BIZIT plus

PC Press: audio plejeri – iTunes

PCPress-itunes Naj­po­pu­lar­ni­ji Apple‑ov mu­zički ple­jer iTunes do­ži­veo je kra­jem pro­šle go­di­ne o­smo i­zda­nje. Je­dnos­tav­nog je ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa sa lo­gičnim ras­po­re­dom fun­kci­ja. Ple­jer je ka­rak­te­ris­tičan po to­me što ima mo­gućnost sin­hro­ni­za­ci­je sa iTunes pro­dav­ni­com pa se di­rek­tno iz nje­ga mo­že ku­pi­ti že­lje­na mu­zi­ka ili ne­ki dru­gi mul­ti­me­di­jal­ni sa­držaj.

Na­ža­lost, ku­po­vi­na je ras­po­lo­ži­va sa­mo ko­ri­sni­ci­ma u ne­kim zem­lja­ma, među ko­ji­ma nažalost ne­ma Srbi­je.

iTunes nu­di i mo­gućnost re­pro­duk­ci­je fil­mo­va, te or­ga­ni­za­ci­ju i sor­ti­ra­nje mul­ti­me­di­jal­nih sa­drža­ja. Ima ino­va­tiv­ne Genius i iTunes DJ fun­kci­je ko­je ovaj ple­jer čine do­da­tno a­trak­tiv­ni­jim; Genius je do­da­tak ko­ji od naj­slu­ša­ni­jih pe­sa­ma pra­vi omi­lje­nu plej­lis­tu, dok je iTunes DJ mod u ko­me se mo­že mik­so­va­ti. Genius ima i svoj sidebar, čija je o­snov­na ulo­ga da ko­ri­sni­ci­ma pre­po­ruči pe­sme iz iTunes pro­dav­ni­ce ko­je od­go­va­ra­ju nji­ho­vom mu­zičkom uku­su.

Apple je ovom ver­zi­jom iTunes‑a oti­šao ko­rak da­lje, po­go­to­vo u po­gle­du fun­kci­onal­nos­ti i in­te­rak­ci­je sa iPod ple­je­ri­ma, ko­ja je do­sad bi­la tek ele­men­tar­na.

Windows-logo   Apple-logo

www.ap­ple.com/itu­nes

Play IT again…

Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press slavi 29. rođendan!