ERP 2024

PC Press: Jesenja džepna utakmica

PCPress-pda_Page_0 Ofan­zi­va smar­tpho­ne uređaja se nas­tav­lja, a no­vi­te­ti ko­je smo pregledali čine sam vrh po­nu­de pro­i­zvođača i mo­bil­nih ope­ra­te­ra. Šta vam je na ras­po­la­ga­nju ako že­li­te vrhun­ski mo­bil­ni te­le­fon sa PDA fun­kci­ja­ma? — Marko Savković

Pre­ma Gar­tne­ru, dru­gi kvar­tal ove, u po­ređenju sa pret­ho­dnom go­di­nom, obe­le­ža­va pad pro­da­je kla­sičnih mo­bil­nih te­le­fo­na od 6%. Za to vre­me je, i po­red kri­ze, pro­da­ja smartphone mo­de­la po­ra­sla za čak 27%. Po­ja­va ve­li­kog bro­ja mo­de­la sa e­kra­nom ose­tlji­vim na do­dir i/ili QWERTY tas­ta­tu­rom, na­ve­la je mno­ge ko­ri­sni­ke da za­me­ne sta­ri te­le­fon. Sa­mi ope­ra­te­ri fa­vo­ri­zu­ju mo­de­le vi­so­ke kla­se jer oni ge­ne­ri­šu naj­vi­še sa­o­braćaja – sve vi­še se ko­ris­ti mo­bil­ni In­ter­net i os­ta­le u­slu­ge ko­je pru­ža­ju uređaji no­vi­je ge­ne­ra­ci­je. Ope­ra­te­ri sve češće u­ključuju pre­nos po­da­ta­ka u svo­je pa­ke­te pa ko­ri­sni­ci ni­su pri­nuđeni da „šte­de“ sva­ki me­ga­bajt i o­driču se ser­vi­sa na ko­je su na­vi­kli na računa­ru…


Od petka 18. septembra predstavićemo mogućnosti šest najzanimljivijih modela “pametnih telefona” (smartphone) koji se nalaze u vrhu ponude domaćih mobilnih operatera.

Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group

Redosled objavljivanja ćete odrediti sami tako što ćete glasati za vašeg favorita na naslovnoj strani našeg sajta. U glasanju, mogu da vam pomognu i kratke crtice o pregledanim modelima, koji su (za sada) poređani abecedno…


  1. He­ro je ek­sklu­ziv­nom i­zgle­du do­dao i ek­sklu­ziv­ne fun­kci­je: HTC je An­dro­id plat­for­mu pro­ši­rio mul­ti­to­uch e­kra­nom, a u Web browser, po prvi put u mo­bil­nom sve­tu, im­ple­men­ti­rao po­dršku za Flash for­mat
  2. HTC Ma­gic se i­zdva­ja so­ftve­rom: An­dro­id je do­bio Smart Di­aler i ve­zu sa Exchan­ge ser­ve­rom, što ga čini po­se­bno za­nim­lji­vim za po­slov­ne korisnike
  3. To­uch Pro 2 je HTC‑ova te­ška ar­ti­lje­ri­ja, All‑in‑One uređaj za za­htev­ne ko­ri­sni­ke. QWERTY tas­ta­tu­ra, im­pre­si­van zvučnik, no­ise can­cel­la­ti­on mi­kro­fon i no­vi To­u­chFLO3D in­ter­fejs sa­mo su ne­ki od aduta
  4. Mul­ti­me­di­jal­ne mo­gućnos­ti No­kia N97 su im­po­zan­tne: pre­dnjači veoma kva­li­te­tna ka­me­ra, ko­ja sni­ma i vi­deo-re­zo­lu­ci­je 640×352 sa pu­nih 30 fps
  5. Sam­sung i7500 Ga­laxy i­zgle­da kon­ven­ci­onal­no, ta­nak je sa­mo 12 mm, a adut mu je Sam­sungA­cti­ve Ma­trix OLED e­kran ko­ji, osim i­zvan­re­dnog pri­ka­za bo­ja, ka­rak­te­ri­šu ve­li­ka ot­por­nost na pa­do­ve i ma­la po­trošnja
  6. Sam­sung I8000 Om­nia II je o­zbi­ljan kan­di­dat za ti­tu­lu naj­bržeg Win­dows Mo­bi­le te­le­fo­na. To je mul­ti­me­di­jal­na zver, sa mo­gućnos­ti­ma glat­ke re­pro­duk­ci­je vi­dea u re­zo­lu­ci­ji 720×480 pik­se­la, a adut je i To­uchWiz 2.0, Sam­sung‑ova na­do­gra­dnja WM 6.5
Pročitajte i:  PC Press video: Zašto je „Ford“ uveo standard ISO 9001? | Miodrag Ilić, Linkom-PC

U petak čitajte o telefonu koji je osvojio najviše glasova

PC Press

Facebook komentari: