Data centri 2024

PC Press: Audacity

PCPress-Audacity Sound Recorder ko­ji stan­dar­dno sti­že uz Windows nu­di za­is­ta mi­ni­mal­ne mo­gućnos­ti za sni­ma­nje zvu­ka – ne pos­to­je do­da­tna po­de­ša­va­nja i op­ci­je, pa je vrhu­nac pri­me­ne ovog pro­gra­ma pro­ve­ra da li vam mi­kro­fon ra­di ili ne. Za sni­ma­nje zvu­ka se za­to najčešće ko­ris­ti pro­gram Audacity, ko­ji ima broj­ne do­da­tne op­ci­je, a pri tom je bes­pla­tan.

Audacity omo­gućava sni­ma­nje zvu­ka ko­ji do­la­zi sa mi­kro­fo­na, li­nij­skog ula­za ili ne­kog dru­gog i­zvo­ra. Mo­guće je pos­tići vi­sok kva­li­tet zvu­ka sa po­drškom za 32‑bi­tno uzor­ko­va­nje. Snim­lje­ni ma­te­ri­jal se mo­že ek­spor­to­va­ti u da­to­te­ke WAV, MP3 i Ogg Vorbis for­ma­ta. Audicity ima i op­ci­je za o­bra­du zvu­ka ko­je se mo­gu pri­me­ni­ti nad snim­lje­nim za­pi­si­ma ili ma­te­ri­ja­lom učita­nim iz pos­to­jećih da­to­te­ka (čes­to u MP3 for­ma­tu). Ta­ko je mo­guće ise­ca­ti, ko­pi­ra­ti ili bri­sa­ti bi­lo ko­ji se­gment za­pi­sa, a pro­gram se sna­la­zi i sa ve­oma du­gačkim za­pi­si­ma ko­ji se mo­gu zu­mi­ra­ti do ni­voa po­je­di­načnih uzo­ra­ka.

Pos­to­je op­ci­je za i­zba­ci­va­nje šu­ma i po­za­din­ske bu­ke, po­jačava­nje ba­so­va, po­de­ša­va­nje zvu­ka i nor­ma­li­za­ci­ju si­gna­la. U­građen je ve­li­ki broj spe­ci­jal­nih efe­ka­ta, re­ci­mo za re­pro­duk­ci­ju iza­bra­nog se­gmen­ta una­zad (ta­man da pro­ve­ri­te Led Zeppelin te­ori­ju), do­da­va­nje eha, pos­te­pe­nog uti­ša­va­nja i po­jačava­nja (fade), po­me­ra­nje fa­za po ka­na­li­ma itd. I­gra­njem sa efek­ti­ma in­ver­zi­je mo­guće je čak pos­tići i­zdva­ja­nje in­stru­men­tal­nog de­la od gla­so­va i ta­ko si­mu­li­ra­ti ka­ra­oke efe­kat, uz pro­men­lji­vu upo­tre­blji­vost re­zul­ta­ta. Mo­guće je pos­tići i dru­ge efek­te in­sta­li­ra­njem plug‑in‑ova ko­ji su na­prav­lje­ni za Audacity.

Pročitajte i:  PC Press video: Zvuci Balkana u digitalno doba | prof. dr Dimitrije Golemović

Audacity je slobodan softver i pos­to­ji u ver­zi­ja­ma za ra­zličite operativne sis­teme, što po­red Windows‑a u­ključuje Mac OS X i GNU/Linux. Na na­šem DVD‑u se na­la­zi ak­tu­el­na Windows ver­zi­ja pro­gra­ma, a vi­še in­for­ma­ci­ja o Audacity pro­jek­tu i be­ta ver­zi­ja­ma po­tra­ži­te na saj­tu audacity.sourceforge.net.

Program Audacity je priloženi softver uz MP3 USB gramofon o kome smo pisali.

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,