­no­sa po­da­ta­ka.

Encore je i da­lje sas­tav­ni deo pa­ke­ta Premiere u svim kom­bi­na­ci­ja­ma is­po­ru­ke, a ver­zi­ja CS4 je obo­gaćena no­vim op­ti­mi­za­ci­ja­ma sta­tičkog (sli­ke, slideshow…) sa­drža­ja, mo­gućnošću prav­lje­nja ra­znov­rsni­jih in­te­rak­tiv­nih me­ni­ja, Blu‑ray popup me­ni­ja i pot­pi­sa, mo­gućnošću ko­rišćenja dual layer BR dis­ko­va i o­grom­nim i­zbo­rom go­to­vih pre­dlo­ža­ka (templates), uz ko­je go­to­vo da ne­ma po­tre­be da i­zla­zi­te iz Encore‑a ako ste pro­je­kat zav­rši­li u Premiere‑u.

Sa­ra­dnja i­zmeđu pro­gra­ma Encore i Media Exporter je ta­ko do­bro urađena da sa­mo je­dnim kli­kom mo­že­te iz go­to­vog pro­jek­ta is­tov­re­me­no da ge­ne­re­ri­še­te in­te­rak­tiv­ni BR disk, DVD i Web FLV da­to­te­ku sa is­tim sa­drža­jem i in­te­rak­tiv­nim mo­gućnos­ti­ma. To­me uve­li­ko do­pri­no­si i kon­ver­gen­ci­ja in­te­rak­tiv­nih mo­gućnos­ti na op­tičkim me­di­ji­ma i no­vih Flash mo­gućnos­ti, pa ta­ko u Premiere‑u sa­da mo­že­te do­da­va­ti i ime­no­va­ti in­te­rak­tiv­ne i na­vi­ga­ci­one „oki­dače“ (tri­ge­re) ne­op­ho­dne za in­te­rak­tiv­ne FLV, F4V i SWF faj­lo­ve ko­ji se ne o­dvi­ja­ju li­ne­ar­no, već u za­vi­snos­ti od ko­ri­sni­ko­vih ak­ci­ja.

Ne­pra­ve­dno bi bi­lo za­pos­ta­vi­ti ula­zno/mon­ta­žer­ski deo mo­gućnos­ti Premiere pa­ke­ta ka­da su u pi­ta­nju for­ma­ti. Ve­li­ka lis­ta capture/edit for­ma­ta obu­hva­ta DV, HDV, RED, Sony XDCAM, XDCAM EX, Panasonic P2 i AV­CHD – na­rav­no, sa svim va­ri­ja­ci­ja­ma ko­je ovi for­ma­ti do­no­se a o­dno­se se na re­zo­lu­ci­ju, fre­kven­ci­ju sli­ke, pre­pli­ta­nje ili ana­mor­fnost tačke. U ver­zi­ji CS4 sva­ki od na­ve­de­nih for­ma­ta je po­držan u i­zvor­nom o­bli­ku (native), što znači da se ne vrši ni­ka­kvo re­ko­di­ra­nje ma­te­ri­ja­la pri­li­kom mon­ta­že, već sa­mo zav­ršno re­ko­di­ra­nje ko­je obav­lja Media Exporter (to se, na­rav­no, ne o­dno­si na se­kven­ce u ko­ji­ma su pri­me­nje­ni efek­ti ili pre­la­zi između ka­dro­va, transitions). Ako mon­ti­ra­te „na rez“, u većini slučaje­va neće bi­ti ni­šta i­zme­nje­no sem pre­ras­po­de­le ključnih (key) frej­mo­va.

Pročitajte i:  PC Press video: Zvuci Balkana u digitalno doba | prof. dr Dimitrije Golemović

Miks i re­miks

Premiere-panel2 Ka­da su u pi­ta­nju for­ma­ti, naj­značaj­ni­ji na­pre­dak CS4 edi­tor­skog de­la je što ne sa­mo da sve na­ve­de­ne for­ma­te po­drža­va u i­zvor­nom o­bli­ku, već do­zvo­lja­va i pot­pu­no pro­i­zvolj­no me­ša­nje for­ma­ta, za­pi­sa, kom­pre­si­ja, re­zo­lu­ci­ja u timeline‑u, ta­ko da slo­bo­dno me­ša­te ma­te­ri­ja­le iz sva­ka­kvih i­zvo­ra, snim­lje­ne po ra­znim stan­dar­di­ma. Pri to­me će sve ra­di­ti bes­pre­kor­no ako je timebase in­for­ma­ci­ja is­prav­na; ako ta­kva in­for­ma­ci­ja ne pos­to­ji, mo­že­te da de­fi­ni­še­te „stan­dar­dnu“ fre­kven­ci­ju za i­zvo­de ko­ji­ma je ne­po­znat framerate. O­bra­ti­te pa­žnju da je pret­po­de­še­na vre­dnost 29,97 fps; kao i sve pret­po­de­še­ne vre­dnos­ti u Premiere‑u, to od­go­va­ra ame­ričkim stan­dar­di­ma.

Od­sus­tvo pre­ren­de­ro­va­nja tj. in­sis­ti­ra­nje na real‑time preview mo­gućnos­ti ko­je je do pro­šle ver­zi­je bi­lo op­ci­ono, do­ne­lo je ver­zi­ji CS4 čitav niz pot­pu­no no­vih mo­gućnos­ti kad se radi o kom­bi­no­va­nju ma­te­ri­ja­la, već sređenim se­kven­cama ili čita­vim pri­je­k­tima kao de­lo­vima nat­pro­jek­ta. U­gne­žđe­ne se­kven­ce vi­še ne mo­ra­te ren­de­ro­va­ti da bis­te vi­de­li ka­ko i­zgle­da­ju po­je­di­načne fa­ze pre­kla­pa­nja ili ne­ka „slo­je­vi­ta“ kom­bi­na­ci­ja. Naru­ku ide i činje­ni­ca da Premiere sa­da ima pot­pu­no re­šen uvoz PSD ili TIFF da­to­te­ka sa slo­je­vi­ma (layers) uz nji­ho­vo ras­po­ređiva­nje po timeline‑u, pa ta­ko di­zaj­ne­ri u Photoshop‑u mo­gu sko­ro pot­pu­no da pri­pre­me sav slo­je­vi­ti ma­te­ri­jal koji će se koristiti u vi­deo-se­kven­ci.

Pro­duk­ci­onoj ra­znov­rsnos­ti do­pri­no­si i ra­zme­na pro­je­ka­ta sa naj­većim kon­ku­ren­tom – pro­gra­mom Apple Final Cut Pro – pre­ko for­ma­ta XML, i­zvo­za u OMF (Open Media Framework) for­mat i AAF (Advanced Authoring Format). Premiere, sa svo­je stra­ne, do­zvo­lja­va uvoz i o­bra­du ovih pro­je­ka­ta, sa­mos­tal­no ili kao de­lo­va sve­obu­hva­tnog Premiere pro­jek­ta. Tu su i stan­dar­dne mo­gućnos­ti u­prav­lja­nja „sta­rin­skim“ uređaji­ma pre­ko serijskih por­to­va, te uvoz i i­zvoz CMX3600 lis­te „za sečenje“ –  Edit Decision Lists (EDLs).

Vrhu­nac sim­pa­ti­ja iza­zi­va svo­jev­rsna „re­gre­si­ja“ uvođenjem ar­haičnih for­ma­ta za du­ži­nu se­kven­ce i taj­mkod u tra­di­ci­onal­nim fil­mskim me­ra­ma: feet + frames.  Na­rav­no, po­se­bno za 16 i 35 mm fil­mske tra­ke. Ve­ro­va­tno su ove me­re vraćene u ži­vot zbog to­ga što se ve­li­ka ko­ličina fil­mskog ma­te­ri­ja­la di­gi­ta­li­zu­je, a me­re su čes­to za­pi­sa­ne u sto­pa­ma…

Ne­što sa­svim novo

Premiere-mediaenc U­prkos većoj har­dver­skoj za­htev­nos­ti, o­dlu­ka da Premiere CS4 „ne di­ra“ po­la­zni ma­te­ri­jal i ne ren­de­ru­je gi­ga­baj­te preview‑a do­ve­la do naj­značaj­ni­jih po­ma­ka. I­zvor­ni ma­te­ri­jal os­ta­je ka­kav jes­te, a u okol­ne da­to­te­ke se mo­že za­pi­sa­ti sva­šta, od to­ga u ko­jim sve se­kven­ca­ma i pro­jek­ti­ma učes­tvu­je klip, pre­ko pre­ci­znih in­for­ma­ci­ja o već „tri­mo­va­nom“ ma­te­ri­ja­lu, naj­ra­znov­rsni­jih me­ta­po­da­ta­ka ko­je Premiere ra­zme­nju­je sa ce­lom CS4 svi­tom, do po­drške na ni­vou ra­zme­ne go­to­vih pro­je­ka­ta sa pro­gra­mi­ma After Effects, SoundBooth i Encore.

Pročitajte i:  Adobe: Nova AI alatka uliva strah

Naj­za­nim­lji­vi­ji put bu­dućeg ra­zvo­ja mo­gao bi da nas­ta­ne iz no­vog mo­dula za pre­po­zna­va­nje go­vo­ra u kli­po­vi­ma. Iako je za sa­da mo­dul o­prem­ljen za sve­ga ne­ko­li­ko je­zi­ka, činje­ni­ca da go­vor iz kli­pa mo­že­te da pre­ve­de­te u tek­st, taj tekst do­de­li­te kli­pu kao me­ta­po­da­tak, pre­tra­žu­je­te po že­lje­nim rečima i po­zi­ci­oni­ra­te mar­ke­re na o­sno­vu to­ga, mo­že da o­tvo­ri sa­svim no­ve o­blas­ti pri­me­ne. Najpre, tu je zna­tno brža pri­pre­ma sadržaja za oso­be o­štećenog slu­ha ili u slučaje­vi­ma kad sa­držaj mo­ra da se is­pra­ti i pi­sa­nim tek­stom. A mo­že se po­ka­za­ti da nam je go­di­na­ma ne­dos­ta­ja­lo pre­tra­ži­va­nje vi­dea po i­zgo­vo­re­nim rečima ili „auto­ti­tler“ ko­ji će sku­pa BR i DVD i­zda­nja auto­mat­ski pri­la­gođava­ti trećem DivX sve­tu. I to uz ko­rišćenje pra­vo­pi­sa…

Naj­značaj­ni­je što Adobe tre­nu­tno ra­di jeste ra­zdva­ja­nje pro­gra­ma po fun­kci­ji uz is­tov­re­me­nu in­te­gra­ci­ju nji­ho­vih mo­gućnos­ti na ni­vou međusobne ra­zme­ne po­da­ta­ka. Premiere ni­ka­da ni­je bio one‑touch‑tool ko­ji će va­še me­dij­ske da­to­te­ke pre­tvo­ri­ti iz ne­že­lje­nog u že­lje­ni for­mat, pa tu ulo­gu (uz mno­ge dru­ge) pre­uzi­ma­ju Media Exporter i Encore, ras­te­rećujući Premiere i os­tav­lja­jući ga da bu­de ono što jes­te – sav­rše­na alat­ka za kre­ira­nje i kom­bi­no­va­nje naj­ra­znov­rsni­jih vi­deo ma­te­ri­ja­la.

Extre­me: www.extreme.rs


4K – RED for­mat

Redone_page1 Iz opširnog spis­ka HD formata tre­ba i­zdvo­ji­ti RED for­mat ko­ji je za­pra­vo „fil­mski di­gi­tal­ni for­mat“, a po­drška za nje­ga je nas­ta­la u sa­ra­dnji sa kom­pa­ni­jom RED Digital Cinema Camera Company, čije se ka­me­re sve češće ko­ris­te u fil­mskoj in­dus­tri­ji. Ove ka­me­re nas­ta­le su 2006. go­di­ne i ko­ris­te po­se­ban CMOS sen­zor Mysterium od 12 Mp, be­le­žeći po­kre­tne sli­ke u re­zo­lu­ci­ji 4096×2304 pik­se­la u Redcode for­ma­tu ko­ji je sličan CineForm RAW i JPEG2000 za­pi­si­ma.

Redone_page8 Za­nim­lji­vo je da su di­me­zi­je CMOS sen­zo­ra ove ka­me­re je­dna­ke sa di­men­zi­ja­ma 16:9 sli­ke na 35 mm fil­mskoj tra­ci, pa se ko­ris­ti već pos­to­jeća (ve­oma kva­li­te­tna) op­ti­ka. Na­ve­de­na re­zo­lu­ci­ja je, ba­rem za sa­da, sa­svim do­volj­na i na­kon vraćanja na film, pa se mno­gi fil­mski stva­ra­oci o­dlučuju za ovu pro­duk­ci­onu va­ri­jan­tu. Ka­me­ra pi­še na Flash ili HDD me­di­je, a Premiere di­rek­tno po­drža­va ovaj for­mat ne sa­mo u timeline‑u, već i kao izla­zni for­mat. Is­ti­ni za vo­lju, da bis­te upo­tre­blja­va­li RED (ko­ji je još uvek o­značen be­ta po­drškom), mo­raćete da pre­u­zme­te CS4 4.0.1 update ko­ji ko­ris­ti 64‑bi­tni me­mo­rij­ski footprint zbog glo­ma­znos­ti RED faj­lo­va. Mo­žda je to ipak početak ko­načne tran­zi­ci­je Premiere‑a na 64 bi­ta…

Facebook komentari: