Računari i Galaksija

PC Press: audio plejeri – Amarok

PCPress-amarok Amarok, ini­ci­jal­no na­pi­san za GNU/Linux ope­ra­tiv­ne sis­te­me, mno­gi sma­tra­ju naj­bo­ljim audio‑ple­je­rom. Dos­ko­ra ko­ri­sni­ci Windows‑a i Mac OS X‑a ni­su mo­gli da ga pro­ba­ju, ali i to se po­la­ko me­nja. Amarok je ba­zi­ran na ide­ji da je naj­bo­lje da se većina fun­kci­ja na­la­zi u je­dnom pro­zo­ru. Ta­ko le­vi deo za­uzi­ma spi­sak svih i­zvođača va­še ko­lek­ci­je (fol­de­ri ko­je za­da­te se auto­mat­ski pro­ve­ra­va­ju za no­ve sa­drža­je), a tu se mo­gu pri­ka­za­ti i In­ter­net audio‑i­zvo­ri, kre­ira­ne plej­lis­te ili pre­tra­ži­va­ti sa­držaj dis­ka.

De­sni deo pro­zo­ra na­me­njen je spis­ku pe­sa­ma ko­je tre­nu­tno slu­ša­te, dok je sre­di­na mo­du­lar­na: mo­že­te do­da­va­ti i i­zba­ci­va­ti spi­sak ne­dav­no ubačenih al­bu­ma, Wikipedia pre­tra­ži­vač, mo­dul za pri­ka­zi­va­nje tek­sto­va pe­sa­ma… Fun­kci­onal­nost pro­gra­ma se pro­ši­ru­je plug‑in‑ovi­ma.

Pro­zor za ma­ni­pu­la­ci­ju tre­nu­tnom pe­smom je o­dmah is­pod me­ni­ja – tu su pre­po­zna­tlji­vi tas­te­ri, li­ni­ja ko­ja po­ka­zu­je pro­tok vre­me­na i slaj­der za pro­me­nu jačine zvu­ka. Amarok ne re­pro­du­ku­je vi­deo‑kli­po­ve, ali od pro­gra­ma ko­ji sko­ro sav­rše­no ba­ra­ta va­šom mu­zičkom ko­lek­ci­jom to se i ne očeku­je. Ne­mo­gućnost ri­po­va­nja i re­za­nja mu­zičkih CD‑ova je mno­go značaj­ni­ji pro­pust.

Pročitajte i:  Izvučeni dobitnici Giveaway-a za 3K pretplatnika na YouTube-u!
Windows-logo GNU-logo Apple-logo

ama­rok.kde.org

Play IT again…

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,