PC Press: www.ambiently.com <link>

PCPress-Ambiently www.ambiently.com

Am­bi­ently je alat za ot­kri­va­nje Web‑a. Dok ala­ti za pre­tra­ži­va­nje da­ju od­go­vo­re u vi­di mno­štva ran­gi­ra­nih od­go­vo­ra na kon­kre­tne upi­te, Ambiently nu­di lin­ko­ve ko­ji su po sa­drža­ju sro­dni i slični stra­ni­ci na ko­joj se tre­nu­tno na­la­zi­te. Re­le­van­tni lin­ko­vi su uvek uda­lje­ni sa­mo je­dan klik na do­dat­ku toolbar‑a va­šeg Web browser‑a. Ne­kad će se do­go­di­ti da po­nuđene stra­ni­ce ne bu­du re­le­van­tne, ali ovo je ne­mi­nov­nost jer auto­ri saj­to­va čes­to na­mer­no po­de­ša­va­ju pa­ra­me­tre po ko­ji­ma se bi­ra sa­držaj vrlo ši­ro­ko sa ide­jom da pri­vu­ku vi­še po­se­ti­la­ca. O­snov­na ra­zli­ka i­zmeđu ova­kvog po­ma­lo ha­otičnog pris­tu­pa i kla­sičnog pre­tra­ži­va­nja je što pre­tra­ži­va­nje za­hte­va pre­ci­zno for­mu­li­sa­no pi­ta­nje i da­je pre­ci­zan od­go­vor, a Ambiently nu­di je­dnos­ta­van klik za „spo­ri­je“ pro­na­la­že­nje od­go­vo­ra ali i broj­na kre­ativ­na i­zne­nađenja.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #290 u digitalnoj čitaonici

Tagovi: