PC Press: audio plejeri – MediaMonkey

PCPress-MediaMonkey MediaMonkey je sve­obu­hva­tan mu­zički pro­gram ko­ji pos­ta­je sve po­pu­lar­ni­ji, pre­uzi­ma­jući deo ko­ri­sni­ka Winamp‑a, po­što su ovi pro­gra­mi u ne­kim stva­ri­ma slični. Pri­li­kom prvog star­to­va­nja, MediaMonkey će pre­tra­ži­ti kom­ple­tan sis­tem i na­pra­vi­ti ka­ta­log mul­ti­me­di­jal­nih sa­drža­ja ko­je pro­nađe. Je­dna od glav­nih pre­dnos­ti pro­gra­ma su u­pra­vo op­se­žne op­ci­je za rad sa ko­lek­ci­jom mu­zi­ke, ko­je su se do­bro po­ka­za­le i pri ra­du sa ve­oma ve­li­kim bro­jem da­to­te­ka.

Pe­sme se mo­gu or­ga­ni­zo­va­ti po na­zi­vu, i­zvođaču, žan­ru, go­di­štu, oce­ni itd. De­lu­je kao si­tni­ca, ali ume da bu­de ve­oma ko­ri­sno to što MediaMonkey ta­kođe omo­gućava i­zbor po lo­ka­ci­ji na dis­ku. Ne­zgo­dno je pak to što ne pra­ti pro­me­ne na lo­ka­ci­ja­ma, pa je po­tre­bno tre­ba po­no­vi­ti pro­ces ske­ni­ra­nja dis­ko­va.

Kao i Winamp, MediaMonkey je bes­pla­tan pro­gram, ali pos­to­ji i ko­mer­ci­jal­na ver­zi­ja sa do­da­tnim op­ci­ja­ma: ažu­ri­ra­nje bi­bli­ote­ke mul­ti­me­di­jal­nih sa­drža­ja (u­ključujući auto­mat­sko praćenje pro­me­na), pro­ši­re­ne op­ci­je pre­tra­ži­va­nja ko­lek­ci­je, sni­ma­nje dis­ko­va u pu­noj brzi­ni, kao i auto­mat­sko po­de­ša­va­nje ni­voa zvu­ka i kon­ver­zi­ja pri sin­hro­ni­za­ci­ji sa pre­no­snim mu­zičkim uređaji­ma.

Windows-logo    
Pročitajte i:  PC Press video: Zvuci Balkana u digitalno doba | prof. dr Dimitrije Golemović

www.me­di­amon­key.com

Play IT again…

Facebook komentari: